Marchnad Gwneuthurwyr 2018

Ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018, rydym wedi gwahodd rhai o wneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid unigol gorau Cymru a’r Deyrnas Unedig i ymuno â ni ar gyfer ein harddangosfa aeaf.

Byddwn yn cynnwys crochenwaith, tecstilau, dillad, pren, helyg a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

Bydd rhywbeth i bawb boed yn anrheg unigryw arbennig a wnaed â llaw neu amrywiaeth o roddion bach sy’n addas ar gyfer yr hosan Nadolig.

 

Yn cynnwys:

Ar gyfer 2018, rydym wrth ein bodd o gael cynnwys blancedi wedi’u gwehyddu yng ngorllewin Cymru a’u dylunio gan Eleanor Pritchard o Lundain; blancedi gwlân Cymreig gan y dylunydd penigamp a’r ffermwr defaid o Sir Benfro, Gillian Osband; clustogau a sgarffiau gan y gwehydd Louise Tucker – bydd Louise hefyd yn arddangos casgliad o oleuadau cain wedi’u gwehyddu gan ddefnyddio pren masarnen.

Sgarffiau a phenrhwymau ar gyfer y gaeaf mewn amrywiaeth o liwiau gan y weuwraig o Geredigion, Marissa Thereze; amrywiaeth o sgarffiau a siolau gweuedig gan y deuawd dylunio Prydeinig, Wallace and Sewell, sy’n adnabyddus am eu defnydd o liw, strwythur ac edafedd mewn patrymau geometrig syfrdanol; hosanau a menig gwlân anarferol mewn lliwiau a phatrymau llawn hwyl gan y dylunydd o Lundain, Catherine Tough.

Bagiau lledr o ansawdd uchel gan y dylunwyr Prydeinig Bonner Leather, o Swydd Gaerloyw; pecynnau gwneud pwrs a belt ledr gan wneuthurwr o Gaerfyrddin, Nia Denman.

Byddwn yn stocio dillad amlbwrpas wedi’u dylunio a’u gwneud ym Mhrydain gan gynnwys smociau gwaith, dyngarîs, trowseri gwaith, siacedi gwaith a bagiau dyffl sy’n para’n dda gan Carrier Company, a sefydlwyd ym 1995 gan Tina Guillory o’i chartref yn Norfolk.

Doliau tylwyth teg gwniedig bach gan Megan Ivy Griffiths;  gwaith pwytho, gwaith naddu cerrig a gemwaith gan yr artistiaid o’r Fenni, Amanda a Matt Caines; rydym yn falch iawn o gael cyflwyno gwaith yr artist gwydr lliw o Dorset, Gillian McCormick, byddwn yn arddangos casgliad o baneli gwydr wedi’u paentio’n syml; bydd The Stealthy Rabbit (Emily Warren) yn arddangos casgliad gwych o greaduriaid llawn cymeriad wedi’u gwneud â papier-mache.

Gwaith cerameg gan rai o wneuthurwyr blaenaf y DU gan gynnwys Peter Bodenham; crochenwaith cartref Ewenny gan Caitlin Jenkins, y 6ed genhedlaeth o grochenwyr Ewenny; ac yn newydd ar gyfer 2018 byddwn yn arddangos gwaith Robyn Cove sy’n creu crochenwaith wedi’i lunio ag olwyn yn ei stiwdio yn Ne Cymru – sy’n cyfleu cynhesrwydd gwladaidd ac yn cynnwys dyluniadau cyfoes; mae Anne Barell hefyd yn newydd i’r oriel a bydd yn arddangos ei photiau, jygiau a phlatiau sgraffito sy’n cynnwys llongau masnach, cychod hwylio, llongau pysgota a phopeth sy’n ymwneud â’r môr; mae gennym amrywiaeth o fasys a phlatiau gan y darlunydd a seramegydd (sydd hefyd yn cadw caneris) Polly Fern o Norfolk, sydd wedi’i dylanwadu gan gelf a straeon gwerin; amrywiaeth o fygiau sy’n cyfuno’r pethau haniaethol, cyfarwydd a synhwyraidd gan Rosie Harman yn ei stiwdio glan môr yn Essex; rydym wedi dewis casgliad bach a jygiau a photeli anwydrog a addurnwyd yn gain gan James a Tilla Waters o Sir Gaerfyrddin – byddwn hefyd yn cynnwys mwclis gleiniau ceramig a wnaed gan Tilla.

Bydd David White (‘The Whittlings’) o ogledd Cymru yn ymuno â ni eleni i arddangos ei gasgliad o lestri bwrdd wedi’u cerfio â llaw gan ddefnyddio prennau caled cynaliadwy o Gymru; bydd Astrid de Groot o Sir Benfro yn arddangos casgliad o lwyau wedi’u cerfio â llaw yn ogystal â’i chasgliad newydd o fygiau coffi eco cynaliadwy gan ddefnyddio pren sycamorwydd o orllewin Cymru; mae’r seddi pren wedi’u cerfio â llaw gan y saer coed o Sir Gaerfyrddin, Sam Knight, wedi’u gwneud gan ddefnyddio amrywiaeth o goed lleol; rydym hefyd yn falch o groesawu Rudd’s Rakes eleni eto, a hwythau’n gwneud cribinau gwair pren o ynn a bedw arian. A hwythau wedi’u lleoli yn Cumbria, sefydlwyd y cwmni ym 1890 ac mae wedi aros yn y teulu Rudd byth ers hynny. Hwy yw’r gwneuthurwyr cribinau masnachol olaf ym Mhrydain.

Bydd y grefftwraig o ogledd Cymru, Ann Catrin Evans, yn dangos ei detholiad o forthwylion drws a wneir â llaw; mae’r gofaint Mike Davies o Sir Benfro wedi dylunio a gwneud casgliad arbennig o ffyrc crasu haearn yn arbennig ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018.

Byddwn yn cynnwys cynnyrch wedi’i boteli gan Anja Dunk yn ogystal â’i llyfr sydd newydd ei gyhoeddi sy’n cynnwys lluniau hyfryd, Strudel, Noodles and Dumplings: The New Taste of German Cooking; hefyd rydym wrth ein boddau i groesawu Parc y Dderwen a’i sauerkraut a kimchi amrwd, wedi’u lefeinio yn naturiol a’u gwneud yn Sir Benfro; Byddwn yn cynnig cynnyrch wedi’i boteli gan y chwilotwr o orllewin Cymru, Jade Mellor (Wild Pickings)  – a gallwch hefyd ymuno â hi yn yr oriel ym mis Hydref am sgwrs a thaith gerdded chwilota lleol; blasau newydd a thraddodiadol o siocled blasus Nom Nom yn Sir Gaerfyrddin.

Addurnwch eich Coeden Nadolig ag addurniadau gan y ceramegydd o Sir Gaerfyrddin, Carlo Brisco; addurnwch eich cartref a’ch bwrdd ag addurniadau origami, cadwyni papur hen ffasiwn a chitiau i greu craceri Nadolig moethus gan Cambridge Imprint.

Rydym wedi dod o hyd i roddion bach arbennig ar gyfer hosanau Nadolig gan gynnwys hadau blodau mewn pecyn prydferth gan Grace Alexander Flowers o Wlad yr Haf; llu o addurniadau coed haniaethol a chasgladwy a luniwyd â llaw gan ddylunwyr o Sussex, Forge Creative; theatr dros dro er mwyn ymgynnull a ddyluniwyd gan yr artist Clive Hicks-Jenkins, a chynhyrchwyd gan Benjamin Pollock’s Toy Theatre Company; stampiau rwber Nadoligaidd a ysbrydolwyd gan gariad at natur a hen lên gwerin, a gafodd eu dylunio a’u gwneud ar arfordir deheuol Lloegr gan yr artist a’r dylunydd tecstilau, Nula Shearing (Nooli Bird) – ffordd wych o greu eich cardiau a phapur lapio eich hun;  offer ysgrifennu ffraeth gan The School of Thought; manion gwnïo ffasiynol o dymunol gan y cwmni o Sussex, Merchant & Mills; amrywiaeth o lyfrau arbennig gan gynnwys llyfrau’r awdur a’r lliwiwr Abigail Booth; y gwneuthurwr basgedi Jenny Crisp a’r cwmni cyhoeddi bach Little Toller Books.

Yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, ein bocs matsis cogyddion yn arbennig ar gyfer Oriel Myrddin a ddyluniwyd gan y gwneuthurwr printiau o Sir Gaerfyrddin, Tom Frost, sef anrhegion bach hyfryd i harddu eich aelwyd dros y gaeaf.

 

 

Llun: Robyn Cove

Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular

Jane Cairns / David Gates;  Grant Aston / Henry Pim;  Kim Norton / Gail Mahon;  Kimberley Chandler / Mark Cousins

Grŵp sy’n cynnwys artistiaid/gwneuthurwyr ac awduron yw Haptic/Tacit. Nod y grŵp yw gwneud, arddangos ac archwilio crefftau modern uchelgeisiol.

Yn yr un modd ag iaith werinol, mae pensaernïaeth werinol wedi’i gwreiddio yn y pethau dyddiol, arferol. Caiff ei ffurfio o ddefnydd ac arfer, mae’n lleol ac yn benodol, mae’n ymwneud â’r pethau ymarferol neu ddomestig yn hytrach na’r pethau cyhoeddus neu goffadwriaethol. Mae In Search of the Vernacular yn defnyddio crefftau cyfoes i roi golwg newydd ar agweddau ar bensaernïaeth werinol.

Crefftau cyfoes ar gyfer oriel yw gwaith yr arddangosfa ac mae’n cynnwys crochenwaith cerfluniol, gwaith gosod a chelfi wedi’u teilwra. Caiff gwneuthurwyr sy’n arddangos eu gwaith eu paru gan weithio ar y cyd neu drwy gyswllt thematig. Mae ysgrifennu a thrafod yn rhan annatod o’r arddangosfa a bydd cyhoeddiad newydd yn cyd-fynd â hi yn ogystal â rhaglen ddigwyddiadau ystyriol wedi’i llunio i ysgogi trafodaeth ac i ymgysylltu.

Rhaglen Ddigwyddiadau – Haptic Tacit

Llun: Density and Stillness 2017, Grant Aston 2017 Ffotografydd: Michael Harvey

Criw Celf 2018: Y Genhedlaeth Nesaf

Dathlu Artistiaid Ifanc

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2018.

 
Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc mwy dawnus a thalentog.

 

 

Criw Celf Claymation from Oriel Myrddin Gallery on Vimeo.

 

Save

Save

Save

Save

Cadair

Does dim llawer o wrthrychau’n adrodd hanes dylunio modern yn fwy ystyrlon na’r gadair. Caiff tueddiadau esthetig, dyfodiad deunyddiau a thechnolegau cynhyrchu newydd, ergonomeg a newidiadau cymdeithasol, diwylliannol ac ymddygiadol i gyd eu hadlewyrchu yn nyluniad y gadair dros y degawdau.

Mae detholiad o gadeiriau o gasgliad yr Amgueddfa Ddylunio yn datgelu sut y datblygodd dyluniad y gadair o’r 1800au hwyr hyd at ddatblygiadau cyfoes gan ddylunwyr blaenllaw. Benthyciad caredig o gasgliad bychan o gadeiriau hanesyddol Cymreig gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Tim Bowen Antiques ac o gasgliadau preifat.

 

Darllenwch  Chair Talk , sef blog a ysgrifennwyd i gyd-fynd â’r sioe gan Dr. Pete Spring Ph.D FRSA, FHEA, Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Cynnyrch a Chyfarwyddwr Portffolio MA yn Ysgol Gelf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Lluniau: Marc Newson, Fibreglass Felt Chair, 1994 a Konstantin Grcic, Chair_One, 2003 © the Design Museum

 

Save

Save

Save

Save

I came like all the ghosts at once – dyma adrodd, ar air ac fel llun, hanes y ‘Sea Empress’, y tancer a ollyngodd olew oddi ar arfordir Sir Benfro yn 1996. Mae’n dod ynghyd ag ymchwil, disgrifiad clywedol, deunydd o’r archif, pobl a llefydd a gofnodwyd gan yr artist yn ystod ei phrosiect 2016.

Mae’r stori sydd wedi’i ffilmio ar draws safleoedd yn Sir Benfro, wedi’i ysgrifennu gan Rachel Marshall a’i hadrodd gan Gillian Clark, y bardd, yn cynrychioli casgliad o atgofion pobl am yr achos o ollwng olew. Gan ddisgrifio newid ar unwaith yn y cywair ffisegol a chlywedol wedi’r drychineb, mae’r gwaith yn edrych ar gyfoeth trosiadol a symbolaidd dwfn y dirwedd ac yn dychmygu dehongliadau newydd a chyflyrau ecolegol eraill sy’n ‘fwy na dynol’ o fodoli ar gyfer y dyfodol.

Ariennir “I came like all the ghosts at once” gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf