Cyfres Y Rhes Gefn: Louise Young

Louise Young yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Treuliodd Louise ei phlentyndod yn Galloway, yr Alban, ei harddegau cynnar ger Nottingham, ac yn ddeunaw oed daeth i astudio celf yng Nghymru lle priododd a magodd ei theulu, ac mae’n dal i fyw yno. Ar ôl gweithio’n bennaf mewn ffasiwn aeth yn ôl i faes celfyddyd gain i astudio ar gyfer diploma mewn peintio botanegol yn 2004-6 yn yr English Gardening School yn y Chelsea Physic Garden, Llundain.

Mae ei phaentiadau dyfrlliwiau ar felwm a phapur yn seiliedig ar bynciau botanegol a gwrthrychau naturiol. Ers 2008, mae wedi arddangos ei gwaith gyda’r grŵp ‘Amicus Botanicus’ yn Llundain ac mewn mannau eraill. Mae hi hefyd yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd. Mae darnau o waith Louise yn rhan o gasgliadau preifat yn y DU ac America ac mewn casgliad parhaol celf gyfoes o Gymru ym MOMA Cymru, Machynlleth.

Ers dechrau 2018, mae Louise wedi bod yn artist gwadd ar fferm fiodynamig FernVerrow. Mae’r fferm wrth droed y Mynydd Du ar ffin Cymru a Lloegr. Yno, mae wedi creu cyfres o baentiadau sy’n dathlu cynnyrch llysiau hyfryd FernVerrow drwy gydol y flwyddyn. Roedd perchennog y fferm, Jane Scotter, am ddangos sut mae’r tymhorau’n effeithio ar yr hyn mae’n ei dyfu. Mae’r casgliad o 13 o baentiadau, y mae rhai ohonynt yn cael eu harddangos yma, yn cynrychioli blwyddyn galendr o dyfiant.

 

Bydd y gwaith ar werth. Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Cyfres Y Rhes Gefn: Catherine Lewis

Catherine Lewis yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Mae gwaith celf Catherine yn cyfuno ystod o gyfryngau a phrosesau ond mae’r gwaith o’i wneud bob amser yn cael ei ysgogi gan ddymuniad cryf i greu heb faich, ac i geisio proses syml a phur. Gan ddefnyddio sgiliau traddodiadol mae hi’n gweithio gyda gwrthrychau hapgael a rhai a daflwyd ymaith, megis colfachau wedi rhydu, sgrapiau o baent, concyrs ac aeron, i wneud a gwerthu ei hinciau, ei gwaith celf a’i thecstilau ei hun. Trwy gyfnodau preswyl ac arddangosfeydd mae hi’n gwneud gwaith sydd yn benodol i safle, sydd dros dro ac sy’n ddarfodedig, gan obeithio allu ailennyn perthynas â phrosesau amgylcheddol a dynol elfennol.

Yn y gorffennol mae hi wedi cyfrannu at waith yn ymwneud â chau Ysbyty Meddwl yr Eglwys Newydd a’r llynedd hi oedd yr artist preswyl cyntaf ym mhrosiect Perllan ysbyty Llandochau. Yma dechreuodd hi ddefnyddio planhigion sydd â phriodweddau meddyginiaethol, fel bod y brethynnau’n cael eu trwytho â lliwiau a phersawrau iachaol.

Ochr yn ochr â’i gwaith ei hun, mae hi’n hwyluso gweithdai lle bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gwneud llifynnau, inciau, lluniadau a phrintiau botanegol. Mae hi’n archwilio ac yn dogfennu cynefinoedd, yn mapio’r profiad, yn creu ac yn ymgysylltu â byd natur a bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol a gwledig fel ei gilydd.

 

Bydd y gwaith ar werth. Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Cyfres Y Rhes Gefn: Claire Prosser

Claire Prosser yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

“Fel arfer, rwy’n gwneud gwaith sy’n edrych ar ein perthynas â’n gilydd, ein hamgylchedd ac ymddygiadau o ran creu lle. Er bod fy ngwaith yn aml ar ffurf ffilm, perfformiad a gosodiadau, caiff lluniadu ei ddefnyddio fel arf sylfaenol i weld, recordio ac i gofio.

Mae lluniadu a cherdded yn weithredoedd dwfn sy’n caniatáu i mi fynd i’r isymwybod; Mae lluniadu yn lle arall o fewn lle. Wrth luniadu, mae’r safbwynt yn pontio rhwng y microsgopig a’r macrosgobig ar yr un pryd gan ganiatáu lle i luniadau sy’n edrych i mewn ac allan, yn ehangu ac yn crebachu. Caiff fy mwynhad o natur ffisegol amrywiol ein hamgylchedd ei adleisio yn yr haenau o ystumiau sy’n amrywio mewn pwysau a graddfa.

Mae’r lluniadau sy’n cael eu harddangos yn waith diweddar a gynhaliwyd ym Maenorbŷr, Sir Benfro a Threherbert, Rhondda Cynon Taf.”

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Cyfres Y Rhes Gefn: Lee John Phillips

Lee John Phillips yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Lee John Phillips yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Arlunydd sy’n byw yn Arberth yw Lee ac mae’n frwd dros fraslunio. Ers 2014 mae wedi bod yn gweithio ar ‘The Shed Project’; prosiect lle mae’n tynnu llun pob eitem oedd yn sied ei ddiweddar Dad-cu. Bu farw Handel Jones yn 1994 a’i sied yw ei fawsolëwm.

Mae Lee yn tybio bod dros100, 000 o eitemau yn y sied. Hyd yn hyn mae wedi gwneud cofnod o 7,306 ohonynt. Mae’n rhagweld y bydd hon yn dasg gydol oes.

Pan nad yw’n arlunio, mae Lee yn hoffi cerfio llwyau pren.

Dilynwch gynnydd Lee @leejohnphillips

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Cyfres Y Rhes Gefn: Lucy Donald

Lucy Donald yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Arlunydd o Gymru yw Lucy Donald sy’n gweithio ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. Caiff ei pheintiadau dyfrlliw eu hysbrydoli gan yr arddangosiadau o grochenwaith Cymreig yn Amgueddfa Parc Howard a’r Oriel Gelf yn Llanelli, Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Abertawe. Mae ei pheintiadau yn edrych o’r newydd ar nwyddau’r cartref a welir yn y casgliadau, gan roi gogwydd gyfoes iddynt.

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf