Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Niall Maxwell / Dydd Llun 11 Mawrth 2019  10am – 4pm

Niall Maxwell yw sylfaenydd a phennaeth Rural Office for Architecture, sef practis pensaernïol siartredig RIBA sydd wedi ennill gwobrau ac a leolir yng Nghaerfyrddin, Cymru.

Mae’r practis wedi ennill nifer o wobrau ers cael ei sefydlu yn 2008.  Yn fwyaf diweddar, enillodd wobr Tŷ y Flwyddyn RIBA 2017 a derbyniodd Wobr Genedlaethol RIBA am ei Ystâd Carbon Niwtral, Caring Wood yng Nghaint – datblygiad sydd wedi torri tir newydd. Roedd Niall yn aelod o banel beirniadol 2018 ar gyfer Tŷ y Flwyddyn, fel y dangoswyd ar Grand Designs.

Yn ddiweddar cafodd Rural Office for Architecture ei ddewis gan y Sefydliad Pensaernïaeth fel un o’r practisau datblygol gorau yn y DU a chafodd ei gynnwys gan Rowan Moore yn yr Observer fel un o’r practisau bach gorau yn y DU.

Yn 2015, gwnaeth y cwmni ennill cystadleuaeth “Self Build on a Shoestring” Grand Designs ac mae’n parhau i ennill cystadlaethau a’r un ddiweddaraf i’r cwmni ei hennill yw Hafanau Epig Croeso Cymru a gafodd ei dangos ar Sianel 4 yn 2017.

I gyd-daro â’r Prosiect Adeiladu, mae Niall wedi dewis llyfr y Clwb Llyfrau ar gyfer y mis hwn – ‘Invisible Cities’ gan Italo Calvino. Mae’r llyfr ar ffurf sgwrs rhwng dau gymeriad sy’n disgrifio profiadau o deithiau i ddinasoedd dychmygol. Caiff y rhain eu disgrifio mewn cerddi prôs byr, 55 dinas ffuglennol i gyd, sy’n mynd â’r darllenwr ar daith wrth ddadadeiladu ffurf glasurol nofel deithio.“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.” 

Bydd Niall a stiwdio’r Rural Office for Architecture yn defnyddio eu diwrnod yn yr oriel i gyfrannu at yr arddangosfa gyfunol, ac ail-gyflunio ei ffurf i adlewyrchu un o’r ‘dinasoedd’ a ddisgrifir yng ngherddi prôs Calvino. I gyd-fynd â hyn cyflwynir rhyddiaith byr tebyg yn disgrifio lleoedd a mannau trwy eiriau yn hytrach na darluniau. Rhyddiaith ar ddehongli’r haniaethol neu’r ffuglennol.

 

Gyda diolch i Will Judge a’r Rural Office for Architecture am gael defnyddio eu delweddau.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Ivan Black / Dydd Mercher 6 Mawrth 2019  10am – 4pm

Mae Ivan Black yn gerflunydd arobryn o Brydain.

Mae cerfluniau Ivan yn defnyddio ei fethodoleg unigryw ei hun i greu ffurfiau sy’n newid yn sgil egni. Mae ailadrodd elfennau unfath yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn ei waith a thrwy hyn, mae’n adeiladu strwythurau llyfn cymhleth. Mae pob darn yn rhan o gyfres barhaus bosibl, a grëir drwy gymhwyso rheolau systematig i’w geometreg.

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer dyluniadau Ivan o geometreg naturiol eiconig, gan gyfuno cysyniadau mathemategol ac ysbryd arloesol peirianneg Brydeinig i greu synergedd rhwng Gwyddoniaeth, Celf a Thechnoleg. Mae ei fecanweithiau integredig di-dor sydd wedi’u creu’n gywrain yn ganolbwynt i ymarweddiad ac apêl ei waith. Mae ei ddyluniadau’n syml tu hwnt er mwyn canolbwyntio ar y symudiad.

Mae Ivan wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol gan gynnwys Llundain, Moscow, Fenis a Gorllewin Awstralia. Mae ganddo waith mewn parciau cerfluniau yn y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Sbaen. Yn 2018, aeth ati i wneud cerflun wedi’i gomisiynu yn Salt Lake City, yr Unol Daleithiau.

Gan ddefnyddio sbot-weldiwr a weiar ddur, bydd Ivan yn adeiladu ychwanegiadau ac yn cysylltu elfennau â’r adeiladau yn y fan a’r lle yn yr oriel: “Y bwriad yw cyfeirio at yr isadeiledd sy’n rhan gynhenid a hanfodol o’r amgylchedd adeiledig. Gobeithiaf y bydd hyn yn peri i ni feddwl a gofyn cwestiynau ynghylch y cysylltiadau cymdeithasol a mecanyddol sy’n gweithredu fel systemau nerfol y trefi a’r dinasoedd yr ydym yn byw ynddynt.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Tim Stokes / Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Tim yn gweithio fel technegydd creadigol ac yn cefnogi ystod o brosiectau amrywiol gan gydweithio’n aml ag artistiaid a dylunwyr eraill.

Mae ei waith celf wedi cael ei ddangos ledled y DU yn ogystal ag yn Fenis, Rhufain, yr Almaen a Brasil. Yn aml, mae ei waith yn seiliedig ar amser, drwy ffurfiau animeiddio, fideo a pherfformiad. Yn ei waith diweddaraf, mae Tim wedi bod yn ymchwilio ac yn arbrofi â syniadau a deunyddiau sy’n archwilio’r corff mewn perthynas â’i amgylchedd

gan roi ystyriaeth i oroesi, chwarae a rhyngweithio.

Mae Tim yn dysgu ar y cwrs Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe (PCDDS) ac mae hefyd yn darlithio ar sawl cwrs gradd arall. Yn ogystal, mae Tim hefyd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau Cymunedol a Threftadaeth ac yn cefnogi Oriel Mission yn Abertawe.

Mae Tim yn dweud: ‘I was thinking about what makes a home and talking about losing our sense of home and place (like so many displaced communities/refugees) – making improvised shelters and structures out of recycled materials’.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Millie Marotta / Dydd Sadwrn 16 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Millie Marotta yn ddarlunydd llawrydd sy’n gweithio o’i stiwdio ger y môr mewn cornel fechan o Orllewin Cymru. Cafodd ei magu ar dyddyn ym mryniau cefn gwlad Cymru ac yn ystod ei phlentyndod, roedd natur yn ei holl ogoniant o’i chwmpas ym mhob man. Yn ystod y dyddiau cynnar hyn y datblygodd ei hobsesiwn â fflora a ffawna ac yn nes ymlaen, aeth ati i astudio Darlunio Bywyd Gwyllt.Mae’r diddordeb mawr hwn yn y byd naturiol ynghyd â gwerthfawrogiad o ddylunio addurniadol a llygad craff am fanylder yn ganolbwynt i waith Millie.

Mae gwaith masnachol Millie wedi cwmpasu amrywiaeth o blatfformau gan gynnwys gwaith golygyddol, pecynnu, ffasiwn, manwerthu, brandio, tecstilau, nwyddau cartref a dylunio mewnol. Yn 2014, rhyddhaodd Millie Animal Kingdom – A Colouring Book Adventure, a aeth ymlaen i fod yn un o werthwyr gorau’r Sunday Times a’r New York Times. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Millie wedi bod yn ymchwilio i greu rhagor o lyfrau gan edrych ar amrywiol agweddau ar y byd naturiol. Uwchlaw popeth arall, ei bwriad yn syml yw creu gwaith hardd sy’n hudo ac yn swyno.

Mae Millie yn ymddiddori yn y syniad o fyd natur yn cymryd drosodd ac yn adfeddiannu’r dref, yr adeiladau a’r aneddiadau yn yr oriel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

David Jones / Dydd Sadwrn 9 Chwefror 2019

Mae David Jones yn bartner mewn cwmni adeiladu bach yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Mae’r cwmni adeiladu yn bennaf yn ymwneud â gwaith ar adeiladau brodorol a hanesyddol y sir gan ganolbwyntio ar grefft a deunyddiau traddodiadol.

“Wedi gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant adeiladu am dros 20 mlynedd rwyf wedi bod yn dyst i ddyfeisgarwch, harddwch, llafur, medrusrwydd, balchder, gwastraff, colled a ffolineb ymdrechion dynol wrth adeiladu tai.

Mae fy ymateb i’r prosiect adeiladu yn cynnwys dimensiwn ecolegol ac ymwneud â’r pwysau a roddir ar gynefinoedd naturiol gan yr amgylchedd adeiledig.

Mae’r teitl ‘The Oaks’ yn ychwanegu cyd-destun at y darn ac yn atgyfnerthu’r pryderon amgylcheddol cynhenid hyn. Mae hefyd yn cyfeirio at yr eironi trist bod datblygiadau yn aml yn cael eu henwi ar ôl y nodweddion naturiol y maent wedi’u disodli. Yn ffurfiol, nid yw fy ymyriad yn creu lle ond yn hytrach yn golygu lle a gollwyd.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf