Mae gwaith celf ôl-fodern Richard Slee yn yr arddangosfa Work and Play yn Oriel Myrddin yn gyffyrddol ac yn ddoniol ac mae iddo flas Disney. Gallaf ddychmygu gweld y rhain mewn fideo doniol ar YouTube: mae dyn yn chwarae cast gan geisio defnyddio un o’r morthwylion hyn wrth wneud gwaith yn y cartref ac wedyn mae’r morthwyl yn chwalu’n filoedd o ddarnau. Fodd bynnag, mae tristwch cynhenid i’r gwaith hefyd; awyren yn null Tatlin a Malevich nad yw’n hedfan, eitemau ymarferol nad ydynt yn gweithredu fel y dylent sy’n ein herio i weld y sgwteri, y rhawiau a’r eitemau eraill fel gwaith celf.

Mae’r eitemau’n cael eu harddangos mewn ffordd ddeniadol. Gallwn eu gweld yn agos ond ar yr un pryd mae’n rhwystredig gan na chawn gyffwrdd â nhw. A allent fod yn llyfn, neu’n arw, neu a allent neidio allan o’ch dwylo, oddi ar y bwrdd a chwalu’n giwbiau ar y llawr?

Mae’r gwaith yn rhannu themâu tebyg â strwythurau cerfluniol Jeff Koons, ac yn y modd mae Slee a Koons yn adlewyrchu tirwedd brynwriaethol drwy’r darnau hyn, sydd rhywsut yn gam, a thrwy hynny’n rhoi cyd-destun newydd i eitemau gwneuthuredig pob dydd. Yn ystod sgwrs Slee yn Oriel Myrddin rwy’n ei gofio’n sôn am ‘wir werth’ pethau, ac ar ôl hynny bu’n siarad am y rhaw euraidd â diamante, Dust 2010, ac wedyn aeth ati’n ddi-oed i dynnu sylw at y sefyllfa economaidd bresennol yng Ngwlad Groeg.

Wrth astudio yn Central School (sydd bellach yn Central Saint Martins) soniodd Slee fod diddordeb mawr mewn traddodiadau Seisnig y 18fed ganrif ymhlith staff ac uwch ddarlithwyr. Mae Slee yn mynd yn ôl at y 1740au pan oedd llawer o’r ffatrïoedd mawr yn eu hanterth o ran cynhyrchu, megis Wedgewood, Weldon a Spode. Roedd diddordeb ganddo mewn ailystyried ac ailddehongli’r technegau gwreiddiol a ddefnyddid yn y gwaith cynhyrchu, y mae rhai ohonynt yn cael eu defnyddio o hyd yn Stoke-on-Trent, ond sy’n raddol yn darfod yn gyfan gwbl.
Roedd llawer o ddiddordeb Slee mewn eitemau ac addurniadau wedi datblygu drwy dyfu i fyny yn y 1950au a diddordeb ei fam mewn dylunio celfi Danaidd a chelfi defnyddiol. Ar yr adeg hon roedd datblygiadau ym maes gwyddoniaeth, teithio i’r gofod a’r bom atomig yn dylanwadu’n fawr ar waith dylunio. Mae palet lliwiau cysefin llachar yr eitemau yn yr arddangosfa yn adlewyrchu’r nwyddau cartref a’r gwaith cerameg o’r cyfnod hwnnw. Dywed Emily King yn y llyfr, Mass Production “Mae perthynas ddiwylliannol â’r eitemau y mae Slee yn eu creu, gan weithio â gwrthrychau traddodiadol ac yn eu herbyn.” (cyfieithiad)

Mae gwaith celf Slee yn Work and Play nid yn unig yn ennyn diddordeb, ond maent hefyd yn eitemau comig a hyfryd sy’n ymgorffori hanes diwylliant Prydain.

Eleni Foundoukis 2015
Mae Eleni’n wirfoddolwr yn Oriel Myrddin lle mae’n cyfrannu at drafodaeth feirniadol yr oriel.

I gyd-ddigwydd ag arddangosfa o baentiadau gan Andre Stitt sy’n artist perfformio o fri rhyngwladol, fe wnaethom ofyn i Kate Dunwell sy’n artist ffotograffig ac arweinydd gweithdai ddyfeisio gweithdy a fyddai’n cynnwys elfennau o berfformio a gwneud marciau mewn modd ffres a chyfoes.

“Y syniad y tu ôl i’r gweithdy oedd creu delweddau hwyliog a diddorol, gan edrych ar wneud marciau a symudiadau a’r ffordd y gall eich corff greu cyfansoddiad mewn modd syml ond effeithiol drwy ddefnyddio dull y gallwch ei ailgreu gyda’ch camera chi gartref – techneg ffotograffig syml sy’n defnyddio amser dinoethi hir/agored ar y camera a symud goleuadau er mwyn tynnu llun.” Kate Dunwell

Cynllun y Prosiect:red light

Addas ar gyfer: 8 oed a hŷn (gallech wneud hyn gydag unrhyw oedran os oes gennych ddigon o staff ac offer)
Maint y grŵp: 15
Hyd y gweithdy: 2 awr

Yr hyn sydd ei angen arnoch:

 • Tortshis, goleuadau bach neu oleuadau beic a bwerir gan fatris
 • Camerâu digidol (fe wnaethon ni ddefnyddio 2 gamera digidol SLR ond byddai’r rhan fwyaf o gamerâu digidol syml yn gweithio)
 • Lle tywyll
 • Gall ategion fod yn hwyl e.e. bocs gwisg ffansi
 • Cyfleusterau argraffu (os na allwch argraffu yna fe allech wneud sioe sleidiau digidol)

paratowch 2 weithfan:moustache

 1. Trybedd sefydlog gyda’r camera wedi’i osod ar amser dinoethi hir mewn lle tywyll. Bydd un person yn tynnu’r llun, tra bydd rhai eraill yn symud goleuadau o flaen y camera.
 2. Camera sefydlog gyda fflach ymbarél. Ar ôl paratoi hyn cyflwynais focs gwisgo lan i greu portreadau anarferol, gan ddefnyddio’r tortshys i dynnu llun mwstashis, sbectolau a chalonnau o gwmpas eu hwynebau.

Roedd sawl un wedi dod â chamera a dangosais iddynt sut i ddod o hyd i’r gosodiadau cywir.

Y Cam Olaf:

Am yr hanner awr olaf buom yn dewis eu holl ddelweddau, a’u hargraffu ar bapur pwrpasol a’u mowntio er mwyn iddynt fynd â nhw adre!

Cyngor Da 1:

camera_settingI ddod o hyd i ddinoethiad hir ar gamera digidol bach/camera sydd gan bobl gartref – edrychwch drwy’r ddewislen golygfeydd a dewiswch ddull nos.

Cyngor Da 2:

Gallwch greu effaith gwych arall drwy ddefnyddio dinoethiad hir wrth i gar yrru heibio a byddwch yn cael llinell hir o olau yn dangos i ba gyfeiriad mae’r car yn teithio, yna gallwch baentio prif oleuadau’r car.

Cyngor Da 3:

I gael cefndir technegau paentio â golau gallwch ymchwilio i waith artistiaid yr 20fed ganrif megis Man Ray, Gjon Mili ac 1914 Frank a Lilian Gilbreth.

green light

Kaleidoscope coloursEr mwyn archwilio defnydd bywiog a hyderus o liwiau mewn arddangosfa o waith newydd gan yr artist poblogaidd o Abertawe, Glenys Cour, roeddem wedi cynnal gweithdy creu Caleidosgop yn ystod gwyliau Nadolig 2012!

Drwy wneud prism syml, trawsffurfiwyd y paentiadau yn batrymau geometrig newidiol a chyfareddol!

Yr hyn sydd ei angen arnoch:

 • 2 diwb cardbord o wahanol feintiau sy’n ffitio i’w gilydd
 • Drych plastig
 • Pren mesur
 • Pensel
 • Tâp gludiog clir
 • Lensys plastig neu ddysgl Petri
 • Gleiniau a secwinau
 1. Mesurwch a chrafwch linellau ar gefn y drych plastig a fydd yn caniatáu ichi ei blygu’n brism a fydd yn ffitio y tu mewn i’r tiwb llai.
 2. Plygwch y drych plastig yn brism a fydd yn ffitio y tu mewn i’r tiwb llai a’i lynu â thâp.
 3. Rhowch leiniau a secwinau yn y ddysgl Petri neu’r lensys plastig a’u selio â thâp gludiog clir.
 4. Glynwch y lens sydd wedi’i llenwi â gleiniau i’r tiwb mwy a gosodwch y tiwb mwy ar ddiwedd y tiwb llai.
 5. Addurnwch eich caleidosgop!
 6. Defnyddiwch eich caleidosgop i ryfeddu at y byd o’ch cwmpas!

Download insructions in PDF format

 

Production steps

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf