Mwynhewch y gyfres hon o daflenni lliwio ar thema pryfed ac ieir bach yr haf y gallwch eu denu i’ch gardd dros y gwanwyn a’r haf. Gallwch eu hargraffu a’u lliwio, a rhannwch y canlyniadau gyda ni!

Woodlouse colouring sheet bee earwig Butterfly

Dyma fideo gan Emily, ein Cydgysylltydd Celf Gymunedol, sy’n rhoi cyfarwyddiadau ar sut i wneud gwesty trychfilod ar gyfer yr ardd.

 

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gofynnon ni gwestiynau i’n gwneuthurwr dan sylw, Rachel Larkins, ynghylch ei hysbrydoliaeth a pha gyngor fyddai hi’n ei roi i artistiaid ifanc sy’n cychwyn arni.

  • Pa fath o heriau sy’n wynebu menywod yn y celfyddydau, yn eich barn chi?

Gall gweithio yn y celfyddydau fod yn waith caled ac nid yw’n talu’n dda bob amser, felly, yn aml gall fod yn fater o gydbwyso sawl rôl ar yr un pryd. Fel gwneuthurwr, rwyf wedi gweithio gyda myfyrwyr rhwng 16 ac 80 oed a chredaf fod goresgyn problemau hunanhyder o ran dangos eich gwaith i bobl eraill, waeth beth fo’ch rhyw a’ch oed, yn gallu bod yn heriol iawn hefyd.

  • A oes artist neu grefftwr penodol a wnaeth eich ysbrydoli?

Fe wnaeth tair dynes wahaniaeth mawr i’m gyrfa gynnar – Jane Wildgoose, yr artist a gynigiodd brofiad gwaith imi ar ôl graddio; Linda Fredericks, sylfaenydd Artsway lle roedd fy stiwdio gyntaf, a Kristin Baybars, casglwr a dylunydd teganau a brynodd un o’r darnau cyntaf a greais i gasglwyr (doli Hugan Fach Goch a’r blaidd). Roedd y tair yn hael iawn gyda’u hamser, gan roi anogaeth ac adborth gonest i mi.Allwn i ddim enwi dim ond un… mae yno’r artistiaid a’r ysgrifenwyr gweledol hynny yr wyf yn eu hedmygu, megis Angela Carter, Marina Warner, Rebecca Horn, Kiki Smith a llawer o grefftwyr ysbrydoledig yr wyf wedi bod yn ffodus i’w cyfarfod dros y blynyddoedd.

  • Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fenywod ifanc sy’n dechrau ar eu gyrfaoedd fel artistiaid?

I fod yn onest, mae fy nghyngor yr un peth, waeth beth fo’ch rhyw (!). Ceisiwch ddod o hyd i ddilysrwydd yn yr hyn yr ydych yn ei wneud. Mae’r hyn sy’n ymddangos fel llwyddiant dros nos i bobl eraill, yn aml yn cael ei ragflaenu gan flynyddoedd o waith anweledig. Mae’n bwysig hoffi’r hyn yr ydych yn ei wneud yn fawr ond nid oes yn rhaid i hyn fod ar draul popeth arall. Gall hyrwyddo eich hun deimlo’n anghyfforddus o gymharu â’r pleser o greu, ond mae’n angenrheidiol. Rwy’n credu bod y cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud yr agwedd hon o weithio ar eich liwt eich hun yn llawer haws yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n cynnig cyfleoedd gwych i gysylltu’n uniongyrchol â’ch cynulleidfa.

  • Mae eich gwaith yn cael ei ysbrydoli gan lên gwerin a straeon tylwyth teg, a oes gennych hoff gymeriad sy’n fenyw?

Mae’r Hugan Fach Goch yn un o’r cymeriadau hynny yr wyf yn dychwelyd ato dro ar ôl tro – mae’r stori ei hun yn gyfoethog o ran ei his-destun ac mae llawer o theorïau ynghylch ei gwreiddiau.

Mae Oriel Myrddin wedi cydweithio â NAWR i drefnu’r Criw Celf cyntaf ar gyfer athrawon – am wythnos wych!

Daeth 13 o unigolion anhygoel o amrywiol ysgolion a chefndiroedd i ymuno â ni. Fe wnaethant roi o’u hamser yn ystod yr haf i ddod i 5 diwrnod dwys o weithdai celf a gynhaliwyd gan artistiaid lleol gwych.

Ddydd Llun, dechreuom yr wythnos gyda Mary Sikkel a fu’n gweithio gyda’n hathrawon ar ddulliau adeiladu 3D, darlunio a chollage. Fe wnaethant greu cerfluniau bach o ddeintbigau a midget gems ac yna darnau cardfwrdd geometrig mwy yn ystod y prynhawn. Fe wnaeth ein hathrawon hefyd gwblhau cyfres o weithgareddau darlunio i gofnodi eu gwaith gan ddefnyddio pen a chollage. Mae’r technegau a deunyddiau hyn yn cysylltu â themâu trawsgwricwlaidd mewn mathemateg, dylunio a thechnoleg ac ailgylchu.

Ddydd Mawrth, ymwelom â Choleg Sir Gâr lle bu’r darlithwyr Nia Lewis a Llio James yn gweithio gyda ni i archwilio technegau syml o wau a gwehyddu. Dysgon ni sut i ailddychmygu delweddau’n flociau lliw gydag edau a sut i ddefnyddio’r wasg argraffu gwres i ymdoddi deunyddiau plastig er mwyn creu sylfaen ar gyfer addurniadau wedi’u gwehyddu neu wedi’u gwnïo.

Cawsom sesiwn llunio printiau gydag Alan Williams ddydd Mercher, a fu’n dysgu dulliau argraffu heb wasg argraffu i ni. Roedd hyn yn cynnwys argraffu leino, collagraff a mono. Roedd y canlyniadau’n hyfryd a gellid defnyddio’r technegau ar gyfer ystod o bynciau a themâu.

Ymunodd yr artist Seren Stacey â ni ddydd Iau i archwilio’r gwahanol fathau o ddarlunio. Drwy ddefnyddio adnodd NAWR, ‘gweld, synhwyro, arlunio’, sy’n rhad ac am ddim, fel sylfaen ar gyfer y gweithgareddau, gweithiodd ein cyfranogwyr gyda gwahanol ddeunyddiau i ymarfer dull darlunio sy’n fwy rhydd a mynegiannol er mwyn datblygu ‘geirfa darlunio’ a magu hyder mewn cyfryngau 2D.

 

Aethom ati i gynnal sesiwn animeiddio gyda Bill Taylor Beales o Hushland Creative i gwblhau ein hwythnos. Er mwyn helpu ein hathrawon i gyflawni eu fframweithiau cymhwysedd digidol, defnyddiom yr apiau ‘chatterpix’ a ‘stopmotion’ ynghyd ag iMovie i greu dilyniannau hwyl wedi’u hanimeiddio gan ddefnyddio’r hyn sy’n ymddangos yn gyffredin. Roedd llawer o chwerthin ac roedd yn ffordd hyfryd o orffen yr wythnos!

Dyma ychydig o adborth gan ein cyfranogwyr:

‘Roedd popeth yn wych – hyfforddiant o safon uchel iawn gyda phobl hyfryd iawn’

‘Bydd animeiddio yn cael ei integreiddio i brosiectau cyfredol ac yn cael ei ddefnyddio i hunanasesu ac asesu gan gyfoedion – mae’n rhoi llais ac egni i ddisgyblion.’

‘Mae’r wythnos hon wedi bod yn wych – yn ysgogol ac yn ysbrydoledig. Byddaf yn defnyddio agweddau ar yr holl weithdai yn fy nosbarthiadau.’

‘Llawer o syniadau ar gyfer yr ystafell ddosbarth a thechnegau sy’n syml i’w gwneud a’u defnyddio ac yn rhad hefyd!’

‘Byddaf yn defnyddio llawer o’r syniadau yn fy ngwaith yn y dyfodol. Cyffrous iawn!’

‘Mae cael fy nysgu gan arbenigwr mewn grŵp bach i ffwrdd o ofynion yr ysgol wedi bod yn werthfawr dros ben.’

Diolch yn fawr iawn i’r holl athrawon a gymerodd ran yn y digwyddiad hwn. Rwy’n gobeithio ei fod wedi bod o fudd i chi a’ch bod yn llawn syniadau ar gyfer y tymor newydd.

Hefyd, diolch yn fawr iawn i NAWR sydd wedi gwneud hyn yn bosibl drwy eu cyllid a’u cymorth gyda chyfarpar technegol.

Yn olaf, diolch i’r artistiaid a gynhaliodd sesiynau ardderchog ac a rannodd eu harbenigedd.

Mawr obeithiaf y byddwn yn gallu gwneud hyn eto y flwyddyn nesaf!

Ar 28 Mehefin 2019 daeth myfyrwyr Chweched Dosbarth o Ysgol Gyfun Emlyn i Oriel Myrddin i ‘gysgodi’ fy rôl fel Swyddog Addysg ac Ymchwil am y dydd. Mae’r Diwrnod Cysgodi yn ddigwyddiad cenedlaethol a gaiff ei gynllunio gan ‘Kids in Museums’, sy’n ceisio rhoi profiad gwaith hanfodol i bobl ifanc yn y sector diwylliannol. Gwnaethant gynllunio a chyflwyno gweithdy i ddisgyblion o Flwyddyn 7 ac 8 ar thema ‘Chwifio’r Faner dros Hawliau Dynol’ i nodi 70 mlwyddiant y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.

Rhoddwyd ‘hawl’ i bob pâr o fyfyrwyr i’w defnyddio fel thema ar gyfer creu baner. Cawsant eu hannog i feddwl am ffyrdd o greu ac o wneud dewisiadau ynglŷn â deunyddiau fel bod pob un yn unigryw. Roedd yr hawliau’n cynnwys ‘yr hawl i gael lloches’, ‘yr hawl i breifatrwydd’ a’r ‘hawl i ddiogelwch’.

Gwnaeth y myfyrwyr Chweched Dosbarth waith gwych wrth ymchwilio i’r thema, gan benderfynu pa ddeunyddiau i’w cynnig a chyflwyno’r wers. Bydd y baneri terfynol yn cael eu pwytho a’u harddangos gan eu hathrawes Gelf, Ms Essex, a fu hefyd o gymorth allweddol i alluogi’r prosiect hwn i fynd yn ei flaen.

Rydym yn edrych ymlaen at ddigwyddiad y flwyddyn nesaf yn barod!

Diolch enfawr i’r myfyrwyr o Ysgol Gyfun Emlyn, Ms Essex, ymgyrch Chwifio’r Faner a Kids in Museums am alluogi hyn i ddigwydd.

Dyma oriel o luniau amlygiad dwbl a grewyd gan fyfyrwyr ffotograffiaeth lefel A o Ysgol gyfrwng Gymraeg Sir Gar, Ysgol Maes Y Gwendraeth â Oriel Myrddin a’r artist Grainne Connolly. Daeth yr ysbrydoliaeth o atgofion o dyddiau golchi pobl hyn a gasglwyd drwy brosiect Atgofion O’r Golchdy.

Diolch yn fawr i’r myfyrwyr canlynol o Ysgol Maes Y Gwendraeth am greu’r lluniau hyn: Nathan Davies, Cara Edwards, Elder Fern, Bethany Flear, Charlotte Ffrangeg, Manon Jones, Chloe Lewis, Jenni Norris, Megan Samuel, Jessica Thomas, Ffion Thomas, Aimee Priller

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf