Dydd Gwener 12 Hydref 6 – 7:30 pm

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular byddwn ni’n darllen On the Black Hill gan Bruce Chatwin, a ddewiswyd yn arbennig i ni gan y grŵp Haptic/Tacit.

Dyma stori sy’n cyfleu bywydau’r efeilliaid unfath Lewis a Benjamin Jones, ar eu fferm ucheldir anghysbell o’r enw The Vision ar y ffin rhwng Sir Faesyfed a Swydd Henffordd (“…said to run right through the middle of the staircase.”). Mae’r brodyr yn byw yn y ffermdy lle cawsant eu geni, yn trin y pridd ac yn cysgu yn yr un gwely, ac ond weithiau’n dod i gyswllt â hynt yr 20fed ganrif.

‘(Chatwin) knows intimately the comedies, the tragedies and above all the passions and deceits of toil on the land…This is a very moving yet also often funny book.’  V.S. Pritchard, SundayTimes

(Chatwin) belongs, like Lawrence and Hardy before him, to that line of novelists, poets, diarists and amateur naturalists who have made the rural life of Great Britain more intimately known to generations of readers than that of any other country in Europe or America’ New York Times Book Review

‘Merits the accolade of ‘masterpiece’” The Daily Mail

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan artist o’r grŵp Haptic/Tacit, Jane Cairns.

Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen.

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018, 6-7.30

Yr haf hwn, byddwn ni’n darllen Moon Palace gan Paul Auster.

Dyma stori a leolir ym Manhattan a Gorllewin America sy’n sôn am gyd-ddigwyddiadau annhebygol a chymeriadau hynod tair cenhedlaeth o deulu Marco Stanley Fogg, o ddechrau’r 20fed Ganrif hyd at yr adeg pan laniodd rhywun ar y lleuad am y tro cyntaf.

‘Clever:  very.  Surprising:  always – Auster is a master.’  The Times

 

The moon as a poetic and planetary influence over earthly affairs runs as a theme…throughout this elegant fiction.’” Publishers Weekly

 

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight. Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen .

25 Mehefin – 7 Gorffennaf 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

Cafodd y gadair hon ei chreu gan dri o fyfyrwyr Coleg Plas Dwbl sef coleg ar gyfer oedolion ifanc ag anghenion dysgu cymhleth.

 

“Rwyf wir wedi mwynhau gwneud y gadair. Rwy’n edrych o gwmpas i weld pa fath o gadair y gallaf ei gwneud nesaf.”  Tommy Lewis

“Roeddwn yn teimlo fy mod yn rhan o bethau ac yn canolbwyntio wrth weithio gydag eraill. Rwy’n falch iawn i fod yn rhan o’r tîm creu cadeiriau.”  Owen Richards

“Dros ychydig o wythnosau, roeddwn i a dau ffrind coleg wedi gwneud cadair hardd gyda help y staff. Roedd pawb wedi helpu ei gilydd ac roedd hyn wedi helpu i ddatblygu ein hyder.” Zac Strangman

 

Ddydd Sul, 10 Mehefin teithiodd deuddeg o dîm Oriel Myrddin oedd wedi creu baner o Gaerfyrddin i gyfeiriad Caerdydd a Processions, sef celfwaith gyda chyfranogiad gan lu o bobl i ddathlu 100 mlynedd ers rhoi’r bleidlais i fenywod.

Roedd Oriel Myrddin yn un o’r 100 o sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig a ddewiswyd i greu baner fawr ar gyfer y prosiect Processions, sef un o’r celfweithiau cyfranogol mwyaf erioed. Prosiect yw hwn sydd wedi’i gynhyrchu gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, sef rhaglen gelf y DU sy’n coffáu canmlwyddiant ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd y daith ar y bws yn llawn chwerthin a straeon; cafodd farnis ewinedd a gliter eu paentio a chafodd losin eu bwyta! Wrth gyrraedd Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd ymunodd Rhiannon Williams â’r grŵp, sef y prif arlunydd yn y prosiect, a daeth maint y digwyddiad yn amlwg. Ymunodd oddeutu 10,000 o fenywod â’r orymdaith 2 filltir o hyd drwy Gaerdydd, a hynny o’r stadiwm i Barc Bute. Roedd y baneri oedd yn cael eu harddangos yn drawiadol. Roedd rhai wedi cael eu gwehyddu â llaw, rhai o frodwaith, a baneri oedd wedi cael eu creu gartref. Roedd y cyfranogwyr yr un mor hyfryd, ac roedd nifer o wisgoedd anhygoel, penwisgoedd ysblennydd a môr o wyrdd, gwyn a fioled (lliwiau mudiad y swffragetiaid) i’w gweld. Roedd yr awyrgylch yn wefreiddiol, yr haul yn gwenu a gwylwyr yn codi llaw ac yn bloeddio’u cefnogaeth o’r palmentydd, y ffenestri a’r pontydd ar hyd y daith.

Tynnodd baner Oriel Myrddin lawer o sylw, ac roedd pobl am gael hunluniau gyda hi yr holl ffordd ar hyd yr orymdaith. Roedd dyluniad y pili-pala rhyfelgar, oedd â secwinau’n fflachio ac yn sgleinio yng ngolau’r haul, wedi’i addurno â geiriau ac ymadroddion roedd y grŵp wedi eu creu yn y sesiwn gyntaf, sef Mae Merched yn Gryf, Cara dy Hun, ac Addysg yw ein Harfogaeth. Roedd y faner wedi’i haddurno hefyd ag enwau a symbolau wedi eu pwytho â llaw oedd yn berthnasol i bob unigolyn a weithiodd ar y faner.

Ar yr un pryd roedd Processions tebyg yn digwydd mewn prifddinasoedd eraill yn Belfast, Caeredin a Llundain ac roedd degau o filoedd o fenywod, merched a’r rheiny sy’n cael eu hadnabod yn fenywod wedi cymryd rhan.

Dylai Caerfyrddin fod yn falch iawn bod ein menywod a’n merched o’r dref yn cael eu cynrychioli yn ein prif ddinas gan y grŵp amrywiol hwn oedd yn amrywio mewn oedran o 13 i 71 oed. Roedd y grŵp yn cynnwys pobl ifanc yn eu harddegau o glwb ieuenctid Dr M’z a oedd wedi cynnal y sesiynau, artistiaid tecstiliau proffesiynol a myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerfyrddin.

Bydd y faner yn cael ei harddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn yr hydref.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf