Derbyniodd Angela Maddock her gan ei ffôn, sef mynd i Middlesbrough.

Ddechrau mis Hydref 2018 cychwynnodd ar droed o’r oriel a threuliodd y mis yn cerdded i ogledd-ddwyrain Lloegr, drwy ei thref enedigol yng nghanolbarth Lloegr. Byddai’n dod o hyd i ddeunydd ar hyd y ffordd ac yn ei anfon yn ôl i’r oriel bob hyn a hyn, felly mae’r arddangosfa yn adrodd stori ei thaith; y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsffurfiwyd.

Llun: Trwy garedigrwydd Dafydd Williams

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dydd Sul, 31 Mawrth 2019, 11am – 1pm

Dilyn ôl ei thraed

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda’r artist, Angela Maddock a’i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy’n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol ‘In Conversation’ i agor ein harddangosfa newydd.

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad ‘In Conversation’ hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig – ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a’r hyn a allai ei olygu i ‘ddilyn ôl ei thraed’.

Digwyddiad am ddim, does dim angen archebu, mae croeso i bawb.

(Mamau a merched yn ddewisol!)

Prosiect Adeiladu

Beth yw tŷ?  Beth yw cartref? Sut rydym yn gwneud cymuned? 

Mae The Building Project, sef menter ar y cyd rhwng yr ymarferwyr creadigol Freshwest ac Oriel Myrddin, yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn y gwaith o greu eu haneddiad bach eu hunain lle gallent arbrofi, chwarae a dadlau.

Yn yr oriel, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn defnyddio proses gwneuthuriad syml i greu “tai” plastr bach a fydd yn cyfrannu at greu model anheddiad diddorol a fydd yn datblygu ac yn tyfu yn y fan a’r lle.

Yn ystod yr arddangosfa, gwahoddir pobl greadigol ac artistiaid o ddisgyblaethau amrywiol i ymyrryd yn yr anheddiad i ail-ddehongli ei nodweddion materol a’i ystyr.

Mae prosiect Freshwest yn barhad o thema sy’n ymddangos yn gyson yn y gwaith y maent yn ei alw ‘dyluniad heb ddylunio’: “Mae gennym ddiddordeb mewn datblygu prosesau sydd â ffiniau pendant a chlir ond sy’n gadael lle i ryngweithio creadigol a digwyddiadau annisgwyl. Mae hyn yn caniatáu i waith dyfu a newid wrth iddo gael ei greu, gan arwain at ganlyniad sy’n fwy mynegiannol ac atyniadol yn y bôn, ac efallai yn hollol wahanol i’r hyn a gafodd ei greu’n wreiddiol.

Rydym yn rhyfeddu o ran sut y mae’r ciwbiau plastr syml hyn yn gallu ennyn teimladau cryfion. Pan fyddwch yn gwahodd rhywun i adeiladu ei “dŷ” ei hun, mae hyn yn peri ymdeimlad o berchnogaeth ac mae rhan ohono yn perthyn i’r tŷ. Ar ôl iddynt osod eu tai yn yr anheddiad, maent yn trosglwyddo rhan o’r berchnogaeth honno ac yn dod yn rhan o’r gymuned. 

Yn ein barn ni, nid oes gan The Building Project fan terfyn rhagdybiedig, mae ei ddatblygiad, ei ganlyniad a’i ystyr yn y pen draw yn dibynnu ar y rhai sy’n cymryd rhan.”    

 

Darllenwch am ein Prosiect Adeiladu Gomisiynau Artistiaid

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tu ôl

Tu ôl i Ddrysau Agored gan Freshwest

Wythnos o osodiadau fideo a sain cydweithredol yn rhan o’r Prosiect Adeiladu yn Oriel Myrddin.

Ar gyfer finale’r Prosiect Adeiladu bydd Freshwest yn ymateb i’w osodiad ei hun yn ystod wythnos gyffrous o osodiadau sain a fideos byr. Gan ddechrau ddydd Gwener 15 Mawrth, bydd y Prosiect Adeiladu yn atseinio wrth i’r gwahanol seinweddau a ffilmiau byr darddu o’r tu mewn i’r tai plastr sydd wedi’u gosod ledled yr arddangosfa.

Mae Freshwest ac Oriel Myrddin hefyd yn awyddus i wahodd aelodau o’r cyhoeddi ddod yn rhan o’r arddangosfa hon drwy roi cyfle i chi i wneud a chyflwyno eich ‘ffilm fer’ eich hun’.

 

A oes diddordeb gennych? Cliciwch yma i gael may o wybodaeth!

 

 

 

Marchnad Gwneuthurwyr 2018

Ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018, rydym wedi gwahodd rhai o wneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid unigol gorau Cymru a’r Deyrnas Unedig i ymuno â ni ar gyfer ein harddangosfa aeaf.

Byddwn yn cynnwys crochenwaith, tecstilau, dillad, pren, helyg a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

Bydd rhywbeth i bawb boed yn anrheg unigryw arbennig a wnaed â llaw neu amrywiaeth o roddion bach sy’n addas ar gyfer yr hosan Nadolig.

 

Yn cynnwys:

Ar gyfer 2018, rydym wrth ein bodd o gael cynnwys blancedi wedi’u gwehyddu yng ngorllewin Cymru a’u dylunio gan Eleanor Pritchard o Lundain; blancedi gwlân Cymreig gan y dylunydd penigamp a’r ffermwr defaid o Sir Benfro, Gillian Osband; clustogau a sgarffiau gan y gwehydd Louise Tucker – bydd Louise hefyd yn arddangos casgliad o oleuadau cain wedi’u gwehyddu gan ddefnyddio pren masarnen.

Sgarffiau a phenrhwymau ar gyfer y gaeaf mewn amrywiaeth o liwiau gan y weuwraig o Geredigion, Marissa Thereze; amrywiaeth o sgarffiau a siolau gweuedig gan y deuawd dylunio Prydeinig, Wallace and Sewell, sy’n adnabyddus am eu defnydd o liw, strwythur ac edafedd mewn patrymau geometrig syfrdanol; hosanau a menig gwlân anarferol mewn lliwiau a phatrymau llawn hwyl gan y dylunydd o Lundain, Catherine Tough.

Bagiau lledr o ansawdd uchel gan y dylunwyr Prydeinig Bonner Leather, o Swydd Gaerloyw; pecynnau gwneud pwrs a belt ledr gan wneuthurwr o Gaerfyrddin, Nia Denman.

Byddwn yn stocio dillad amlbwrpas wedi’u dylunio a’u gwneud ym Mhrydain gan gynnwys smociau gwaith, dyngarîs, trowseri gwaith, siacedi gwaith a bagiau dyffl sy’n para’n dda gan Carrier Company, a sefydlwyd ym 1995 gan Tina Guillory o’i chartref yn Norfolk.

Doliau tylwyth teg gwniedig bach gan Megan Ivy Griffiths;  gwaith pwytho, gwaith naddu cerrig a gemwaith gan yr artistiaid o’r Fenni, Amanda a Matt Caines; rydym yn falch iawn o gael cyflwyno gwaith yr artist gwydr lliw o Dorset, Gillian McCormick, byddwn yn arddangos casgliad o baneli gwydr wedi’u paentio’n syml; bydd The Stealthy Rabbit (Emily Warren) yn arddangos casgliad gwych o greaduriaid llawn cymeriad wedi’u gwneud â papier-mache.

Gwaith cerameg gan rai o wneuthurwyr blaenaf y DU gan gynnwys Peter Bodenham; crochenwaith cartref Ewenny gan Caitlin Jenkins, y 6ed genhedlaeth o grochenwyr Ewenny; ac yn newydd ar gyfer 2018 byddwn yn arddangos gwaith Robyn Cove sy’n creu crochenwaith wedi’i lunio ag olwyn yn ei stiwdio yn Ne Cymru – sy’n cyfleu cynhesrwydd gwladaidd ac yn cynnwys dyluniadau cyfoes; mae Anne Barell hefyd yn newydd i’r oriel a bydd yn arddangos ei photiau, jygiau a phlatiau sgraffito sy’n cynnwys llongau masnach, cychod hwylio, llongau pysgota a phopeth sy’n ymwneud â’r môr; mae gennym amrywiaeth o fasys a phlatiau gan y darlunydd a seramegydd (sydd hefyd yn cadw caneris) Polly Fern o Norfolk, sydd wedi’i dylanwadu gan gelf a straeon gwerin; amrywiaeth o fygiau sy’n cyfuno’r pethau haniaethol, cyfarwydd a synhwyraidd gan Rosie Harman yn ei stiwdio glan môr yn Essex; rydym wedi dewis casgliad bach a jygiau a photeli anwydrog a addurnwyd yn gain gan James a Tilla Waters o Sir Gaerfyrddin – byddwn hefyd yn cynnwys mwclis gleiniau ceramig a wnaed gan Tilla.

Bydd David White (‘The Whittlings’) o ogledd Cymru yn ymuno â ni eleni i arddangos ei gasgliad o lestri bwrdd wedi’u cerfio â llaw gan ddefnyddio prennau caled cynaliadwy o Gymru; bydd Astrid de Groot o Sir Benfro yn arddangos casgliad o lwyau wedi’u cerfio â llaw yn ogystal â’i chasgliad newydd o fygiau coffi eco cynaliadwy gan ddefnyddio pren sycamorwydd o orllewin Cymru; mae’r seddi pren wedi’u cerfio â llaw gan y saer coed o Sir Gaerfyrddin, Sam Knight, wedi’u gwneud gan ddefnyddio amrywiaeth o goed lleol; rydym hefyd yn falch o groesawu Rudd’s Rakes eleni eto, a hwythau’n gwneud cribinau gwair pren o ynn a bedw arian. A hwythau wedi’u lleoli yn Cumbria, sefydlwyd y cwmni ym 1890 ac mae wedi aros yn y teulu Rudd byth ers hynny. Hwy yw’r gwneuthurwyr cribinau masnachol olaf ym Mhrydain.

Bydd y grefftwraig o ogledd Cymru, Ann Catrin Evans, yn dangos ei detholiad o forthwylion drws a wneir â llaw; mae’r gofaint Mike Davies o Sir Benfro wedi dylunio a gwneud casgliad arbennig o ffyrc crasu haearn yn arbennig ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018.

Byddwn yn cynnwys cynnyrch wedi’i boteli gan Anja Dunk yn ogystal â’i llyfr sydd newydd ei gyhoeddi sy’n cynnwys lluniau hyfryd, Strudel, Noodles and Dumplings: The New Taste of German Cooking; hefyd rydym wrth ein boddau i groesawu Parc y Dderwen a’i sauerkraut a kimchi amrwd, wedi’u lefeinio yn naturiol a’u gwneud yn Sir Benfro; Byddwn yn cynnig cynnyrch wedi’i boteli gan y chwilotwr o orllewin Cymru, Jade Mellor (Wild Pickings)  – a gallwch hefyd ymuno â hi yn yr oriel ym mis Hydref am sgwrs a thaith gerdded chwilota lleol; blasau newydd a thraddodiadol o siocled blasus Nom Nom yn Sir Gaerfyrddin.

Addurnwch eich Coeden Nadolig ag addurniadau gan y ceramegydd o Sir Gaerfyrddin, Carlo Brisco; addurnwch eich cartref a’ch bwrdd ag addurniadau origami, cadwyni papur hen ffasiwn a chitiau i greu craceri Nadolig moethus gan Cambridge Imprint.

Rydym wedi dod o hyd i roddion bach arbennig ar gyfer hosanau Nadolig gan gynnwys hadau blodau mewn pecyn prydferth gan Grace Alexander Flowers o Wlad yr Haf; llu o addurniadau coed haniaethol a chasgladwy a luniwyd â llaw gan ddylunwyr o Sussex, Forge Creative; theatr dros dro er mwyn ymgynnull a ddyluniwyd gan yr artist Clive Hicks-Jenkins, a chynhyrchwyd gan Benjamin Pollock’s Toy Theatre Company; stampiau rwber Nadoligaidd a ysbrydolwyd gan gariad at natur a hen lên gwerin, a gafodd eu dylunio a’u gwneud ar arfordir deheuol Lloegr gan yr artist a’r dylunydd tecstilau, Nula Shearing (Nooli Bird) – ffordd wych o greu eich cardiau a phapur lapio eich hun;  offer ysgrifennu ffraeth gan The School of Thought; manion gwnïo ffasiynol o dymunol gan y cwmni o Sussex, Merchant & Mills; amrywiaeth o lyfrau arbennig gan gynnwys llyfrau’r awdur a’r lliwiwr Abigail Booth; y gwneuthurwr basgedi Jenny Crisp a’r cwmni cyhoeddi bach Little Toller Books.

Yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, ein bocs matsis cogyddion yn arbennig ar gyfer Oriel Myrddin a ddyluniwyd gan y gwneuthurwr printiau o Sir Gaerfyrddin, Tom Frost, sef anrhegion bach hyfryd i harddu eich aelwyd dros y gaeaf.

 

 

Llun: Robyn Cove

Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular

Jane Cairns / David Gates;  Grant Aston / Henry Pim;  Kim Norton / Gail Mahon;  Kimberley Chandler / Mark Cousins

Grŵp sy’n cynnwys artistiaid/gwneuthurwyr ac awduron yw Haptic/Tacit. Nod y grŵp yw gwneud, arddangos ac archwilio crefftau modern uchelgeisiol.

Yn yr un modd ag iaith werinol, mae pensaernïaeth werinol wedi’i gwreiddio yn y pethau dyddiol, arferol. Caiff ei ffurfio o ddefnydd ac arfer, mae’n lleol ac yn benodol, mae’n ymwneud â’r pethau ymarferol neu ddomestig yn hytrach na’r pethau cyhoeddus neu goffadwriaethol. Mae In Search of the Vernacular yn defnyddio crefftau cyfoes i roi golwg newydd ar agweddau ar bensaernïaeth werinol.

Crefftau cyfoes ar gyfer oriel yw gwaith yr arddangosfa ac mae’n cynnwys crochenwaith cerfluniol, gwaith gosod a chelfi wedi’u teilwra. Caiff gwneuthurwyr sy’n arddangos eu gwaith eu paru gan weithio ar y cyd neu drwy gyswllt thematig. Mae ysgrifennu a thrafod yn rhan annatod o’r arddangosfa a bydd cyhoeddiad newydd yn cyd-fynd â hi yn ogystal â rhaglen ddigwyddiadau ystyriol wedi’i llunio i ysgogi trafodaeth ac i ymgysylltu.

Rhaglen Ddigwyddiadau – Haptic Tacit

Llun: Density and Stillness 2017, Grant Aston 2017 Ffotografydd: Michael Harvey

Criw Celf 2018: Y Genhedlaeth Nesaf

Dathlu Artistiaid Ifanc

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2018.

 
Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc mwy dawnus a thalentog.

 

 

Criw Celf Claymation from Oriel Myrddin Gallery on Vimeo.

 

Save

Save

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf