Gwneuthurwr Dan Sylw: Louise Tucker

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Hydref – Rhagfyr 2018 yw’r Louise Tucker

Mae Louise Tucker yn stiwdio wneuthurwr sy’n benodol yn creu cynnyrch gweuedig cyfoes.

Mae’r casgliad golau ‘PREN’, sydd wedi’i ysbrydoli gan dechnegau gwehyddu traddodiadol a ffurfiau organig, wedi’i wehyddu gan ddefnyddio pren masarnen arbennigol a gasglwyd mewn modd cynaliadwy. Caiff y dyluniad ei gwblhau pan fydd y ffurfiau organig yn cydbwyso â harddwch cywrain y pren i greu symlrwydd pur, gan arwain at wrthrych cerfluniol yn ogystal â nodwedd golau gain.

Mae’r casgliad ‘Speckle’, a ysbrydolwyd gan batrymau symudol y golau a grëwyd gan y casgliad golau ‘PREN’ a wehyddwyd â llaw, wedi’i wehyddu gan ddefnyddio gwlân merino i greu gwead cywrain.

 

Llun: Marie Palpolm Photography

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gwneuthurwr Dan Sylw: Peter Bodenham

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Gorffennaf – Hydref 2018 yw’r Peter Bodenham.

Mae Peter Bodenham yn creu cerameg ymarferol sy’n adleisio’r tir a’r morlun sy’n ei hysbrydoli. Mae amrywiaeth o ffynonellau cysylltiedig, ymdeimlad o le a locws, dulliau cynhenid, ochr yn ochr â dylunio ffurfiol yn llywio ac yn fframio ei botiau. Hefyd mae siwrneiau a theithiau byrion ar droed, gan dramwyo’r arfordir yn aml, yn cyfrannu’n uniongyrchol at ei waith. Mae cleiau lleol, coed a lludw gwymon yn cael eu hymgorffori mewn cyrff clai a gwydreddau sy’n gofyn cwestiynau yn yr ystyr ehangaf. Gellir ystyried nodweddion a marciau ystumiol sydd wedi eu brwsio ar wyneb y potiau yn olion uniongyrchol o’i brofiad ffenomenolegol o ymdeimlad o le, lle cafodd ei fagu a lle mae’n parhau i fyw. Astudiodd Cerameg a 3D yng nghanol yr 1980au yn Ysgol Gelf Camberwell. Mae Peter yn byw ac yn gweithio ym mhentref Llandudoch ger Aberteifi yng Ngorllewin Cymru, ac yn gweithio’n rhan-amser fel uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Spa Caerfaddon.

Bydd y gwaith ar werth – mae Cynllun Casglu (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gwneuthurwr Dan Sylw: Julia Griffiths Jones

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Ebrill – Gorffennaf 2018 yw’r Julia Griffiths Jones.

Mae gwaith Julia Griffiths Jones yn ymwneud yn bennaf â throi technegau tecstilau megis pwytho, gwehyddu a brodwaith yn ffurfiau gwifren a metel.

Drwy ddarlunio’n gyson, mae’r gwaith yn datblygu o fod yn waith tecstilau i fod yn waith metel, mae’r swyddogaeth wreiddiol yn newid ond cedwir yr ystyr a’r addurniad. Ysbrydolir y gwaith yn arbennig gan waith tecstilau a grëwyd gan fenywod ochr yn ochr â chyflawni eu dyletswyddau domestig, diddordeb a ddechreuodd drwy astudiaethau MA Julia yng Ngholeg Celf Brenhinol yng nghanol/ar ddiwedd yr 1970au.

Yn 1977, enillodd Julia ysgoloriaeth i astudio ac ymchwilio i decstilau yng Ngwlad Pwyl ac yn y Weriniaeth Tsiec, lle daeth ar draws “celf werin” am y tro cyntaf; “…roedd ym mhob man, wedi ei gwehyddu drwy bob agwedd ar fywyd…”, a dyma lle dechreuodd ddiddordeb mawr hyd oes mewn gwrthrychau a motiffau celf werin, a’r prosesau a’r iaith artistig benodol y mae wedi eu datblygu ar ôl dod ar draws y rhain.

Mae’r darnau a gaiff eu harddangos yn Oriel Myrddin yn ddarluniadau ar bapur ac ar enamel sydd wedi eu datblygu ar ôl ymweld ag amgueddfa yn Bucharest sef The Museum of the Romanian Peasant. Wrth sôn am ei gwaith, dywedodd Julia: “Roedd yr amgueddfa wedi fy nenu am fod y gwrthrychau’n cael eu harddangos mewn grwpiau ac nid mewn cabinetau. Cafodd ei churadu gan artist ar gyllideb fach iawn, ac roedd un ystafell yn cynnwys pob math o gadair Rwmanaidd, rhai ohonynt wedi’u haddurno â phaent ac wedi’u cerfio, a rhai eraill â chalon yn unig arnynt.Cafodd llawer o ddelweddau’r ymweliad wedi hwn eu troi’n wifren ac roeddent yn sylfaen i’m prosiect diweddar “Room within a Room”. Enillais y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Ynys Môn yn 2017, am y prosiect hwn.”

Gallwch ymuno â Julia Griffiths Jones ar gyfer dosbarth meistr mewn darlunio bywyd llonydd yn Oriel Myrddin Gallery ddydd Sadwrn 12 Mai – ffoniwch yr oriel i archebu’ch lle – 01267 222775.

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gwneuthurwr Dan Sylw: Justine Allison

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Ionawr – Mawrth 2018 yw’r Justine Allison.

Dangosir mewn cydweithrediad ag Oriel Mission, Abertawe ac mae arddangosfa Justine Allison, sef Shifting Lines, yn rhan o gyfres The Language of Clay, sef Arddangosfa Deithiol Genedlaethol Oriel Mission sydd wedi’i churadu gan Ceri Jones.

Dywedodd Justine Allison: “Cefais fy magu mewn rhan brysur o Lundain, ynghyd â gweithio a byw yno, ac roedd fy ngwaith yn adlewyrchu hynny oherwydd roeddwn wedi defnyddio bywyd y ddinas fel ysbrydoliaeth, (adeiladau, strydoedd, ffenestri, synau). Rydw i bellach yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru. Rydw i’n dod ar draws ystod gwahanol o symbyliadau ac mae cyfleoedd newydd i archwilio’n codi bob dydd…”

Ers gadael y coleg ym 1998, mae Justine Allison wedi bod yn gweithio gyda phorslen sydd wedi’i lunio â llaw yn unig, gan greu darnau lled-weithredol. Mae ei gwaith yn adlewyrchu’r ffiniau rhwng swyddogaeth ac addurno. Mae Justine yn edrych ar wrthrychau sy’n cael eu defnyddio’n ddyddiol; megis ffurf jwg, ac mae’n creu darnau sy’n ymbellhau wrth swyddogaeth y gwrthrych ac sy’n ymwneud mwy ag elfennau esthetig a gweledol. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar symlrwydd a harddwch y clai, gan ymgorffori patrwm a gwead yn y darnau a defnyddio gwydredd i greu amrywiadau cynnil ac unigryw. Mae meinder a symudiad yn bwysig iawn ym mhob darn. Mae’r modd y mae golau’n gweddnewid nodweddion ffisegol porslen hefyd yn cyfareddu Justine. Pan fo gwrthrych yn cael ei oleuo o’r tu mewn, mae manylion cynnil yn dod i’r amlwg ac mae ‘awyrgylch’ yn cael ei greu sy’n rhagori ar swyddogaeth syml y gwrthrych.

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

 

Justine Allison ‘Shifting Lines’

The Language of Clay: Part Two

13 Ionawr – 4 Mawrth 2018

Oriel Mission, Maritime Place, Gloucester Place, Abertawe SA1 1TY

 

Ffotograffydd: Toril Brancher

Save

Save

Gwneuthurwr Dan Sylw: Ann Catrin Evans

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Hydref – Rhagfyr 2017 yw’r gerflunydd a gemydd, Ann Catrin Evans.

“Hoffaf symlrwydd mewn dyluniad. Ceisiaf ddangos cymeriad deunydd crai yn y cynllun, drwy ehangu nodweddion organig naturiol  a chynnwys manylion cain mewn darn o gelfyddyd”.

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft hi yn dangos harddwch s’yn dod o’r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol.

Casgliadau o llwyau caru modern, dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol… i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a’r darn a wnaed â llaw. Mae gwaith Ann Catrin Evans yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo Ann Catrin Evans.

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

 

Save

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf