Dysgu

PaintingGweithdy

Rydym yn rhedeg rhaglen fywiog o weithdai a gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol. Mae bwcio yn ofynnol gan mae hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.  Ffoniwch  01267 222775 neu galwch i mewn i archebu lle.

 

 

Ewch i gweithdai

Ysgolion a cholegau

Mae  Oriel Myrddin yn cynnig ymweliadau cyffrous i ysgolion a cholegau yn ogystal a  gweithgareddau allgymorth mewn perthynas gydag ein rhaglen arddangosfeydd sy’n ategu’r cwricwlwm.

Mae ymweliad i’r oriel yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer cynllun newydd o waith. Mae ein hymweliadau dwyieithog, yn cefnogi dysgu creadigol, llythrennedd a llafaredd, llythrennedd gweledol a llwyth o sgiliau eraill. Mae ein rhaglen o arddangosfeydd uchelgeisiol yn cwmpasu ystod o bynciau trawsgwricwlaidd ac yn aml yn berthnasol i’r Cwricwlwm Cymreig.

Lawrlwythiwch ein Rhaglen Addysg yr Oriel: Schools Programme Winter  Schools Programme Lost Words

Os hoffech drefnu ymweliad i’r oriel neu trafod sut gall ymweliad cyd-fynd gyda’ch dysgu cysylltwch â Emma Baker.

 

 

P1060257Sgyrsiau a digwyddiadau

Mae Oriel Myrddin yn trefnu rhaglen amrywiol a gwerth chweil  o ddarlithoedd a sgyrsiau gan artistiaid yn ymwneud â’r rhaglen drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â digwyddiadau arbennig yn aml mewn cydweithrediad â cholegau celf a phartneriaid eraill.

Ewch i sgyrsiau

P1050260Prosiectau

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyflawni ein prosiectau addysgiadol gydag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae Prosiectau yn ffurfio rhan o’n strategaeth i barhau ein rhaglen addysg uchelgeisiol ac ein nod i ddatblygu ein cysylltiad  â chynulleidfaoedd newydd. Mae prosiectau yn ei wneud hi’n hygyrch i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol cael profiad o weithio gydag artistiaid broffesiynol a chael phrofiad ymarferol o  arferion celf weledol.

Ewch i prosiectau

CymunedCymuned

Mae Oriel Myrddin yn cynnig gweithdai, digwyddiadau a phrosiectau oddi ar y safle. Gydag ein staff cyfeillgar a chroesawgar a rhaglen newidiol o arddangosfeydd cyffroes rydym yn anelu at at weithredu fel canolbwynt creadigol ar gyfer y gymuned lleol. Mae ein hysbysfwrdd yn cadw chi’n ymwybodol o’r cyfoeth o weithgareddau creadigol. Mae grwpiau cymunedol hefyd yn cwrdd yn y stiwdio i gefnogi a datblygu eu gwaith creadigol a gallwn drefnu teithiau tywys ar gyfer grwpiau annibynnol megis cymdeithasau celfydydau a grwpiau addysg yn y cartref.

Clwb artistiaid ifanc Oriel Myrddin

Mae ein clwb i gyw artistiaid sy’n rhedeg bob pythefnos yn rhoi cyfle i bobl ifanc o’r oedran  8-11  cael arbrofi gydag ystod o dechnegau celf, archwilio eu creadigrwydd ac i wneud ffrindiau gyda’r oriel!

YACS Spring 2020

LabCerflunwaith

I bobl ifanc (12 i 15 oed). Ai celf yw eich hoff bwnc? A ydych yn llawn syniadau creadigol? A hoffech chi amser i arbrofi â thechnegau, deunyddiau celf a phrosesau newydd? Bydd yr artist dwyieithog, Lisa Evans, yn arwain cyfres o sesiynau celf greadigol misol yn Oriel Myrddin.

SculptureLab flyer

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect a ariannwyd gan Gungor Celfyddudau Cymru sy’n cynnig dosbarthiadau meistr celf ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol.

Rydym yn annog myfyrwyr ym mlynyddoedd 5 a 6 // blynyddoedd 7, 8 a 9 sydd ag angerdd dros unrhyw fath o Gelf a Dylunio i wneud cais.

Mae’r rhaglen yn cynnig:

O leiaf 5 gweithdy gydag artistiaid proffesiynol i ymestyn eu sgiliau a’u gwybodaeth

Taith i leoliad celfyddydol

Pecyn o ddeunyddiau celf

Cyfle i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg

Cais Criw Celf 2019/20: Secondary application form bilingual Primary application form bilingual

Save

Save

Save

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf