Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular

Jane Cairns / David Gates;  Grant Aston / Henry Pim;  Kim Norton / Gail Mahon;  Kimberley Chandler / Mark Cousins

Grŵp sy’n cynnwys artistiaid/gwneuthurwyr ac awduron yw Haptic/Tacit. Nod y grŵp yw gwneud, arddangos ac archwilio crefftau modern uchelgeisiol.

Yn yr un modd ag iaith werinol, mae pensaernïaeth werinol wedi’i gwreiddio yn y pethau dyddiol, arferol. Caiff ei ffurfio o ddefnydd ac arfer, mae’n lleol ac yn benodol, mae’n ymwneud â’r pethau ymarferol neu ddomestig yn hytrach na’r pethau cyhoeddus neu goffadwriaethol. Mae In Search of the Vernacular yn defnyddio crefftau cyfoes i roi golwg newydd ar agweddau ar bensaernïaeth werinol.

Crefftau cyfoes ar gyfer oriel yw gwaith yr arddangosfa ac mae’n cynnwys crochenwaith cerfluniol, gwaith gosod a chelfi wedi’u teilwra. Caiff gwneuthurwyr sy’n arddangos eu gwaith eu paru gan weithio ar y cyd neu drwy gyswllt thematig. Mae ysgrifennu a thrafod yn rhan annatod o’r arddangosfa a bydd cyhoeddiad newydd yn cyd-fynd â hi yn ogystal â rhaglen ddigwyddiadau ystyriol wedi’i llunio i ysgogi trafodaeth ac i ymgysylltu.

Rhaglen Ddigwyddiadau – Haptic Tacit

Llun: Density and Stillness 2017, Grant Aston 2017 Ffotografydd: Michael Harvey

Criw Celf 2018: Y Genhedlaeth Nesaf

Dathlu Artistiaid Ifanc

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2018.

 
Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc mwy dawnus a thalentog.

 

 

Criw Celf Claymation from Oriel Myrddin Gallery on Vimeo.

 

Save

Save

Save

Save

Cadair

Does dim llawer o wrthrychau’n adrodd hanes dylunio modern yn fwy ystyrlon na’r gadair. Caiff tueddiadau esthetig, dyfodiad deunyddiau a thechnolegau cynhyrchu newydd, ergonomeg a newidiadau cymdeithasol, diwylliannol ac ymddygiadol i gyd eu hadlewyrchu yn nyluniad y gadair dros y degawdau.

Mae detholiad o gadeiriau o gasgliad yr Amgueddfa Ddylunio yn datgelu sut y datblygodd dyluniad y gadair o’r 1800au hwyr hyd at ddatblygiadau cyfoes gan ddylunwyr blaenllaw. Benthyciad caredig o gasgliad bychan o gadeiriau hanesyddol Cymreig gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Tim Bowen Antiques ac o gasgliadau preifat.

 

Darllenwch  Chair Talk , sef blog a ysgrifennwyd i gyd-fynd â’r sioe gan Dr. Pete Spring Ph.D FRSA, FHEA, Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Cynnyrch a Chyfarwyddwr Portffolio MA yn Ysgol Gelf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Lluniau: Marc Newson, Fibreglass Felt Chair, 1994 a Konstantin Grcic, Chair_One, 2003 © the Design Museum

 

Save

Save

Save

Save

I came like all the ghosts at once – dyma adrodd, ar air ac fel llun, hanes y ‘Sea Empress’, y tancer a ollyngodd olew oddi ar arfordir Sir Benfro yn 1996. Mae’n dod ynghyd ag ymchwil, disgrifiad clywedol, deunydd o’r archif, pobl a llefydd a gofnodwyd gan yr artist yn ystod ei phrosiect 2016.

Mae’r stori sydd wedi’i ffilmio ar draws safleoedd yn Sir Benfro, wedi’i ysgrifennu gan Rachel Marshall a’i hadrodd gan Gillian Clark, y bardd, yn cynrychioli casgliad o atgofion pobl am yr achos o ollwng olew. Gan ddisgrifio newid ar unwaith yn y cywair ffisegol a chlywedol wedi’r drychineb, mae’r gwaith yn edrych ar gyfoeth trosiadol a symbolaidd dwfn y dirwedd ac yn dychmygu dehongliadau newydd a chyflyrau ecolegol eraill sy’n ‘fwy na dynol’ o fodoli ar gyfer y dyfodol.

Ariennir “I came like all the ghosts at once” gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

 

 

Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes

Helen Booth Laura Edmunds Catrin Llwyd Evans Sarah Poland

Arddangosfa ar y cyd yw Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes rhwng TEN., ystâd Roger Cecil ac Oriel Myrddin Gallery i ddathlu arlunio cyfoes yng Nghymru a chyfraniad pwysig Cecil i’r cyfrwng.

“Mae’n anodd anwybyddu’r bri a roddir ar luniau Cecil – yn enwedig i’r rheiny sy’n arlunwyr wrth eu gwaith. Mae Cecil yn enwog am y difrifoldeb, yr annibyniaeth a’r diwydrwydd a ddangosodd yn ei waith, ac mae’r modd sensitif yr ymdriniai â phaent yn destun edmygedd.

Ceir nodweddion tebyg a gorgyffyrddol rhwng yr arlunwyr, sydd i gyd yn defnyddio paent mewn modd llawn mynegiant; o’r haniaeth bur a welir yng ngwaith Edmund; i’r traddodiad o beintio yn yr awyr agored neu plein air, sydd yn gyffredin yng ngwaith Poland. Gellir gwneud cymariaethau rhwng cariad dwfn Booth tuag at dirwedd Cymru, a’r modd y gwneir y ffigurol yn haniaethol yng ngwaith Llwyd Evans, â nodweddion tebyg yng ngwaith Cecil.

Gallai’r gwyliwr sylwi ar debygrwydd gweledol rhwng y pedwar arlunydd a Cecil – p’un ai o ran thema, trwy balet lliwiau tebyg neu yn eu triniaeth o ddeunyddiau – ond mae’r gymhariaeth yma yn llawer mwy na iaith weledol yn unig. Mae greddf arlunydd, yr hydeimledd a’r arlliwiau rhwng arlunwyr, y dylanwadau a deimlir ac a ddistyllir trwy edrych, profi ac adnabod gwaith arlunydd arall i’w gweld yn amlwg. Cynigir yr un peth i’r gynulleidfa, wrth iddi edrych ar weithiau pob un o’r artistiaid a arddangosir ac ymateb iddynt – mynegiant emosiynol, deallusol ac ysbrydol o’r profiad dynol fel y’i gwelir trwy lygaid a dwylo eneidiau cytûn.”

 

Cat Gardiner, TEN. 2017

Beth am gael gwybod mwy am yr artisiaid:

Helen Booth

Laura Edmunds

Catrin Llwyd Evans

Sarah Poland

 

 

 

(Pen) Roger Cecil:  Untitled 1997, Cyfryngau Cymysg ar Bapur,  47 x 43 cm

Catrin Llwyd Evans:  Concrete 2017, Olew ar Bapur Canfas, 11 x 13cm

Helen Booth:  Intangible Envy 2017, Olew ar Canfas,  diptych of 2x 90 x 122cm

Sarah Poland: Neon and Rust 2015, Olew, Acrylig, Naddion Haearn , Halen a  Llwch Graffit ar Canfas, 200 x 100cm

Laura Edmunds:  an exercise in making all the wrong marks #2 2017, ‘Drafting Film’, Pastel Meddal ac Paent Olew, 48 x 35 cm

Programme of events – Rhaglen Ddigwyddiadau

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Cyfres Y Rhes Gefn: Lucy Donald

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf