Land Acts

Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs, Owen Griffiths

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd.

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn ac yn cychwyn sgyrsiau newydd am rôl yr artist wrth ein helpu ni i gyd i adfyfyrio ar ein perthynas â’r tir a sut y gallwn ei hailddychmygu ar gyfer y dyfodol.

Cyflwynir Land Acts ar y cyd â Peak, sef sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Duon sy’n gweithio gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau sy’n ymateb i’r amgylchedd gwledig.

 

www.peak.cymru

Llun: Rebecca Chesney

Rhaglen Ddigwyddiadau

Criw Celf 2019: Yma, Nawr

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr yn y celfyddydau gweledol. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2019.

Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc sy’n ddawnus a thalentog.

Darganfyddwch sut I ymgeisio am Criw Celf

 

Forest + Found: Cerdded y Lein

Mae practis Stiwdio Forest + Found yn cyflwyno arddangosfa o waith newydd gan yr artistiaid cydweithrediadol Max Bainbridge ac Abigail Booth. Gan weithio ochr-yn-ochr â’I gilydd, bydd Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, yn croesi rhwng arferion celfyddyd gyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth, wrth iddynt fordwyo cyd-destun cyfnewidiol y gwneuthurwr. Wedi’u gyrru gan berthynas ddofn â’r tir maent yn cynhyrchu gweithiau cerfluniol a rhai sy’n eiliedig ar waliau ac sy’n ystyried tirwedd fel safle o gyfnewidiad rhwng deunydd a’r gwneuthurwr. Cerdded y Lein yma ac mae’n adlewyrchiad ar ffurf a chyfansoddiad yn eu gwaith, a natur fyfyriol eu harfer.

Mae darnau tecstil haniaethol Booth wedi’u gwreiddio mewn iaith gysyniadol a materoliaeth arlunio, gyda phob darn yn fyfyrdod ar iaith y llinell a dynnir a tharddiad pigment a lliw. Gan ennyn symlrwydd a minimaliaeth yn ystum tawel a symudiad llaw, mae ei gwaith yn ceisio cysylltiad â’r tirweddau enfawr y maent yn tarddu ohonynt.

Mae ffurfiau cerfluniol Bainbridge sydd wedi’u naddu o bren, yn adlewyrchu angen i greu presenoldeb cyffyrddadwy a chadarn mewn gofod. Gan gymryd siâp a ffurf naturiol y pren fel man cychwyn, mae’n defnyddio cyfuniad o durnio a cherfio â llaw i greu gwrthrychau sy’n dathlu’r broses o wneud; pob darn yn arddangos yr ymdrech corfforol sy’n ymglymedig â’i gysyniadaeth drwy’r marciau a adewir ar yr wyneb.

Llun Prif gan Yeshen Venema

Rhaglen Ddigwyddiadau

 

 

 

Derbyniodd Angela Maddock her gan ei ffôn, sef mynd i Middlesbrough.

Ddechrau mis Hydref 2018 cychwynnodd ar droed o’r oriel a threuliodd y mis yn cerdded i ogledd-ddwyrain Lloegr, drwy ei thref enedigol yng nghanolbarth Lloegr. Byddai’n dod o hyd i ddeunydd ar hyd y ffordd ac yn ei anfon yn ôl i’r oriel bob hyn a hyn, felly mae’r arddangosfa yn adrodd stori ei thaith; y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsffurfiwyd.

Llun: Trwy garedigrwydd Dafydd Williams

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dydd Sul, 31 Mawrth 2019, 11am – 1pm

Dilyn ôl ei thraed

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda’r artist, Angela Maddock a’i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy’n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol ‘In Conversation’ i agor ein harddangosfa newydd.

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad ‘In Conversation’ hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig – ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a’r hyn a allai ei olygu i ‘ddilyn ôl ei thraed’.

Digwyddiad am ddim, does dim angen archebu, mae croeso i bawb.

(Mamau a merched yn ddewisol!)

Prosiect Adeiladu

Beth yw tŷ?  Beth yw cartref? Sut rydym yn gwneud cymuned? 

Mae The Building Project, sef menter ar y cyd rhwng yr ymarferwyr creadigol Freshwest ac Oriel Myrddin, yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn y gwaith o greu eu haneddiad bach eu hunain lle gallent arbrofi, chwarae a dadlau.

Yn yr oriel, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn defnyddio proses gwneuthuriad syml i greu “tai” plastr bach a fydd yn cyfrannu at greu model anheddiad diddorol a fydd yn datblygu ac yn tyfu yn y fan a’r lle.

Yn ystod yr arddangosfa, gwahoddir pobl greadigol ac artistiaid o ddisgyblaethau amrywiol i ymyrryd yn yr anheddiad i ail-ddehongli ei nodweddion materol a’i ystyr.

Mae prosiect Freshwest yn barhad o thema sy’n ymddangos yn gyson yn y gwaith y maent yn ei alw ‘dyluniad heb ddylunio’: “Mae gennym ddiddordeb mewn datblygu prosesau sydd â ffiniau pendant a chlir ond sy’n gadael lle i ryngweithio creadigol a digwyddiadau annisgwyl. Mae hyn yn caniatáu i waith dyfu a newid wrth iddo gael ei greu, gan arwain at ganlyniad sy’n fwy mynegiannol ac atyniadol yn y bôn, ac efallai yn hollol wahanol i’r hyn a gafodd ei greu’n wreiddiol.

Rydym yn rhyfeddu o ran sut y mae’r ciwbiau plastr syml hyn yn gallu ennyn teimladau cryfion. Pan fyddwch yn gwahodd rhywun i adeiladu ei “dŷ” ei hun, mae hyn yn peri ymdeimlad o berchnogaeth ac mae rhan ohono yn perthyn i’r tŷ. Ar ôl iddynt osod eu tai yn yr anheddiad, maent yn trosglwyddo rhan o’r berchnogaeth honno ac yn dod yn rhan o’r gymuned. 

Yn ein barn ni, nid oes gan The Building Project fan terfyn rhagdybiedig, mae ei ddatblygiad, ei ganlyniad a’i ystyr yn y pen draw yn dibynnu ar y rhai sy’n cymryd rhan.”    

 

Darllenwch am ein Prosiect Adeiladu Gomisiynau Artistiaid

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tu ôl

Tu ôl i Ddrysau Agored gan Freshwest

Wythnos o osodiadau fideo a sain cydweithredol yn rhan o’r Prosiect Adeiladu yn Oriel Myrddin.

Ar gyfer finale’r Prosiect Adeiladu bydd Freshwest yn ymateb i’w osodiad ei hun yn ystod wythnos gyffrous o osodiadau sain a fideos byr. Gan ddechrau ddydd Gwener 15 Mawrth, bydd y Prosiect Adeiladu yn atseinio wrth i’r gwahanol seinweddau a ffilmiau byr darddu o’r tu mewn i’r tai plastr sydd wedi’u gosod ledled yr arddangosfa.

Mae Freshwest ac Oriel Myrddin hefyd yn awyddus i wahodd aelodau o’r cyhoeddi ddod yn rhan o’r arddangosfa hon drwy roi cyfle i chi i wneud a chyflwyno eich ‘ffilm fer’ eich hun’.

 

A oes diddordeb gennych? Cliciwch yma i gael may o wybodaeth!

 

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf