(Llun: Matt ac Amanda Caines – Marchnad Gwneuthurwyr 2018)

Hoffai Rheolwr yr Oriel a’r Staff yn Oriel Myrddin ddymuno’r gorau i chi ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd!

“Diolch i chi am gefnogi’r oriel eleni ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ymweld â ni’n 2019 i weld yr arddangosfeydd cyffrous sydd gennym ar y gweill a chefnogi’r rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau ar gyfer pobl o bob oed yr ydym yn eu trefnu ochr yn ochr â phob sioe.

Mae angen eich cefnogaeth barhaus arnom! Yn yr amserau heriol hyn mae sefydliadau megis Oriel Myrddin yn fwyfwy dibynnol ar incwm a gynhyrchir ochr yn ochr â’r cyllid a dderbyniwn gan gyrff cyhoeddus. Rydym yn dibynnu ar incwm o weithdai ac elw o’n gwerthiannau yn y siop a’r oriel er mwyn ein helpu i gynnig ein digwyddiadau naill ai am ddim neu am brisiau fforddiadwy, fel bod modd i gynifer â phosibl o bobl fod yn rhan ohonynt.”  Catherine Spring, Rheolwr yr Oriel

______________________________________________________________________________________________________

Roeddem yn meddwl efallai yr hoffech glywed am rai o’r pethau y gwnaethom eu cynnig i’n hymwelwyr y llynedd.

Gwnaethom groesawu 25,000 o ymwelwyr i’r oriel.

(Image: Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular)

 

Cyflwynom bedair prif arddangosfa;

Roger Cecil + Pedwar Arlunydd Cyfoes

Helen Booth, Laura Edmunds, Catrin Lloyd Evans and Sarah Poland

Arddangosfa ar y cyd yw Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes rhwng , ystâd Roger Cecil ac Oriel Myrddin Gallery i ddathlu arlunio cyfoes yng Nghymru a chyfraniad pwysig Cecil i’r cyfrwng.

Cadair

Mae detholiad o gadeiriau o gasgliad yr Amgueddfa Ddylunio yn datgelu sut y datblygodd dyluniad y gadair o’r 1800au hwyr hyd at ddatblygiadau cyfoes gan ddylunwyr blaenllaw. Benthyciad caredig o gasgliad bychan o gadeiriau hanesyddol Cymreig gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Tim Bowen Antiques ac o gasgliadau preifat

Haptic Tacit: In Search of the Vernacular

Jane Cairns / David Gates;  Grant Aston / Henry Pim;  Kim Norton / Gail Mahon;  Kimberley Chandler / Mark Cousins

Grŵp sy’n cynnwys artistiaid/gwneuthurwyr ac awduron yw Haptic/Tacit. Nod y grŵp yw gwneud, arddangos ac archwilio crefftau modern uchelgeisiol.

Marchnad Gwneuthurwyr 2018

Mae’n cynnwys crochenwaith, tecstilau, dillad, pren, helyg a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

 

Cyflwynom hefyd ddwy arddangosfa fer Abigail Sidebotham: I came like all the ghosts at once and Criw Celf: Genhedlaeth Nesaf

 

 

(Llun – Criw Celf: Genhedlaeth Nesaf)

 

Cynhaliom ddigwyddiad dawns gyfoes arbennig; Anushiye Yarnell: Alternatives to Survival ac arddangosfa oddi ar y safle yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard yn Llanelli ar y cyd â Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin; Pâr // Pair a oedd yn ategu ein harddangosfa Cadair // Chair ac a oedd yn cynnwys pedwar saer cadeiriau cyfoes o Sir Gaerfyrddin.

__________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Louise Tucker)

 

Rydym hefyd wedi arddangos artistiaid a gwneuthurwyr mewn dau ddigwyddiad arbennig:

Cyfres Y Rhes Gefn

Gweithiau 2D gan artistiaid o Gymru ar wal gefn siop yr oriel:

Roger Cecil, Peter Spriggs, Jan Williams a Lucy Donald

Gwneuthurwr Dan Sylw

Crefftau eithriadol gan wneuthurwyr yn y DU:

Justine Allison, Julia Griffiths Jones, Peter Bodenham a Louise Tucker

_____________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Penseiri Gwiail)

Ochr yn ochr â’n rhaglen o arddangosfeydd gwnaethom gynnig:

Wyth sgwrs am ddim yn yr oriel gydag artistiaid, academyddion, curaduron, penseiri ac arbenigwyr.

Pedair Taith Fraslunio oddi ar y safle, am ddim, dan arweiniad artistiaid: Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard gyda Peter Spriggs; Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan gyda Claire Prosser, Traeth Maenorbŷr gydag Abigail Sidebotham a Chastell Cydweli gyda Lucy Donald.

Wyth gweithdy ar gyfer oedolion gan gynnwys Gwneud Basgedi gyda Jules Wagstaff, Gwneud Inciau Botanegol gyda Catherine Lewis, Gwneud Bagiau Lledr gyda Nia Denman, Datblygu Sgiliau Lluniadu gyda Seren Stacey, Gwneud Creaduriaid o Glai gyda Margaret Brampton, Gwneud eich Siarcol eich Hun yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Gwneud eich Paent Clai eich Hun gyda Debbie Rees a Dosbarth Meistr Bywyd Llonydd gyda Julia Griffith Jones.

19 gweithdy i blant gan gynnwys gwneud 48 o Bypedau Hosan ar ffurf Ceirw ar gyfer Gorymdaith Ceirw Siôn Corn yng Nghaerfyrddin!

Criw Celf Cynradd ac Uwchradd, prosiect ag ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac sy’n cynnig dosbarthiadau meistr i bobl ifanc mwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol

Clwb Artistiaid Ifanc i blant rhwng 8 ac 11 oed

Clwb ar ôl ysgol LabCelf i bobl ifanc rhwng 12 a 14 oed

Pedwar gweithdy Penseiri Gwiail am ddim i’r teulu, yn ystod yr haf, ar dir Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ac Amgueddfa Wlân Cymru

Pedair sesiwn Clwb Llyfrau am ddim

Dwy Sesiwn Ysgrifennu Creadigol.

___________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Processions)

Buom yn gweithio gyda phrosiect PROCESSIONS yr Artichoke Trust i ddathlu 100 mlynedd o bleidlais i fenywod trwy greu baner drawiadol gyda’r artist Rhiannon Williams a grŵp o gyfranogwyr a oedd yn pontio’r cenedlaethau, gan arddangos y faner gyda balchder yng Nghaerdydd ochr yn ochr â menywod o bob cwr o Gymru.

 

Roeddem yn rhan o ddwy fenter fawr ar lefel genedlaethol a ledled Cymru, The Big Draw a BBC Get Creative.

__________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Ysgol Pum Heol)

Estynnom groeso i 650 o fyfyrwyr, o ysgolion cynradd i lefel coleg/prifysgol, a oedd yn dod i gymryd rhan mewn sesiynau dysgu yn yr oriel.

__________________________________________________________________________________________________

Buom yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i helpu i wneud Oriel Myrddin yn brofiad hygyrch i bawb gan gynnwys:

Canolfan y Gors, sef darpariaeth arbenigol sy’n cefnogi disgyblion ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Coleg Plas Dwbl, canolfan breswyl yn Sir Benfro sy’n cynnig cyfleoedd dysgu cyfannol trwy enghreifftiau patrymol o berthnasoedd cadarnhaol ym meysydd y celfyddydau, crefftau, masnach, amaethyddiaeth, maetheg, sgiliau byw a’r amgylchedd.

Engage Cymru sydd wedi gweithio gyda staff yr oriel a’r addysgwyr celf i gynnig datblygiad proffesiynol mewn Cefnogi Pobl â Dementia.

Prifysgol y Drydedd Oes sef mudiad rhyngwladol sydd â’r prif nod o addysgu a symbylu aelodau ymddeoledig y gymuned yn bennaf.

______________________________________________________________________________________________________

(Llun: Mizuyo Yamashita)

Mae ein siop yn yr oriel yn stocio darnau arbennig iawn gan wneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid o’r radd flaenaf o Gymru, y DU a thu hwnt gan gynnwys gemwaith, cerameg, tecstilau a gwydr. Rydym yn frwd iawn dros gefnogi gyrfaoedd artistiaid a gwneuthurwyr trwy arddangos a gwerthu eu gwaith yn ogystal â dod â gwaith o’r ansawdd uchaf i’r oriel i ysbrydoli ymwelwyr, myfyrwyr a chasglwyr. Mae Cynllun Casglu Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd â llog o 0%, yn ffordd wych o wasgaru’r taliadau dros flwyddyn a buddsoddi yn y gelfyddyd yr ydych yn ei hoffi.

Rydym yn credu bod ein cynhyrchwyr bwyd a’n harlwywyr lleol ar raddfa fach hefyd yn wych, ac rydym wedi croesawu a gwerthu cynnyrch gan Jin Talog, Wright’s Food Emporium, NOMNOM Chocolate, Wild Pickings, Parc y Dderwen ac Anja Dunk.

_______________________________________________________________________________________________________

Roeddem wrth ein boddau o allu coroni’r flwyddyn trwy ennill y wobr gyntaf yng nghategori Twristiaeth Gwobrau Busnes Caerfyrddin ym mis Tachwedd.

______________________________________________________________________________________________________

Gobeithio y cewch Nadolig heddychlon ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn 2019!

Mae Caitlin Jenkins yn grochenydd o’r wythfed cenhedlaeth sy’n gweithio o grochendy Ewenny yn ne Cymru.

“Mae gen i gariad at lestri ers pan oeddwn yn blentyn. Mae fy nheulu wedi bod yn gwneud llestri ers wyth cenhedlaeth. Fy nhad a ddysgodd imi lunio llestri a threuliais fy mhlentyndod yn ymarfer y grefft yn y crochendy yn ei gwmni ef. Astudiais BA (Anrhydedd) mewn Cerameg yng Ngholeg Celf Caerdydd a gradd MA yn y Coleg Celf Brenhinol. Rwyf yn parhau i weithio yng nghrochendy’r teulu yn Ewenni.

Mae llunio llestri’n rhan annatod o’m gwaith.  Mae ansawdd synhwyrus ffurfiau crwn yn parhau i’m hysbrydoli o hyd.  Mae edrych ar wydreddau, y modd maen nhw’n asio a chryfder a dyfnder y lliw sy’n cael ei greu, yn fy atgoffa o dryleuedd gwydr neu wawn llun dyfrlliw.  Mae fy llestri’n cael eu gwneud ar gyfer eu defnyddio, gan adael fy nwylo i a throsglwyddo pleser cyffyrddadwy i eraill.”

 

“Hoffaf symlrwydd mewn dyluniad. Ceisiaf ddangos cymeriad deunydd crai yn y cynllun, drwy ehangu nodweddion organig naturiol  a chynnwys manylion cain mewn darn o gelfyddyd”.

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft hi yn dangos harddwch s’yn dod o’r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol.

Casgliadau o llwyau caru modern, dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol… i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a’r darn a wnaed â llaw. Mae gwaith Ann Catrin Evans yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo Ann Catrin Evans.

Mae Megan Griffiths yn ddylunydd patrwm, darlunydd a brodwraig a astudiodd ei gradd Baglor ym Mhrifysgol Falmouth ac sydd bellach wedi’i lleoli yng nghefn gwlad gwyrdd, godidog Swydd Hampshire.

Mae ganddi angerdd tanbaid am wrthrychau prydferth ac anarferol, ac fe’i hysbrydolir gan storïau tylwyth teg mympwyol a gwisgoedd gwerin o bob rhan o’r byd, a throeon tawel trwy goedwigoedd a chaeau. Mae ei gwaith yn gybolfa o dynerwch, boneddigeiddrwydd a chymhlethdod. Mae ei phwythau’n adrodd storïau; fel darlunydd hyfforddedig, yn ogystal â defnyddio pen a phensil, mae hi’n defnyddio edau a nodwydd i greu cymeriadau cyfareddol a chymdeithion bach ar gyfer bywyd pob dydd.

 

Megan Ivy Griffiths

“Mae gwaith coed yn fy ngwaed; roedd fy nhad-cu a’m hen dad-cu o’i flaen yn wneuthurwyr clocsiau traddodiadol yn Brabant, yr Iseldiroedd. Pan oeddwn yn blentyn, roeddwn yn arfer gwylio fy nhad-cu wrth ei fainc gwneud clocsiau arbennig yn gweithio coed gyda chynion diddorol. Byddwn i’n syml yn naddu brigau neu’n cael fy nghanfod yn defnyddio offer fy nhad yn y sied gartref. Heb i unrhyw un sylw, yn araf ond yn sicr, fe ddilynais fy nghyn-deidiau i fod y saer coed proffesiynol benywaidd cyntaf yn y teulu.

Fe astudiais ddylunio graffig cyn dychwelyd at bren fel prentis mewn busnes ader Iseldiraidd bach yn dysgu i wneud ffenestri a drysau hen ffasiwn gyda’r uniadau mortais a thyno wedi’u cloi, yn ogystal â’r technegau arloesol newydd.

Naw mlynedd yn ôl, fe symudais i Sir Benfro fel saer celfi / saer coed hunangyflogedig, gan arbenigo’n fwy diweddar mewn cerfio llwyau a throi powlenni. Heddiw, mae fy mherthynas gyda phren wedi dod yn fwyfwy agos, wrth imi ganolbwyntio ar gerfio’n fanwl â llaw, defnyddio offer llaw, gwerthfawrogi’r gwahanol rywogaethau coed, mynd gyda’r graen, brwydro yn ei erbyn, ei arogli ac yn y pen draw, dwlu arno, gan greu fy arddull unigol fy hun ac ymegnïo i greu dyluniadau ymarferol a phrydferth.”

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf