Gareth Griffith: Trelar

Cyfres o arddangosfeydd ledled Cymru gan yr arlunydd Gareth Griffith yw Trelar / Trailer. Mae’r arddangosfa yn Oriel Myrddin Gallery yn adlewyrchu gyrfa gynnar yr arlunydd gan ddangos celfwaith ffurfiannol o’r 1960au hyd at yr 1980au.

 

Yn ei bedwar ugeinfed flwyddyn, mae’r arlunydd dylanwadol yn cyflwyno lluniadau a pheintiadau sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng lle ac amser gan holi pynciau cymdeithasol. Mae’r lleoedd yn cynnwys Lerpwl, lle’r oedd yn astudio yn yr 1960au, Jamaica, lle bu fyw â’u deulu ifanc yn yr 1970au cynnar, a Mynydd Llandygái uwchlaw Dyffryn Ogwen, lle’r mae’n byw ac yn gweithio ers mwy na 40 o flynyddoedd.

 

“Rwy’n chwilio am gysylltiadau rhwng y lluniadau yr wyf yn eu gwneud, a’u peintio. Mae yna cydfywyd rhwng y ddau.” Gareth Griffith

 

Y Bwrdd

Anrhegion arbennig a gwrthrychau cyfoes dymunol

Y flwyddyn hon rydym wedi rhoi gwahoddiad i arlunwyr a gwneuthurwyr Cymru a’r DU gynhyrchu gwaith mewn ymateb i’n harddangosfa ‘Y Bwrdd//The Table’. Gan dynnu dylanwad o fywyd llonydd yr Iseldiroedd, rydym wedi meithrin yn ofalus gwrogaeth gyfoes at y genre drwy drawsnewid gwagle’r oriel yn olygfa fywyd llonydd sy’n ddramatig ac yn foethus yn ei golwg.

Byddwn yn amlygu crochenwaith, tecstilau, pren, metel a phlethwaith sy wedi’u saernïo’n hardd a’u dethol gyda gofal yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd bychain.

Byddwn yn dangos darnau bwrdd gan y seramegydd Katrin Moye y mae ei jygiau cyfoes glas a gwyn sy wedi’u gwneud â llaw yn syfrdanol o hardd ac yn adlewyrchu patrymau hanesyddol crochenwaith o Delft yn yr Iseldiroedd. Rydym wrth ein bodd o groesawu Ali Hewson y mae ei chrochenwaith wedi’i wneud â llaw ac yn cael ei ysbrydoli gan wrthrychau cartref yr ail ganrif ar bymtheg. Yn newydd-ddod i Oriel Myrddin yw Paul Bommer o Norfolk y mae ei deils sy wedi’u gwneud â llaw a’i gynlluniau chwareus yn atseinio crochenwaith hanesyddol o Delft.

Bydd jygiau, powlenni a fasau wedi’u lliwio a dylunio mewn ffordd feiddgar a chyfoes gan Raawii sef cwmni wedi’i leoli yn Copenhagen. Mae eu casgliad Strøm yn dod â’r blaen ar arddangosfa’r flwyddyn hon mewn ffordd syml a choeth.

Yn ymuno â ni wrth Y Bwrdd yw Tim Lake sef crochenydd o Sir Gâr sy’n dod ag amrywiaeth ddethol o grochenwaith caled i’r cartref sydd wedi’i lunio a’i durnio ar droell gicio araf. Rydym wrth ein bodd hefyd o groesawu’n ôl Robyn Cove sef crochenydd stiwdio o Gaerdydd y bydd yn dangos amrywiaeth o bowlenni te a thebotiau.

Byddwn yn cynnig unwaith eto eleni hadau o flodau toredig sydd wedi’u pacio’n hardd gan Grace Alexander o Wlad yr Haf. Maent yn berffaith fel llanwydd hosan arbennig.

Rydym wrth ein bodd o groesawu dwy artist newydd eleni sy’n gweithio mewn meteloedd. Cerflunydd yw Alice-Andrea Ewing sy’n castio ffrwythau a llysiau mewn efydd gan ddefnyddio’r dull Cwyr Colledig o’r Eidal. Ysbrydolir ei gwaith gan ei hastudiaethau ar Hanes Celfyddyd ym Mhrifysgol Caergrawnt yn ogystal â’i diddordeb mewn paentio a cherfluniaeth. Arlunydd o Fryste yw Rowan MacGregor sy’n gwneud torchau a sbrigau ceinion allan o fetel. Ysbrydolir gan ei chariad tuag at gefn gwlad Prydain a’i natur. Mae Mike Davies yn ymuno â ni unwaith eto eleni sef gof o Sir Benfro. Mae wedi dylunio a gwneud casgliad unigryw o ganwyllbrennau haearn sy’n syml a cheinion yn arbennig i’r Bwrdd.

Rydym yn cyffroi’n fawr wrth ddangos gwaith Karen Suzuki o Glasgow gan gynnwys darn canol sy wedi’i gael ei gomisiynu’n arbennig i’r Bwrdd. Croeso’n ôl hefyd i Megan Ivy Griffiths sy’n arlunydd tecstilau y mae mawr alw amdani. Rydym yn lwcus i gael casgliad o’i doliau bychain sy wedi’u brodio’n gain. Byddan nhw ar werth eleni unwaith eto.

Bydd Y Bwrdd yn dangos hefyd gwaith eithriadol gan wneuthurwyr a chrefftwyr o Gymru sy’n gweithio gyda phren. Bydd David White (The Whittlings) o Ogledd Cymru yn dangos amrywiol ddarnau o’i lestri bwrdd sydd wedi’u gwneud â llaw allan o bren caled y ceir o goedwigoedd Cymru mewn ffordd gynaliadwy. Cerflunydd o Sir Gâr yw Simon Gaiger y bydd yn dangos casgliad trawiadol o bowlenni ffrwyth a llwyau. Bydd Sam Knight, hefyd o Sir Gâr, yn dangos seddau wedi’u saernïo’n hardd sydd wedi’u gwneud allan o brennau y ceir yn lleol yn ogystal â nwyddau i’r gegin.

Rydym yn falch o groesawu’n ôl Anja Dunk sy’n gogyddes ac yn ysgrifennu am fwydydd. Bydd hi’n ein tretio gyda chasgliad o nwyddau mewn poteli a phrintiau yn ogystal â’i llyfrau – ‘Strudel, Noodles & Dumplings’ a ‘Do Preserve’. Bydd Jade Mellor o ‘Wild Pickings’ yn dychwelyd hefyd. Bydd ganddi ei chynhyrchion rhagorol sydd wedi’u chwilota’n lleol. A siocled poeth blasus mewn pedwar cyflas gwahanol gan wneuthurwyr Edward & Irwyn o Gaeredin.

Bydd Clare Revera yn ymuno â ni eleni sy’n fasgedwraig o Fro Morgannwg. Bydd ganddi gasgliad o’i cheintellau Cymreig sydd wedi’u saernïo’n hardd. Mae Clare yn gweitho gyda deunyddiau naturiol a chynaliadwy a gafwyd yn y wlad a phrennau cyll, helyg a bedw yn arbennig.

Ac ar ben popeth arall, bydd amrywiol addurniadau Nadolig hyfryd i chi addurno’r goeden â nhw. Addurniadau wedi’u comisiynu’n arbennig gan Carlo Briscoe o ‘Reptile Tiles’, garlantau papur gan ‘The Shop Floor Project‘ a’r creaduriaid mympwyol gan ‘Felt So Good‘ sy’n boblogaidd bob amser.

Jwg: Katrin Moye

Land Acts

Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs, Owen Griffiths

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd.

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn ac yn cychwyn sgyrsiau newydd am rôl yr artist wrth ein helpu ni i gyd i adfyfyrio ar ein perthynas â’r tir a sut y gallwn ei hailddychmygu ar gyfer y dyfodol.

Cyflwynir Land Acts ar y cyd â Peak, sef sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Duon sy’n gweithio gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau sy’n ymateb i’r amgylchedd gwledig.

 

www.peak.cymru

Llun: Rebecca Chesney

Rhaglen Ddigwyddiadau

Criw Celf 2019: Yma, Nawr

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr yn y celfyddydau gweledol. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2019.

Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc sy’n ddawnus a thalentog.

Darganfyddwch sut I ymgeisio am Criw Celf

 

Forest + Found: Cerdded y Lein

Mae practis Stiwdio Forest + Found yn cyflwyno arddangosfa o waith newydd gan yr artistiaid cydweithrediadol Max Bainbridge ac Abigail Booth. Gan weithio ochr-yn-ochr â’I gilydd, bydd Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, yn croesi rhwng arferion celfyddyd gyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth, wrth iddynt fordwyo cyd-destun cyfnewidiol y gwneuthurwr. Wedi’u gyrru gan berthynas ddofn â’r tir maent yn cynhyrchu gweithiau cerfluniol a rhai sy’n eiliedig ar waliau ac sy’n ystyried tirwedd fel safle o gyfnewidiad rhwng deunydd a’r gwneuthurwr. Cerdded y Lein yma ac mae’n adlewyrchiad ar ffurf a chyfansoddiad yn eu gwaith, a natur fyfyriol eu harfer.

Mae darnau tecstil haniaethol Booth wedi’u gwreiddio mewn iaith gysyniadol a materoliaeth arlunio, gyda phob darn yn fyfyrdod ar iaith y llinell a dynnir a tharddiad pigment a lliw. Gan ennyn symlrwydd a minimaliaeth yn ystum tawel a symudiad llaw, mae ei gwaith yn ceisio cysylltiad â’r tirweddau enfawr y maent yn tarddu ohonynt.

Mae ffurfiau cerfluniol Bainbridge sydd wedi’u naddu o bren, yn adlewyrchu angen i greu presenoldeb cyffyrddadwy a chadarn mewn gofod. Gan gymryd siâp a ffurf naturiol y pren fel man cychwyn, mae’n defnyddio cyfuniad o durnio a cherfio â llaw i greu gwrthrychau sy’n dathlu’r broses o wneud; pob darn yn arddangos yr ymdrech corfforol sy’n ymglymedig â’i gysyniadaeth drwy’r marciau a adewir ar yr wyneb.

Llun Prif gan Yeshen Venema

Rhaglen Ddigwyddiadau

 

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf