Mynychodd Anne wersi celf yn Efrog Newydd cyn dychwelyd i Brydain i wneud gradd yn Ysgol Gelf a Dylunio Chelsea. Roedd gan Anne stiwdio yn Cockpit Arts yn Holborn, Llundain cyn iddi symud i Eastbourne yn 2004. Mae wedi arddangos ei gwaith mewn sioeau gwahanol yn Llundain ac o amgylch Lloegr, ac mae ei gwaith wedi’i gomisiynu i’w werthu yn The Jerwood Gallery, Emma Mason British Prints, Towner Gallery a Dulwich Picture Gallery.

Yn bendant mae dylanwad Alfred Wallis i’w weld ar ei darnau sgraffito sy’n cynnwys llongau masnach, cychod hwylio, llongau pysgota a phopeth sy’n ymwneud â’r môr a’r arfordir. Ar y cwpanau rỳm, y powlenni pedestal, a’r jygiau, ceir darluniau sydd wedi’u paentio â llaw o gychod a llongau yn teithio ar draws moroedd stormus neu’n cael cysgod ym mhorthladdoedd coediog. Mae pob darn wedi’i wneud a’i baentio â llaw ac mae gan bob un ohonynt gymeriad ei hun.

 

Deg Llyfr ar gyfer y Nadolig. Rydym wedi dewis rhai llyfrau arbennig ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018 – dyma ddeg o’r goreuon ar gyfer yr ŵyl.

 

 

1. The Wild Dyer: A guide to natural dyes & the art of patchwork & stitch

Abigail Booth

Drwy eich addysgu ynghylch sylfeini lliwio naturiol a’ch arwain drwy’r technegau pwytho syml, bydd y llyfr hwn yn caniatáu ichi fynd yn ôl ac ymlaen i brosiectau a dysgu sut i chwilota am eich planhigion lliwio eich hun a’u tyfu. Yn ‘The Wild Dyer’, mae Abigail Booth yn chwalu ‘hud’ lliwio naturiol ac yn dangos sut i ddefnyddio’r canlyniadau i gael effeithiau trawiadol mewn 15 o brosiectau clytwaith a phwytho cain. Gan ganolbwyntio ar sut i dyfu neu gasglu eich deunyddiau lliwio eich hun – o grwyn winwns ac afocado i gamomil a chyfardwf, danadl a mes – yn ogystal â sgwrio, defnyddio mordant (sefydlyn) a gosod cerwyn liwio, mae Abigail yn esbonio sut i greu lliwiau effeithiol. Ac unwaith y byddwch wedi’u creu, gallwch gynhyrchu tecstilau cyfoes prydferth y gallwch eu defnyddio i greu prosiectau sy’n datblygu eich sgiliau.

 

2. Something of his Art: walking to Lübeck with J. S. Bach

Horatio Clare

‘Something of his Art’ yw ailgread Horatio Clare o’r daith gerdded hir yr aeth J. S. Bach arni yng nghanol gaeaf 1705 – ei daith gerdded hir i Lübeck ar draws gogledd yr Almaen – ac mae’n dangos y golau, y dirwedd a’r bywyd gwyllt y byddai’r cyfansoddwr ifanc, ac anadnabyddus bryd hynny, wedi’u gweld.

 

3. Strudel, Noodles and Dumplings: The New Taste of German Cooking

Anja Dunk

Mae ‘Strudel, Noodles and Dumplings’ yn ddathliad o goginio cartref modern yr Almaen ac mae’n adfywio’r bwyd cenedlaethol nad yw’n cael ei weini ddigon, ac yn profi bod mwy i fwyd yr Almaen na Bratwurst a gateau’r Fforest Ddu.

Mae bwyd Almaenaidd Anja Dunk ychydig yn sbeislyd, mae ganddo flas mwg ac mae’n sawrus iawn. O ryseitiau fel wafflau llaeth enwyn â gwenith cyflawn i borc rhost gyda charwe a bresych coch, colslo cwins ac afalau, mae ei ffordd o goginio yn gyffrous, yn onest ac yn gyflym, ac mae cysylltiad agos rhwng ei bwyd a’r tymhorau a’r tywydd.

Mae llyfr coginio Anja, sy’n cynnwys lluniau hyfryd a dros 200 o ryseitiau ar gyfer prydau pob dydd i’r teulu, yn ogystal â byrbrydau ac achlysuron arbennig, yn ganllaw hanfodol i fwyd yr Almaen ac yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer prydau blasus a chysurlon drwy gydol y flwyddyn.

 

4. Snow

Marcus Sedgewick

Rhennir astudiaeth arbennig Marcus Sedgwick o eira a’n diddordeb ni ynddo i chwe phennod, tebyg i chwe ochr pluen eira ac mae’n cynnwys ffotograffau Wilson Bentley a dynnodd ffotograffau o blu eira am y tro cyntaf yn 1890au.

 

5. Willow: Traditional Craft for Modern Living

Jenny Crisp

Bydd Jenny Crisp, gwneuthurwr basgedi a thyfwr helyg o fri, yn eich addysgu ynghylch rhai o’r prif dechnegau gwehyddu, er mwyn gwneud 20 prosiect helyg syml heb fod angen offer cymhleth. Mae dull Jenny yn flaengar ac mae’n mynd y tu hwnt i’r hen batrymau a’r ffiniau, er mwyn caniatáu i’r darllenydd greu gwaith sy’n ffres ac at ddefnydd cyfoes.

.

6. Black Apples of Gower

Ian Sinclair

Mae Iain Sinclair yn dychwelyd i dirwedd ei ieuenctid, sef Penrhyn Gŵyr yn ne Cymru, gan ddechrau taith newydd i’w orffennol, sydd wedi’i hysbrydoli gan farddoniaeth Vernon Watkins a Dylan Thomas a gwaith celf Ceri Richards, sef y darluniau yn y llyfr hwn.

 

7. Melinau Gwlân

Branwen Davies

Hanes melinau gwlân Cymru sy’n gweithio heddiw, ynghyd â lluniau. Er bod gan bob melin ei hanes ei hun, yr hyn sy’n gyffredin rhyngddynt yw crefft, angerdd a dycnwch y bobl hynny sy’n dal ati i gadw’r diwydiant yn fyw. Yn y gyfrol liwgar hon daw geiriau Branwen Davies a ffotograffiaeth Iestyn Hughes ynghyd i adrodd hanes hynod y melinau gwlân eiconig hyn.

 

8. A Love Letter from a Stray Moon

Jay Griffiths

Mae Frida Kahlo wedi trawsnewid y poen emosiynol a chorfforol yn ei bywyd yn waith celf. Mae ei phaentiadau yn gwneud profiadau anweladwy a mewnol llawer o fenywod yn weladwy. Maent yn cyfleu colled, unigrwydd, ei brwydr i gael plant, ei chariadon a damwain bws a chwalodd ei chorff a’i hysbryd. Ond maent hefyd yn llawn o angerdd a chynhesrwydd, ac mae pob canfas yn ddathliad herfeiddiol.

 

9. Cymru mewn 100 Gwrthrych

Andrew Green

Mae ‘Cymru mewn 100 Gwrthrych’ yn dod â hanes yn fyw, gan ddwyn i gof adegau allweddol yng ngorffennol Cymru drwy arteffactau ffisegol. Mae’r gwrthrychau, a ddewiswyd gan yr awdur, Andrew Green, gyda chymorth gan lyfrgellwyr, curaduron amgueddfeydd ac orielau, ac arbenigwyr eraill, yn amrywio o’r hynafol i’r diweddar iawn, gan gynnwys eitemau fel cleddyf haearn sy’n dyddio o’r ganrif 1af OC dan reolaeth y Rhufeiniaid, y copi cynharaf y gwyddys amdano o “Hen Wlad Fy Nhadau”, a Raspberry Pi, y cyfrifiadur codio chwyldroadol i blant a gynhyrchwyd gyntaf yng Nghymru. Fe’u dangosir drwy ffotograffiaeth drawiadol Rolant Dafis, ac mae traethodau cryno Green, sy’n llawn ffeithiau, yn eu rhoi yn eu cyd-destun.

 

10. Merchant & Mills Workbook: A Collection of Versatile Sewing Patterns for an Elegant All Season Wardrobe

Gwnewch chwe dilledyn clasurol a chreu gwisg ffasiynol â sawl haen. Darperir patrymau maint llawn ar gyfer fest daclus â chefn bocsiwr, ffrog drwsiadus â llewys llaes wedi’i thorri ar ogwydd, sgert grychog hir syml â llinyn tynnu o amgylch y canol, top lapio â llewys ystlum, siaced orfaint ag ysgwyddau cwymp a throwsus clasurol â choesau llydan. Drwy ddewis brethyn tymhorol, gallwch fwynhau hyblygrwydd y prosiectau hyn o ddechrau’r gwanwyn tan ddiwedd y gaeaf.

A ninnau â chefndir mewn cerflunio a llyfrgellyddiaeth, sefydlom ein gweithdy yn 2014 a lansio Stiwdio Bonner Leather yn yr Ŵyl Crefftau Cyfoes yn 2015. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio o’n stiwdio sydd ychydig y tu allan i Cirencester.

“Er ein bod yn cydnabod mai gwaith lledr yw un o’r sgiliau hynaf yn y byd, nid yw’n fwriad gennym i fod yn draddodiadol na hyd yn oed yn grefftus yn ein gwaith ein hun. Cawn ein hysbrydoli gan y ffurfiau hynafol a darfodedig bellach o fagiau a chynwysyddion. Rhywbeth a ddefnyddid i ddal offer, nad yw’n bodoli mwyach o achos diffyg angen. Nid ymateb hiraethus na Ludaidd mo hwn, ond yr angen sydd arnom i atgoffa ein hunain o ddiwydiant neu swyddi sydd wedi darfod erbyn hyn.

Mae’n bwysig i ni ein bod yn cwblhau’r holl waith gwneud â llaw, yn enwedig y pwytho. Er bod hyn yn cymryd mwy o amser, mae’n golygu bod cysylltiad rhyngom a phob darn a wnawn. Gan ganolbwyntio ar ffurf a dyluniad syml, ac integreiddio aml-deunyddiau – gan gyfuno lledr, corc, gwlân, ffelt, pren haenog, ac alwminiwm – rydym yn creu darnau cyfoes â swyddogaeth a diben newydd.”

Llun: Alun Callander

Mae Emily Warren (The Stealthy Rabbit ) yn Ddarlunydd a Gwneuthurwraig yn Lloegr. Ers cwblhau MA mewn Darlunio yn Central St. Martins yn Llundain, bu’n gwneud tlws-bennau papier mache, ac yn creu gosodiadau a darluniadau. Erbyn hyn mae Emily yn gweithio ar brosiectau o bob math, yn amrywio o gomisiynau preifat i arddangosfeydd a darnau mawr o gelf ar gyfer gwyliau.

Caiff Emily ei hysbrydoli’n fawr gan Gelfyddyd Werin a Dieithriaid a chan ei chariad at anifeiliaid. Mae ei Darluniadau a’i gwaith 3D yn cyfleu ymdeimlad cynhenid o ddwli, wedi’i blethu’n gynnil ag isleisiau tywyllach eu naws. A hithau wedi’i chynhyrfu gan bosibiliadau defnyddio pethau rydym yn eu taflu i ffwrdd bob dydd fel deunyddiau pecynnu, papurau newyddion a chardfwrdd, caiff flas arbennig ar yr her o drawsnewid y deunyddiau bob dydd hyn yn  rhywbeth hudol,  gwerthfawr a pharhaol.

Mae Emily yn byw gyda’i phartner, ei mab a chath sy’n mynnu sylw mewn pentref bach o dan y South Downs yn Nwyrain Sussex. Pan gaiff gyfle mae’n encilio i’w stiwdio yn y dref gyfagos i weithio ar ei chreadigaethau.

Saer coed o orllewin Cymru yw Sam Knight.  Mae’n creu eitemau unigryw mas o bren a gafodd yn lleol, gan weithio’n bennaf ag offer llaw, gan gynnwys rhai a oedd yn eiddo i’w hen-dadcu a oedd hefyd yn saer coed.  Mae Sam wedi bod yn hogi ei grefft ers dros ddegawd ac mae’r darnau a grëir ganddo yn gynnyrch blynyddoedd lawer o frwdfrydedd ac ymroddiad i gelfyddyd gwaith coed.

Mae gweithdy Sam mewn pentref bach ger Llandysul lle cafodd ei fagu ac mae’n byw gerllaw yn Sir Gaerfyrddin gyda’i deulu ifanc ac Arthur, y daeargi Jack Russell.

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Cyfres Y Rhes Gefn: Lucy Donald

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf