“Hoffaf symlrwydd mewn dyluniad. Ceisiaf ddangos cymeriad deunydd crai yn y cynllun, drwy ehangu nodweddion organig naturiol  a chynnwys manylion cain mewn darn o gelfyddyd”.

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft hi yn dangos harddwch s’yn dod o’r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol.

Casgliadau o llwyau caru modern, dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol… i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a’r darn a wnaed â llaw. Mae gwaith Ann Catrin Evans yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo Ann Catrin Evans.

Mae Megan Griffiths yn ddylunydd patrwm, darlunydd a brodwraig a astudiodd ei gradd Baglor ym Mhrifysgol Falmouth ac sydd bellach wedi’i lleoli yng nghefn gwlad gwyrdd, godidog Swydd Hampshire.

Mae ganddi angerdd tanbaid am wrthrychau prydferth ac anarferol, ac fe’i hysbrydolir gan storïau tylwyth teg mympwyol a gwisgoedd gwerin o bob rhan o’r byd, a throeon tawel trwy goedwigoedd a chaeau. Mae ei gwaith yn gybolfa o dynerwch, boneddigeiddrwydd a chymhlethdod. Mae ei phwythau’n adrodd storïau; fel darlunydd hyfforddedig, yn ogystal â defnyddio pen a phensil, mae hi’n defnyddio edau a nodwydd i greu cymeriadau cyfareddol a chymdeithion bach ar gyfer bywyd pob dydd.

 

Megan Ivy Griffiths

“Mae gwaith coed yn fy ngwaed; roedd fy nhad-cu a’m hen dad-cu o’i flaen yn wneuthurwyr clocsiau traddodiadol yn Brabant, yr Iseldiroedd. Pan oeddwn yn blentyn, roeddwn yn arfer gwylio fy nhad-cu wrth ei fainc gwneud clocsiau arbennig yn gweithio coed gyda chynion diddorol. Byddwn i’n syml yn naddu brigau neu’n cael fy nghanfod yn defnyddio offer fy nhad yn y sied gartref. Heb i unrhyw un sylw, yn araf ond yn sicr, fe ddilynais fy nghyn-deidiau i fod y saer coed proffesiynol benywaidd cyntaf yn y teulu.

Fe astudiais ddylunio graffig cyn dychwelyd at bren fel prentis mewn busnes ader Iseldiraidd bach yn dysgu i wneud ffenestri a drysau hen ffasiwn gyda’r uniadau mortais a thyno wedi’u cloi, yn ogystal â’r technegau arloesol newydd.

Naw mlynedd yn ôl, fe symudais i Sir Benfro fel saer celfi / saer coed hunangyflogedig, gan arbenigo’n fwy diweddar mewn cerfio llwyau a throi powlenni. Heddiw, mae fy mherthynas gyda phren wedi dod yn fwyfwy agos, wrth imi ganolbwyntio ar gerfio’n fanwl â llaw, defnyddio offer llaw, gwerthfawrogi’r gwahanol rywogaethau coed, mynd gyda’r graen, brwydro yn ei erbyn, ei arogli ac yn y pen draw, dwlu arno, gan greu fy arddull unigol fy hun ac ymegnïo i greu dyluniadau ymarferol a phrydferth.”

 

Mae ‘The Whittlings’ David White yn gwmni bychan yng ngogledd Cymru sy’n creu llwyau, taenwyr, cwpanau, hambyrddau a byrddau drwy ddefnyddio technegau gwaith coed gwyrdd traddodiadol a choed llydanddail brodorol sy’n dod o goetiroedd ger cartref David.

‘Wrth feddwl am nod penodol, rwy’n cerdded i mewn i goetiroedd yn chwilio am y darn perffaith o bren gwyrdd (ffres a byw). Rwy’n torri dim ond yr hyn sydd ei angen arnaf. Rwy’n torri’r pren yn y ffordd gywir i annog aildyfiant. Dim ond offer llaw y gellir eu defnyddio wrth weithio gyda’r pren gwyrdd –  bwyell, cyllell gerfio a chyllell grwca. Mae dealltwriaeth o gymeriad y rhywogaethau coed lleol a’u grawn yn caniatáu i nwyddau cryf gael eu creu, a fydd yn parhau ac yn aeddfedu’n hardd. Nid yw’n waith cyflym iawn, ond mae’n rhoi llawer o foddhad.”

 

Mae Rosie Harman, 23 oed o Essex, yn creu nwyddau i’r cartref sydd wedi’u creu a’u paentio â llaw.

Mae ei photiau’n cynnwys delweddau annhebygol o ffigyrau, creaduriaid, rhannau o’r corff ac unrhyw beth arall y mae hi’n meddwl amdano. Mae ei gwaith yn chwarae gyda’r traddodiad o grochenwaith addurnol drwy ddangos i’r rhai sy’n edrych arno ddehongliadau chwareus o’r byd, gan ddefnyddio’r hyn sy’n gyfarwydd, yn haniaethol, ac yn gyffrous.

Mae Matt ac Amanda yn artistiaid sydd wedi gweithio yn gyfochrog â’i gilydd gyda’i stiwdios ar wahân am 28 mlynedd.

Mae Amanda yn artist cyfryngau cymysg. Mae’n defnyddio ei chasgliad mawr o ddeunyddiau y mae wedi’u casglu dros y blynyddoedd i greu ei gwaith. Mae ei chasgliad yn cynnwys gwydr, pren, metal a chrochenwaith. Mae’n creu paentiadau, crogluniau gwaith pwytho, cerflunwaith a gemwaith. Mae Amanda wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

Mae Matt yn gerflunydd sy’n gweithio gydag amrywiaeth o gerrig yn ogystal â phren, cnau a darnau o gyrn carw a gollwyd yn naturiol. Mae wedi gweithio ar brosiectau marmor yn Carrara yn yr Eidal ac ar gerfiadau o esgyrn morfilod a ddarganfuwyd, gyda cherflunwyr Inuit yn yr Arctig yng Nghanada.

Am y pedair blynedd diwethaf, maent wedi bod yn cydweithio â’i gilydd gan ymgolli’n llwyr yn eu gwaith. Gall un syniad fod yn fan cychwyn ar gyfer creu nifer o ymatebion drwy gyfrwng eu gwaith amrywiol. Crogluniau gwaith pwytho yw’r man dechrau ar gyfer dyluniadau pen ac inc, sy’n arwain at gerfiadau cerrig sy’n datblygu’n gadwyni. Maent yn dechrau ar y gwaith heb feddwl ymlaen llaw i ble fydd yn arwain a gall newid sawl gwaith wrth i’r gwaith fod dan ddylanwad gweledigaeth y ddau artist. Mae gan y ddau ohonynt arbenigedd gwahanol sy’n arwain at lawer o gyferbyniadau yn eu gwaith ac yn dangos eu gweledigaeth gyfan.

mde

Mae Robyn Cove yn creu crochenwaith wedi’i lunio ag olwyn yn ei stiwdio yn Ne Cymru. Mae’n creu crochenwaith sydd wedi’i baentio a’i gerfio sy’n adlewyrchu ei diddordeb mewn arddulliau crochenwaith dwyreiniol a gorllewinol. Mae ei photiau yn cyfleu cynhesrwydd gwladaidd ac yn cynnwys ffurfiau a d

yluniadau cyfoes a phwyslais cryf ar swyddogaeth.

 

Mynychodd Anne wersi celf yn Efrog Newydd cyn dychwelyd i Brydain i wneud gradd yn Ysgol Gelf a Dylunio Chelsea. Roedd gan Anne stiwdio yn Cockpit Arts yn Holborn, Llundain cyn iddi symud i Eastbourne yn 2004. Mae wedi arddangos ei gwaith mewn sioeau gwahanol yn Llundain ac o amgylch Lloegr, ac mae ei gwaith wedi’i gomisiynu i’w werthu yn The Jerwood Gallery, Emma Mason British Prints, Towner Gallery a Dulwich Picture Gallery.

Yn bendant mae dylanwad Alfred Wallis i’w weld ar ei darnau sgraffito sy’n cynnwys llongau masnach, cychod hwylio, llongau pysgota a phopeth sy’n ymwneud â’r môr a’r arfordir. Ar y cwpanau rỳm, y powlenni pedestal, a’r jygiau, ceir darluniau sydd wedi’u paentio â llaw o gychod a llongau yn teithio ar draws moroedd stormus neu’n cael cysgod ym mhorthladdoedd coediog. Mae pob darn wedi’i wneud a’i baentio â llaw ac mae gan bob un ohonynt gymeriad ei hun.

 

Deg Llyfr ar gyfer y Nadolig. Rydym wedi dewis rhai llyfrau arbennig ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018 – dyma ddeg o’r goreuon ar gyfer yr ŵyl.

 

 

1. The Wild Dyer: A guide to natural dyes & the art of patchwork & stitch

Abigail Booth

Drwy eich addysgu ynghylch sylfeini lliwio naturiol a’ch arwain drwy’r technegau pwytho syml, bydd y llyfr hwn yn caniatáu ichi fynd yn ôl ac ymlaen i brosiectau a dysgu sut i chwilota am eich planhigion lliwio eich hun a’u tyfu. Yn ‘The Wild Dyer’, mae Abigail Booth yn chwalu ‘hud’ lliwio naturiol ac yn dangos sut i ddefnyddio’r canlyniadau i gael effeithiau trawiadol mewn 15 o brosiectau clytwaith a phwytho cain. Gan ganolbwyntio ar sut i dyfu neu gasglu eich deunyddiau lliwio eich hun – o grwyn winwns ac afocado i gamomil a chyfardwf, danadl a mes – yn ogystal â sgwrio, defnyddio mordant (sefydlyn) a gosod cerwyn liwio, mae Abigail yn esbonio sut i greu lliwiau effeithiol. Ac unwaith y byddwch wedi’u creu, gallwch gynhyrchu tecstilau cyfoes prydferth y gallwch eu defnyddio i greu prosiectau sy’n datblygu eich sgiliau.

 

2. Something of his Art: walking to Lübeck with J. S. Bach

Horatio Clare

‘Something of his Art’ yw ailgread Horatio Clare o’r daith gerdded hir yr aeth J. S. Bach arni yng nghanol gaeaf 1705 – ei daith gerdded hir i Lübeck ar draws gogledd yr Almaen – ac mae’n dangos y golau, y dirwedd a’r bywyd gwyllt y byddai’r cyfansoddwr ifanc, ac anadnabyddus bryd hynny, wedi’u gweld.

 

3. Strudel, Noodles and Dumplings: The New Taste of German Cooking

Anja Dunk

Mae ‘Strudel, Noodles and Dumplings’ yn ddathliad o goginio cartref modern yr Almaen ac mae’n adfywio’r bwyd cenedlaethol nad yw’n cael ei weini ddigon, ac yn profi bod mwy i fwyd yr Almaen na Bratwurst a gateau’r Fforest Ddu.

Mae bwyd Almaenaidd Anja Dunk ychydig yn sbeislyd, mae ganddo flas mwg ac mae’n sawrus iawn. O ryseitiau fel wafflau llaeth enwyn â gwenith cyflawn i borc rhost gyda charwe a bresych coch, colslo cwins ac afalau, mae ei ffordd o goginio yn gyffrous, yn onest ac yn gyflym, ac mae cysylltiad agos rhwng ei bwyd a’r tymhorau a’r tywydd.

Mae llyfr coginio Anja, sy’n cynnwys lluniau hyfryd a dros 200 o ryseitiau ar gyfer prydau pob dydd i’r teulu, yn ogystal â byrbrydau ac achlysuron arbennig, yn ganllaw hanfodol i fwyd yr Almaen ac yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer prydau blasus a chysurlon drwy gydol y flwyddyn.

 

4. Snow

Marcus Sedgewick

Rhennir astudiaeth arbennig Marcus Sedgwick o eira a’n diddordeb ni ynddo i chwe phennod, tebyg i chwe ochr pluen eira ac mae’n cynnwys ffotograffau Wilson Bentley a dynnodd ffotograffau o blu eira am y tro cyntaf yn 1890au.

 

5. Willow: Traditional Craft for Modern Living

Jenny Crisp

Bydd Jenny Crisp, gwneuthurwr basgedi a thyfwr helyg o fri, yn eich addysgu ynghylch rhai o’r prif dechnegau gwehyddu, er mwyn gwneud 20 prosiect helyg syml heb fod angen offer cymhleth. Mae dull Jenny yn flaengar ac mae’n mynd y tu hwnt i’r hen batrymau a’r ffiniau, er mwyn caniatáu i’r darllenydd greu gwaith sy’n ffres ac at ddefnydd cyfoes.

.

6. Black Apples of Gower

Ian Sinclair

Mae Iain Sinclair yn dychwelyd i dirwedd ei ieuenctid, sef Penrhyn Gŵyr yn ne Cymru, gan ddechrau taith newydd i’w orffennol, sydd wedi’i hysbrydoli gan farddoniaeth Vernon Watkins a Dylan Thomas a gwaith celf Ceri Richards, sef y darluniau yn y llyfr hwn.

 

7. Melinau Gwlân

Branwen Davies

Hanes melinau gwlân Cymru sy’n gweithio heddiw, ynghyd â lluniau. Er bod gan bob melin ei hanes ei hun, yr hyn sy’n gyffredin rhyngddynt yw crefft, angerdd a dycnwch y bobl hynny sy’n dal ati i gadw’r diwydiant yn fyw. Yn y gyfrol liwgar hon daw geiriau Branwen Davies a ffotograffiaeth Iestyn Hughes ynghyd i adrodd hanes hynod y melinau gwlân eiconig hyn.

 

8. A Love Letter from a Stray Moon

Jay Griffiths

Mae Frida Kahlo wedi trawsnewid y poen emosiynol a chorfforol yn ei bywyd yn waith celf. Mae ei phaentiadau yn gwneud profiadau anweladwy a mewnol llawer o fenywod yn weladwy. Maent yn cyfleu colled, unigrwydd, ei brwydr i gael plant, ei chariadon a damwain bws a chwalodd ei chorff a’i hysbryd. Ond maent hefyd yn llawn o angerdd a chynhesrwydd, ac mae pob canfas yn ddathliad herfeiddiol.

 

9. Cymru mewn 100 Gwrthrych

Andrew Green

Mae ‘Cymru mewn 100 Gwrthrych’ yn dod â hanes yn fyw, gan ddwyn i gof adegau allweddol yng ngorffennol Cymru drwy arteffactau ffisegol. Mae’r gwrthrychau, a ddewiswyd gan yr awdur, Andrew Green, gyda chymorth gan lyfrgellwyr, curaduron amgueddfeydd ac orielau, ac arbenigwyr eraill, yn amrywio o’r hynafol i’r diweddar iawn, gan gynnwys eitemau fel cleddyf haearn sy’n dyddio o’r ganrif 1af OC dan reolaeth y Rhufeiniaid, y copi cynharaf y gwyddys amdano o “Hen Wlad Fy Nhadau”, a Raspberry Pi, y cyfrifiadur codio chwyldroadol i blant a gynhyrchwyd gyntaf yng Nghymru. Fe’u dangosir drwy ffotograffiaeth drawiadol Rolant Dafis, ac mae traethodau cryno Green, sy’n llawn ffeithiau, yn eu rhoi yn eu cyd-destun.

 

10. Merchant & Mills Workbook: A Collection of Versatile Sewing Patterns for an Elegant All Season Wardrobe

Gwnewch chwe dilledyn clasurol a chreu gwisg ffasiynol â sawl haen. Darperir patrymau maint llawn ar gyfer fest daclus â chefn bocsiwr, ffrog drwsiadus â llewys llaes wedi’i thorri ar ogwydd, sgert grychog hir syml â llinyn tynnu o amgylch y canol, top lapio â llewys ystlum, siaced orfaint ag ysgwyddau cwymp a throwsus clasurol â choesau llydan. Drwy ddewis brethyn tymhorol, gallwch fwynhau hyblygrwydd y prosiectau hyn o ddechrau’r gwanwyn tan ddiwedd y gaeaf.

A ninnau â chefndir mewn cerflunio a llyfrgellyddiaeth, sefydlom ein gweithdy yn 2014 a lansio Stiwdio Bonner Leather yn yr Ŵyl Crefftau Cyfoes yn 2015. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio o’n stiwdio sydd ychydig y tu allan i Cirencester.

“Er ein bod yn cydnabod mai gwaith lledr yw un o’r sgiliau hynaf yn y byd, nid yw’n fwriad gennym i fod yn draddodiadol na hyd yn oed yn grefftus yn ein gwaith ein hun. Cawn ein hysbrydoli gan y ffurfiau hynafol a darfodedig bellach o fagiau a chynwysyddion. Rhywbeth a ddefnyddid i ddal offer, nad yw’n bodoli mwyach o achos diffyg angen. Nid ymateb hiraethus na Ludaidd mo hwn, ond yr angen sydd arnom i atgoffa ein hunain o ddiwydiant neu swyddi sydd wedi darfod erbyn hyn.

Mae’n bwysig i ni ein bod yn cwblhau’r holl waith gwneud â llaw, yn enwedig y pwytho. Er bod hyn yn cymryd mwy o amser, mae’n golygu bod cysylltiad rhyngom a phob darn a wnawn. Gan ganolbwyntio ar ffurf a dyluniad syml, ac integreiddio aml-deunyddiau – gan gyfuno lledr, corc, gwlân, ffelt, pren haenog, ac alwminiwm – rydym yn creu darnau cyfoes â swyddogaeth a diben newydd.”

Llun: Alun Callander

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf