Prosiectau Addysg a’r Gymuned

Cydweithio creadigol

Rydym yn falch o fod yn rhan o brosiect Cydweithio Creadigol a ariennir gan CCC mewn partneriaeth â Chanolfan Y Gors ac Ysgol Gelf Caerfyrddin. bydd dysgwyr ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio yn cymryd rhan yn y prosiect 9 mis i ddatblygu sgiliau menter greadigol trwy weithio gyda sefydliadau ac ymarferwyr celf.

Atgofion O’r Golchdy- memories form the Wash house

Chwefror-Mai 2017

prosiect gyda phobl hŷn Caerfyrddin yn canolbwyntio ar y rol domestic oeddd Atgofion o’r Golchdy. Bu’r artist Penny d jones gyda thrigolion o Rhaglen Gofal ychwanegol Cartref Cynnes yng Nghaerfyrddin i gasglu atgofion hynod ddiddorol o ddiwrnodau golchi yn y gorffennol ac yn creu gwaith celf a arddangoswyd mewn ffenestri siopau ar hyd Stryd y Brenin i ddathlu gwaith domestig menywyod o’r genhedlaeth hŷn.

Cynhaliwyd yr arddangosfa rhwng 25 Ebrill tan 13 Mai i gyd-fynd â Gŵyl Gwanwyn 2017

Prosiect Addysg Flora 2015

IMG_0794Ochr yn ochr â’r arddangosfa Flora ar daith o Oriel Davies cafodd prosiect arbennig ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook i alluogi cyfres o bedwar gweithdy diwrnod llawn ar gyfer plant Blwyddyn 4 o Ysgol Gynradd Tre Ioan. Gan weithio gyda’r artist Flora Jacques Nimki y cafwyd y plant eu gyflwyno i ystod o sgiliau celf weledol. Roedd y gweithdaiyn cyflwyno llythrennedd weledol, sgiliau cymysgu lluw ac yn ysgogi cwestiynau thoughful am y ffordd rydym yn gweld y byd. Blodau oedd y thema ar gyfer datblygu’r sgiliau celf ac aeth y plant ar y daith 45 munud o’r ysgol i’r oriel yn sylwi a chofnodi’r byd natur lleol ar hyd y ffordd. I orffen y prosiect fe greuwyd baner mawr gan y grwp cyfan yn cynnwys lluniau o flodau wedi peintio.

IMG_0796IMG_0986

Ernest-Cook-Trust-logo

 

 

 

 

Yn ychwanegol at y prosiect addysg trefnwyd nifer o ddigwyddiadau a gweithdai arbennig yn help i archwilio themâu’r arddangosfa: ‘Flora Social’, golygfa breifat o’r arddangosfa gyda chyfle iflasu diodydd o flodau gan Wild Pickings a ffilm gan Jacob Whittaker,sgwrs a gweithdy am lliwio Indigo naturiol gan yr artist Lucille Junkere, taith gerdded a braslunio gan yr artist Anne Mie Melis a digwyddiad Darlun Mawr arbennig i arlunio gerddi o’r gorffennol a’r dyfodol gyda’r artist Richard Monahan.

Criw Celf

 

Mae Criw Celf yn brosiect ar gyfer plant sydd wedi dangos dawn a / neu ddiddordeb arbennig mewn celf a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae aelodau yn cael eu dewis o ysgolion gynradd Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan mewn 6 dosbarth meistr gydag artistiaid proffesiynol lle gallant ddarganfod ystod o sgiliau megis darlunio, paentio, argraffu, gwaith metel, gwaith gosod, gwneud ffilmiau a ffotograffiaeth. Mae’r plant yn cael y cyfle i weithio yn yr oriel ochr yn ochr â gweithiau celf ac yn mynd ar dripiau a gwibdeithiau i ddod o hyd ysbrydoliaeth. Mae gan yr artistiaid ymagwedd sensitif wrth rannu eu harfer creadigol a dod o hyd y ffurfiau o hybu creadigrwydd y plant gan gymryd ysbrydoliaeth gan y siroedd eraill sydd hefyd yn cymryd rhan yn y project hwn ledled Cymru.

Mwy gwybodaeth

 

Criw Celf from Oriel Myrddin Gallery on Vimeo. Ffilm o Criw Celf 2013-14

 

criw-celf-logo-430x426

 

 

 

Momentwm 2014 &15

sculpture1Cafodd prosiect Momentwm ei arianu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i ddarparu mewn partneriaeth â engage Cymru a Chymunedau yn Gyntaf. I Oriel Myrddin rhoddwyd hwn y cyfle i adeiladu ar gysylltiadau sefydledig gydag Ysgol Arbennig Rhyd Y Gors a’u staff sydd yn eithriadol o gefnogol. Ein nod oedd ehangu ar lwyddiant prosiect Reach The Heights drwy gyflwyno pobl ifanc i opsiynau gyrfa ac ennill gwobr Arts Award. Odan arweiniad yr aritst Mary Sikkel fe gyglwyniwyd y bobl ifanc i’r oriel, technegau argraffu yr artist Alan Williams ac i stiwdio ac efail yr artist Angharad Pearce Jones. Yn 2015 fe wnaeth tri bachgen o Rhydygors gynllunio, gwneud a gosod cerflun ar ffurf sedd ar gyfer yr ysgol. 

Children & The Art: The Great Art Quest 2014

DSC_0451Bu Oriel Myrddin yn ffodus cael y cyfle i weithio gyda phedair ysgol ar draws Sir Gaerfyrddin fel rhan o Great Art Quest, prosiect celf ar draws y DU a luniwyd gan Sefydliad y Tywysog ar gyfer Plant a’r Celfyddydau. Bu’r artist profiadol Keith Bayliss a storïwr Megan Lloyd yn cydweithio i dynnu allan y storïau a barddoniaeth o ein harddangosfa gaeaf Seren Wen. Y storïau Cymraeg a delweddau unigryw o Dylan Thomas oedd y man cychwyn ar gyfer y prosiect. Nod y prosiect oedd i rhoi adnoddau creadigol gan gynnwys gweithgareddau a syniadau i athrawon ar gyfer yr ystafell ddosbarth ac i annog hyder wrth ddefnyddio’r celfyddydau yn yr ystafell ddosbarth ac wrth arwain eu dosbarth drwy ymweliadau oriel.

 

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf