Datganiad Preifatrwydd

Oriel Myrddin

Datganiad Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut y mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a’i rhannu pan fyddwch yn ymweld â gwefan Oriel Myrddin www.orielmyrddingallery.co.uk a phan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y rhestr ohebu electronig.

Mae Oriel Myrddin yn Elusen Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr rhif: 1031498

 

Ein Rhestr Ohebu

Beth yw diben casglu a phrosesu’r data?

Mae’r data a gasglwn yn ein galluogi i roi’r wybodaeth ddiweddaraf a’ch hysbysu am ein gweithgareddau. Pan fyddwch wedi cofrestru a darparu eich manylion cyswllt, byddwn yn anfon atoch wybodaeth am ein harddangosfeydd a digwyddiadau yn gyson.

Ni fydd Oriel Myrddin yn cysylltu â chi drwy ddefnyddio eich manylion cyswllt personol heb eich caniatâd ymlaen llaw – mae’n rhaid i chi roi eich caniatâd drwy danysgrifio i’n rhestr ohebu. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad neu unigolyn arall.

Pwy sy’n prosesu eich data?

Rydym yn defnyddio MailChimp fel ein llwyfan awtomeiddio marchnata. Drwy danysgrifio i’n llythyr newyddion ar ffurf e-bost, rydych yn cydnabod y bydd y wybodaeth a roddir gennych yn cael ei throsglwyddo i MailChimp i’w phrosesu yn unol â’i Bolisi Preifatrwydd a Thelerau.

Pa ddata sy’n cael ei gynnwys?

Gofynnir i chi roi eich enw cyntaf, cyfenw a’ch cyfeiriad e-bost.

Beth yw canlyniadau prosesu data?

Byddwch ond yn derbyn gohebiaeth electronig gan Oriel Myrddin os ydych wedi gofyn yn unswydd am hyn drwy danysgrifio i’n rhestr ohebu.

Sut y gallaf newid, dad-danysgrifio neu ddileu fy ngwybodaeth?

Gallwch ddewis peidio â bod yn rhan o’n gohebiaeth drwy glicio ar y ddolen ‘dad-danysgrifio’ ar waelod ein llythyr newyddion. Fel arall, defnyddiwch y manylion cyswllt a geir yn y ddogfen hon.

Bydd eich data yn cael ei ddileu yn barhaol o fewn wythnos i ni gael eich cais.  Mae croeso i chi gofrestru eto yn hwyrach os hoffech.

 

Ein gwefan

Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut y mae ein hymwelwyr yn defnyddio ac yn gwe-lywio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i adrodd i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a’n cyllidwyr megis Cyngor Celfyddydau Cymru ac i ddadansoddi’r defnydd o’r wefan.

Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth megis y nifer sy’n ymweld â’r safle, a pha dudalennau gwnaethant ymweld â nhw. Mae’r wybodaeth hon yn ddienw ac ni ellir defnyddio cwcis i’ch adnabod yn bersonol. Gallwch ddarllen rhagor am sut y mae Google yn defnyddio eich gwybodaeth yma: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy gallwch hefyd optio allan o Google Analytics yma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Yn ogystal, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol, i ymateb i wŷs tystiolaeth, gwarant chwilio neu gais cyfreithiol arall am wybodaeth yr ydym yn ei gael, neu fel arall i amddiffyn ein hawliau.

Ein defnydd o gwcis

Rydym yn casglu gwybodaeth am ddyfeisiau drwy ddefnyddio ‘Cwcis’. Mae’r rhain yn ffeiliau data a roddir ar eich dyfais neu gyfrifiadur ac yn aml maent yn cynnwys côd adnabod unigryw dienw. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis a sut i analluogi cwcis, ewch i: http://www.allaboutcookies.org

Cwcis Trydydd Parti

Yn ystod eich ymweliadau â gwefan Oriel Myrddin, mae’n bosibl y dosberthir cwcis gan wefannau trydydd parti. Pan fyddwch yn ymweld â thudalen sy’n cynnwys deunydd o, er enghraifft, Facebook, Twitter, YouTube neu Flickr, mae’n bosibl y cyflwynir cwcis o’r gwefannau hyn. Nid yw Oriel Myrddin yn rheoli lledaeniad y cwcis hyn. Dylech wirio’r gwefannau trydydd parti i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Gwefannau eraill

Mae’n bosibl bod ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd y tu hwnt i’n rheolaeth ni ac nid ydynt yn cael eu cwmpasu gan yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Os byddwch yn mynd i safleoedd eraill gan ddefnyddio’r dolenni a ddarperir, mae’n bosibl y bydd gweithredwyr y safleoedd hyn yn casglu gwybodaeth oddi wrthych a fydd yn cael ei defnyddio ganddynt yn unol â’u polisi preifatrwydd nhw, a allai fod yn wahanol i’n polisi ni.

 

Cyffredinol

Sut y gallaf arfer fy hawliau?

Mae gennych hawl i gysylltu ag unrhyw reolwr data (megis Oriel Myrddin) i ofyn am wybodaeth ynghylch sut a pham y defnyddir eich data.

 

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Diogelu Data y DU: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-bill/.

I gael rhagor o wybodaeth am Reoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd yr Undeb Ewropeaidd: https://www.eugdpr.org/.

 

Manylion cyswllt

Os hoffech gysylltu ag Oriel Myrddin am eich data, anfonwch e-bost at Reolwr yr Oriel, Catherine Spring  CMSpring@sirgar.gov.uk

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf