Ein harddangosfa nesaf yn Oriel Myrddin yw Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk; ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gofynnom i Angela ddweud wrthym am rai o’r menywod yn y celfyddydau sy’n ei hysbrydoli hi.

“Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn mynegi empathi, gofal, tosturi a galluogi. Gweithio a meddwl drwy arferion a phrosesau tecstilau. Gweithio i ddod â’r distawrwydd, yr iaith gudd sy’n gysylltiedig ag ymarfer tecstilau, i amlygrwydd… ac ymchwilio i’r pleser sy’n perthyn i wneud a gwisgo tecstilau a’i arferion.

O, mae cynifer o fenywod ym myd y celfyddydau i gymryd ysbrydoliaeth ohonynt! Heb betruso rwy’n cynnwys yn y rhestr hon Judith Scott, Louise Bourgeois, Annette Messager, Erin Riley, ac Annie Mae Young a menywod Gee’s Bend.

Mae gan bob un synnwyr anhygoel o’r hyn sy’n ein clymu ac ystyr ‘stwff meddal’ a’r hyn y gallent fod. Gwelaf eu gwaith ac rwy’n teimlo uwchben fy nigon, wedi fy mrawychu, yn ofidus ac wedi fy ysbrydoli ar yr un pryd. Mae hynny mor dda. Maent oll yn gwneud imi eisiau gwneud, dyna sy’n allweddol. Dylech adael gwaith rhywun yn teimlo eich bod eisiau mynd ati i wneud rhywbeth eich hun. Ac mae cwiltiau Gee’s bend yn rhai gwirioneddol hardd wedi’u gwneud o’r hyn sydd wedi’i daflu’n aml. Trawiadol yn wir.

Byddwn hefyd yn cynnwys llawer o fenywod ‘tu ôl i’r llenni’, rhai sydd â gweledigaeth benodol nad ydynt o reidrwydd yn enwog ac sy’n gwneud cymaint i newid pethau, datblygu eraill. Yn rhy aml cânt eu hanghofio – athrawon gwych, hwyluswyr, gweinyddwyr. Byddwn yn cynnwys fy ffrind Kate Dunton, sy’n gweithio yn yr Athrofa Ddiwylliannol yn King’s, yn eu mysg, a’m merch sy’n fy atgoffa mor aml nad oes yn rhaid i fentora da ddod gan y rheiny ymhellach i lawr y ffordd. Hoffwn i fod fel yr holl fenywod hyn, tipyn o gamp!”

 

Dr Angela Maddock, Darlithydd annibynnol, arlunydd/gwneuthurwr, sydd ar hyn o bryd yn gweithio fel ‘Gwneuthurwr Preswyl’ gyda Chyfadran Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Lliniarol Florence Nightingale yng Ngholeg King’s, Llundain. Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus yng Ngholeg Celf Abertawe.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk

30 Mawrth – 11 Mai 2019

 

Digwyddiad agoriad: Dydd Sadwrn 31 Mawrth 2019 11am – 1pm

Dilyn ôl ei Thraed

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad ‘In Conversation’ hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig – ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a’r hyn a allai ei olygu i ‘ddilyn ôl ei thraed’.

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda’r artist, Angela Maddock a’i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy’n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol ‘In Conversation’ i agor ein harddangosfa newydd.

 

Digwyddiad am ddim, nid oes angen i archebu eich lle, croeso i bawb (mamau a merched yn ddewisol!)

 

 

 

 

 

 

Wythnos o osodiadau fideo a sain cydweithredol yn rhan o’r Prosiect Adeiladu yn Oriel Myrddin.

Ar gyfer finale’r Prosiect Adeiladu bydd Freshwest yn ymateb i’w osodiad ei hun yn ystod wythnos gyffrous o osodiadau sain a fideos byr. Gan ddechrau ddydd Gwener 15 Mawrth, bydd y Prosiect Adeiladu yn atseinio wrth i’r gwahanol seinweddau a ffilmiau byr darddu o’r tu mewn i’r tai plastr sydd wedi’u gosod ledled yr arddangosfa.

Mae Freshwest ac Oriel Myrddin hefyd yn awyddus i wahodd aelodau o’r cyhoeddi ddod yn rhan o’r arddangosfa hon drwy roi cyfle i chi i wneud a chyflwyno eich ‘ffilm fer’ eich hun’.

 

A oes diddordeb gennych? Gwyliwch y ffilm fer hon am ysbrydoliaeth a darllenwch isod……

 

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Freshwest yn gosod sgriniau bach yn nifer o’r tai plastr yma ac acw yn y gosodiad. Bydd y tai plastr hyn yn arddangos ffilmiau byr a seinweddau gan Freshwest, myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerfyrddin a CHI – y cyhoedd.

Dychmygwch!

Pan fydd ymwelwyr yn cerdded i mewn i Oriel Myrddin byddant yn clywed sain yn deillio o’r tai plastr. Wrth gerdded o amgylch y gosodiad byddant yn edrych i mewn drwy’r drysau a’r ffenestri i gael cipolwg ar y bydoedd bach y tu mewn. Pa olygfa y byddech chi’n ei chreu?

Y Brîff

Creu ffilm/golygfa heb fod yn hirach na 1 munud. Gallai fod mor syml â ffilm ohonoch chi’n coginio pryd o fwyd yn eich cegin neu’ch ci yn cyfarth ar y postmon; neu mor gymhleth â ffilm gyffrous fach y tu ôl i ddrysau caeedig neu ffilm haniaethol megis atgof o ystafell.

 Manylion penodol

 • Nid oes angen i chi fod yn wneuthurwr ffilm i gymryd rhan.
 • Er mwyn gwneud pethau’n haws, rydym yn hapus i chi ddefnyddio’ch ffôn i ffilmio.
 • Rydym yn annog sain, ond nid yw’n hanfodol, ond cofiwch dim cerddoriaeth!
 • Dylech ffilmio eich ffilm ar fformat tirlun (gyda’ch ffôn ar ei ochr).
 • Cofiwch gadw eich ffôn mor llonydd â phosibl a defnyddiwch stand drithroed os oes un gennych.
 • Mae’n rhaid i chi gael caniatâd unrhyw un sy’n ymddangos yn eich ffilm.
 • Ni ddylech gynnwys unrhyw ddelweddau na sain nad oes gennych ganiatâd i’w defnyddio.
 • Mae’n rhaid i’ch ffilm fod yn addas ar gyfer cynulleidfa deuluol.
 • Os nad ydych yn defnyddio eich ffôn i greu’r ffilm, cadwch y ffeil ar fformat MP4
 • Gallwch greu cylch ffilm o hyd at 1 munud, neu gallwn wneud hyn ar eich rhan.
 • Gallwch lwytho eich ffilm drwy glicio ar y ddolen  hon.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth technegol, cysylltwch â marcus@freshwest.co.uk
 • Mae Freshwest ac Oriel Myrddin yn cadw’r hawl i beidio â dangos ffilmiau anaddas.
 • Peidiwch ag anfon eich ffilm hyd nes y byddwch wedi darllen y cytundeb hwn: Rwy’n cytuno bod gennyf ganiatâd llawn i ddangos y ffilm fer a gyflwynwyd ar gyfer y gosodiad ‘Tu ôl i Ddrysau Agored’ yn Oriel Myrddin 15/03/19 – 23/03/19. Rwy’n rhoi sicrwydd nad yw’n cynnwys deunydd sy’n tramgwyddo, mae’n addas ar gyfer cynulleidfa deuluol ac nid yw’n torri unrhyw hawlfraint drwy ei sgrinio mewn man cyhoeddus.

Diolch i chi ac edrychwn ymlaen at gael eich ffilmiau.

Invisible Cities gan Italo Calvino

Dydd Iau 7 Mawrth 2019 6 – 7:30 pm

Mynediad am ddim, nid oes angen archebu lle, darperir te a chacen

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Prosiect Adeiladu byddwn ni’n darllen Invisible Cities gan Italo Calvino, a ddewiswyd yn arbennig i ni gan bractis pensaernïol yng Nghaerfyrddin, Rural Office for Architecture.

Ymunwch â ni ar gyfer trafodaeth anffurfiol a chyfeillgar yng nghwmni Kirsten Hinks-Knight.

” (Invisible Cities)The most beautiful of his books throws up ideas, allusions, and breathtaking imaginative insights on almost every page. Each time he returns from his travels, Marco Polo is invited by Kublai Khan to describe the cities he has visited. Although he makes Marco Polo summon up many cities for the Khan’s imagination to feed on, Calvino is describing only one city in this book. Venice, that decaying heap of incomparable splendour, still stands as substantial evidence of man’s ability to create something perfect out of chaos.” Paul Bailey – Times Literary Supplement

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Niall Maxwell / Dydd Llun 11 Mawrth 2019  10am – 4pm

Niall Maxwell yw sylfaenydd a phennaeth Rural Office for Architecture, sef practis pensaernïol siartredig RIBA sydd wedi ennill gwobrau ac a leolir yng Nghaerfyrddin, Cymru.

Mae’r practis wedi ennill nifer o wobrau ers cael ei sefydlu yn 2008.  Yn fwyaf diweddar, enillodd wobr Tŷ y Flwyddyn RIBA 2017 a derbyniodd Wobr Genedlaethol RIBA am ei Ystâd Carbon Niwtral, Caring Wood yng Nghaint – datblygiad sydd wedi torri tir newydd. Roedd Niall yn aelod o banel beirniadol 2018 ar gyfer Tŷ y Flwyddyn, fel y dangoswyd ar Grand Designs.

Yn ddiweddar cafodd Rural Office for Architecture ei ddewis gan y Sefydliad Pensaernïaeth fel un o’r practisau datblygol gorau yn y DU a chafodd ei gynnwys gan Rowan Moore yn yr Observer fel un o’r practisau bach gorau yn y DU.

Yn 2015, gwnaeth y cwmni ennill cystadleuaeth “Self Build on a Shoestring” Grand Designs ac mae’n parhau i ennill cystadlaethau a’r un ddiweddaraf i’r cwmni ei hennill yw Hafanau Epig Croeso Cymru a gafodd ei dangos ar Sianel 4 yn 2017.

I gyd-daro â’r Prosiect Adeiladu, mae Niall wedi dewis llyfr y Clwb Llyfrau ar gyfer y mis hwn – ‘Invisible Cities’ gan Italo Calvino. Mae’r llyfr ar ffurf sgwrs rhwng dau gymeriad sy’n disgrifio profiadau o deithiau i ddinasoedd dychmygol. Caiff y rhain eu disgrifio mewn cerddi prôs byr, 55 dinas ffuglennol i gyd, sy’n mynd â’r darllenwr ar daith wrth ddadadeiladu ffurf glasurol nofel deithio.“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.” 

Bydd Niall a stiwdio’r Rural Office for Architecture yn defnyddio eu diwrnod yn yr oriel i gyfrannu at yr arddangosfa gyfunol, ac ail-gyflunio ei ffurf i adlewyrchu un o’r ‘dinasoedd’ a ddisgrifir yng ngherddi prôs Calvino. I gyd-fynd â hyn cyflwynir rhyddiaith byr tebyg yn disgrifio lleoedd a mannau trwy eiriau yn hytrach na darluniau. Rhyddiaith ar ddehongli’r haniaethol neu’r ffuglennol.

 

Gyda diolch i Will Judge a’r Rural Office for Architecture am gael defnyddio eu delweddau.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Ivan Black / Dydd Mercher 6 Mawrth 2019  10am – 4pm

Mae Ivan Black yn gerflunydd arobryn o Brydain.

Mae cerfluniau Ivan yn defnyddio ei fethodoleg unigryw ei hun i greu ffurfiau sy’n newid yn sgil egni. Mae ailadrodd elfennau unfath yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn ei waith a thrwy hyn, mae’n adeiladu strwythurau llyfn cymhleth. Mae pob darn yn rhan o gyfres barhaus bosibl, a grëir drwy gymhwyso rheolau systematig i’w geometreg.

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer dyluniadau Ivan o geometreg naturiol eiconig, gan gyfuno cysyniadau mathemategol ac ysbryd arloesol peirianneg Brydeinig i greu synergedd rhwng Gwyddoniaeth, Celf a Thechnoleg. Mae ei fecanweithiau integredig di-dor sydd wedi’u creu’n gywrain yn ganolbwynt i ymarweddiad ac apêl ei waith. Mae ei ddyluniadau’n syml tu hwnt er mwyn canolbwyntio ar y symudiad.

Mae Ivan wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol gan gynnwys Llundain, Moscow, Fenis a Gorllewin Awstralia. Mae ganddo waith mewn parciau cerfluniau yn y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Sbaen. Yn 2018, aeth ati i wneud cerflun wedi’i gomisiynu yn Salt Lake City, yr Unol Daleithiau.

Gan ddefnyddio sbot-weldiwr a weiar ddur, bydd Ivan yn adeiladu ychwanegiadau ac yn cysylltu elfennau â’r adeiladau yn y fan a’r lle yn yr oriel: “Y bwriad yw cyfeirio at yr isadeiledd sy’n rhan gynhenid a hanfodol o’r amgylchedd adeiledig. Gobeithiaf y bydd hyn yn peri i ni feddwl a gofyn cwestiynau ynghylch y cysylltiadau cymdeithasol a mecanyddol sy’n gweithredu fel systemau nerfol y trefi a’r dinasoedd yr ydym yn byw ynddynt.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Tim Stokes / Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Tim yn gweithio fel technegydd creadigol ac yn cefnogi ystod o brosiectau amrywiol gan gydweithio’n aml ag artistiaid a dylunwyr eraill.

Mae ei waith celf wedi cael ei ddangos ledled y DU yn ogystal ag yn Fenis, Rhufain, yr Almaen a Brasil. Yn aml, mae ei waith yn seiliedig ar amser, drwy ffurfiau animeiddio, fideo a pherfformiad. Yn ei waith diweddaraf, mae Tim wedi bod yn ymchwilio ac yn arbrofi â syniadau a deunyddiau sy’n archwilio’r corff mewn perthynas â’i amgylchedd

gan roi ystyriaeth i oroesi, chwarae a rhyngweithio.

Mae Tim yn dysgu ar y cwrs Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe (PCDDS) ac mae hefyd yn darlithio ar sawl cwrs gradd arall. Yn ogystal, mae Tim hefyd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau Cymunedol a Threftadaeth ac yn cefnogi Oriel Mission yn Abertawe.

Mae Tim yn dweud: ‘I was thinking about what makes a home and talking about losing our sense of home and place (like so many displaced communities/refugees) – making improvised shelters and structures out of recycled materials’.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Millie Marotta / Dydd Sadwrn 16 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Millie Marotta yn ddarlunydd llawrydd sy’n gweithio o’i stiwdio ger y môr mewn cornel fechan o Orllewin Cymru. Cafodd ei magu ar dyddyn ym mryniau cefn gwlad Cymru ac yn ystod ei phlentyndod, roedd natur yn ei holl ogoniant o’i chwmpas ym mhob man. Yn ystod y dyddiau cynnar hyn y datblygodd ei hobsesiwn â fflora a ffawna ac yn nes ymlaen, aeth ati i astudio Darlunio Bywyd Gwyllt.Mae’r diddordeb mawr hwn yn y byd naturiol ynghyd â gwerthfawrogiad o ddylunio addurniadol a llygad craff am fanylder yn ganolbwynt i waith Millie.

Mae gwaith masnachol Millie wedi cwmpasu amrywiaeth o blatfformau gan gynnwys gwaith golygyddol, pecynnu, ffasiwn, manwerthu, brandio, tecstilau, nwyddau cartref a dylunio mewnol. Yn 2014, rhyddhaodd Millie Animal Kingdom – A Colouring Book Adventure, a aeth ymlaen i fod yn un o werthwyr gorau’r Sunday Times a’r New York Times. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Millie wedi bod yn ymchwilio i greu rhagor o lyfrau gan edrych ar amrywiol agweddau ar y byd naturiol. Uwchlaw popeth arall, ei bwriad yn syml yw creu gwaith hardd sy’n hudo ac yn swyno.

Mae Millie yn ymddiddori yn y syniad o fyd natur yn cymryd drosodd ac yn adfeddiannu’r dref, yr adeiladau a’r aneddiadau yn yr oriel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

David Jones / Dydd Sadwrn 9 Chwefror 2019

Mae David Jones yn bartner mewn cwmni adeiladu bach yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Mae’r cwmni adeiladu yn bennaf yn ymwneud â gwaith ar adeiladau brodorol a hanesyddol y sir gan ganolbwyntio ar grefft a deunyddiau traddodiadol.

“Wedi gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant adeiladu am dros 20 mlynedd rwyf wedi bod yn dyst i ddyfeisgarwch, harddwch, llafur, medrusrwydd, balchder, gwastraff, colled a ffolineb ymdrechion dynol wrth adeiladu tai.

Mae fy ymateb i’r prosiect adeiladu yn cynnwys dimensiwn ecolegol ac ymwneud â’r pwysau a roddir ar gynefinoedd naturiol gan yr amgylchedd adeiledig.

Mae’r teitl ‘The Oaks’ yn ychwanegu cyd-destun at y darn ac yn atgyfnerthu’r pryderon amgylcheddol cynhenid hyn. Mae hefyd yn cyfeirio at yr eironi trist bod datblygiadau yn aml yn cael eu henwi ar ôl y nodweddion naturiol y maent wedi’u disodli. Yn ffurfiol, nid yw fy ymyriad yn creu lle ond yn hytrach yn golygu lle a gollwyd.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Amanda Blake / Dydd Sadwrn 2 Chwefror 10am – 4pm

Mae Amanda Blake yn byw ac yn gweithio yn Sir Benfro, Cymru, ac mae wedi creu ei gwaith o amgylch y defnydd o brosesau traddodiadol mewn ffresgo, gesso a deunyddiau crai naturiol wrth baentio i ystyried ffyrdd o gwestiynu a dyfnhau ein cysylltiad â natur a’r amgylchedd, a materion yn ymwneud â chynaliadwyedd, gwerth a gofal.

Enillodd Amanda radd MA Rhagoriaeth mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Caerdydd yn 2009 ac mae wedi byw a gweithio yn yr Eidal yn ogystal â Chymru, gan gynnwys blwyddyn yn astudio Darlunio a Phaentio yn Accademia di Belle Arti yn Fflorens. Ar hyn o bryd mae’n Ddarlithydd Paentio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin ac mae hefyd wedi darlithio yn Ysgol Gelf Bradford a Phrifysgolion Salford a Plymouth.

Bydd ymateb Amanda yn ystyried deunydd, ffurf, lle a golau, pwysau a gweddillion, harddwch a gwerth a sut y gallent siarad â ni am angenrheidiau, dyheadau, ond hefyd am yr agweddau nad ydynt yn cael cymaint o sylw ar adeiladu, creu cartref, tref, dinas … a’r hyn sy’n cael ei adael ar ôl.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

(Llun: Matt ac Amanda Caines – Marchnad Gwneuthurwyr 2018)

Hoffai Rheolwr yr Oriel a’r Staff yn Oriel Myrddin ddymuno’r gorau i chi ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd!

“Diolch i chi am gefnogi’r oriel eleni ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ymweld â ni’n 2019 i weld yr arddangosfeydd cyffrous sydd gennym ar y gweill a chefnogi’r rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau ar gyfer pobl o bob oed yr ydym yn eu trefnu ochr yn ochr â phob sioe.

Mae angen eich cefnogaeth barhaus arnom! Yn yr amserau heriol hyn mae sefydliadau megis Oriel Myrddin yn fwyfwy dibynnol ar incwm a gynhyrchir ochr yn ochr â’r cyllid a dderbyniwn gan gyrff cyhoeddus. Rydym yn dibynnu ar incwm o weithdai ac elw o’n gwerthiannau yn y siop a’r oriel er mwyn ein helpu i gynnig ein digwyddiadau naill ai am ddim neu am brisiau fforddiadwy, fel bod modd i gynifer â phosibl o bobl fod yn rhan ohonynt.”  Catherine Spring, Rheolwr yr Oriel

______________________________________________________________________________________________________

Roeddem yn meddwl efallai yr hoffech glywed am rai o’r pethau y gwnaethom eu cynnig i’n hymwelwyr y llynedd.

Gwnaethom groesawu 25,000 o ymwelwyr i’r oriel.

(Image: Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular)

 

Cyflwynom bedair prif arddangosfa;

Roger Cecil + Pedwar Arlunydd Cyfoes

Helen Booth, Laura Edmunds, Catrin Lloyd Evans and Sarah Poland

Arddangosfa ar y cyd yw Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes rhwng , ystâd Roger Cecil ac Oriel Myrddin Gallery i ddathlu arlunio cyfoes yng Nghymru a chyfraniad pwysig Cecil i’r cyfrwng.

Cadair

Mae detholiad o gadeiriau o gasgliad yr Amgueddfa Ddylunio yn datgelu sut y datblygodd dyluniad y gadair o’r 1800au hwyr hyd at ddatblygiadau cyfoes gan ddylunwyr blaenllaw. Benthyciad caredig o gasgliad bychan o gadeiriau hanesyddol Cymreig gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Tim Bowen Antiques ac o gasgliadau preifat

Haptic Tacit: In Search of the Vernacular

Jane Cairns / David Gates;  Grant Aston / Henry Pim;  Kim Norton / Gail Mahon;  Kimberley Chandler / Mark Cousins

Grŵp sy’n cynnwys artistiaid/gwneuthurwyr ac awduron yw Haptic/Tacit. Nod y grŵp yw gwneud, arddangos ac archwilio crefftau modern uchelgeisiol.

Marchnad Gwneuthurwyr 2018

Mae’n cynnwys crochenwaith, tecstilau, dillad, pren, helyg a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

 

Cyflwynom hefyd ddwy arddangosfa fer Abigail Sidebotham: I came like all the ghosts at once and Criw Celf: Genhedlaeth Nesaf

 

 

(Llun – Criw Celf: Genhedlaeth Nesaf)

 

Cynhaliom ddigwyddiad dawns gyfoes arbennig; Anushiye Yarnell: Alternatives to Survival ac arddangosfa oddi ar y safle yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard yn Llanelli ar y cyd â Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin; Pâr // Pair a oedd yn ategu ein harddangosfa Cadair // Chair ac a oedd yn cynnwys pedwar saer cadeiriau cyfoes o Sir Gaerfyrddin.

__________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Louise Tucker)

 

Rydym hefyd wedi arddangos artistiaid a gwneuthurwyr mewn dau ddigwyddiad arbennig:

Cyfres Y Rhes Gefn

Gweithiau 2D gan artistiaid o Gymru ar wal gefn siop yr oriel:

Roger Cecil, Peter Spriggs, Jan Williams a Lucy Donald

Gwneuthurwr Dan Sylw

Crefftau eithriadol gan wneuthurwyr yn y DU:

Justine Allison, Julia Griffiths Jones, Peter Bodenham a Louise Tucker

_____________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Penseiri Gwiail)

Ochr yn ochr â’n rhaglen o arddangosfeydd gwnaethom gynnig:

Wyth sgwrs am ddim yn yr oriel gydag artistiaid, academyddion, curaduron, penseiri ac arbenigwyr.

Pedair Taith Fraslunio oddi ar y safle, am ddim, dan arweiniad artistiaid: Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard gyda Peter Spriggs; Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan gyda Claire Prosser, Traeth Maenorbŷr gydag Abigail Sidebotham a Chastell Cydweli gyda Lucy Donald.

Wyth gweithdy ar gyfer oedolion gan gynnwys Gwneud Basgedi gyda Jules Wagstaff, Gwneud Inciau Botanegol gyda Catherine Lewis, Gwneud Bagiau Lledr gyda Nia Denman, Datblygu Sgiliau Lluniadu gyda Seren Stacey, Gwneud Creaduriaid o Glai gyda Margaret Brampton, Gwneud eich Siarcol eich Hun yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Gwneud eich Paent Clai eich Hun gyda Debbie Rees a Dosbarth Meistr Bywyd Llonydd gyda Julia Griffith Jones.

19 gweithdy i blant gan gynnwys gwneud 48 o Bypedau Hosan ar ffurf Ceirw ar gyfer Gorymdaith Ceirw Siôn Corn yng Nghaerfyrddin!

Criw Celf Cynradd ac Uwchradd, prosiect ag ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac sy’n cynnig dosbarthiadau meistr i bobl ifanc mwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol

Clwb Artistiaid Ifanc i blant rhwng 8 ac 11 oed

Clwb ar ôl ysgol LabCelf i bobl ifanc rhwng 12 a 14 oed

Pedwar gweithdy Penseiri Gwiail am ddim i’r teulu, yn ystod yr haf, ar dir Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ac Amgueddfa Wlân Cymru

Pedair sesiwn Clwb Llyfrau am ddim

Dwy Sesiwn Ysgrifennu Creadigol.

___________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Processions)

Buom yn gweithio gyda phrosiect PROCESSIONS yr Artichoke Trust i ddathlu 100 mlynedd o bleidlais i fenywod trwy greu baner drawiadol gyda’r artist Rhiannon Williams a grŵp o gyfranogwyr a oedd yn pontio’r cenedlaethau, gan arddangos y faner gyda balchder yng Nghaerdydd ochr yn ochr â menywod o bob cwr o Gymru.

 

Roeddem yn rhan o ddwy fenter fawr ar lefel genedlaethol a ledled Cymru, The Big Draw a BBC Get Creative.

__________________________________________________________________________________________________

 

(Llun: Ysgol Pum Heol)

Estynnom groeso i 650 o fyfyrwyr, o ysgolion cynradd i lefel coleg/prifysgol, a oedd yn dod i gymryd rhan mewn sesiynau dysgu yn yr oriel.

__________________________________________________________________________________________________

Buom yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i helpu i wneud Oriel Myrddin yn brofiad hygyrch i bawb gan gynnwys:

Canolfan y Gors, sef darpariaeth arbenigol sy’n cefnogi disgyblion ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Coleg Plas Dwbl, canolfan breswyl yn Sir Benfro sy’n cynnig cyfleoedd dysgu cyfannol trwy enghreifftiau patrymol o berthnasoedd cadarnhaol ym meysydd y celfyddydau, crefftau, masnach, amaethyddiaeth, maetheg, sgiliau byw a’r amgylchedd.

Engage Cymru sydd wedi gweithio gyda staff yr oriel a’r addysgwyr celf i gynnig datblygiad proffesiynol mewn Cefnogi Pobl â Dementia.

Prifysgol y Drydedd Oes sef mudiad rhyngwladol sydd â’r prif nod o addysgu a symbylu aelodau ymddeoledig y gymuned yn bennaf.

______________________________________________________________________________________________________

(Llun: Mizuyo Yamashita)

Mae ein siop yn yr oriel yn stocio darnau arbennig iawn gan wneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid o’r radd flaenaf o Gymru, y DU a thu hwnt gan gynnwys gemwaith, cerameg, tecstilau a gwydr. Rydym yn frwd iawn dros gefnogi gyrfaoedd artistiaid a gwneuthurwyr trwy arddangos a gwerthu eu gwaith yn ogystal â dod â gwaith o’r ansawdd uchaf i’r oriel i ysbrydoli ymwelwyr, myfyrwyr a chasglwyr. Mae Cynllun Casglu Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd â llog o 0%, yn ffordd wych o wasgaru’r taliadau dros flwyddyn a buddsoddi yn y gelfyddyd yr ydych yn ei hoffi.

Rydym yn credu bod ein cynhyrchwyr bwyd a’n harlwywyr lleol ar raddfa fach hefyd yn wych, ac rydym wedi croesawu a gwerthu cynnyrch gan Jin Talog, Wright’s Food Emporium, NOMNOM Chocolate, Wild Pickings, Parc y Dderwen ac Anja Dunk.

_______________________________________________________________________________________________________

Roeddem wrth ein boddau o allu coroni’r flwyddyn trwy ennill y wobr gyntaf yng nghategori Twristiaeth Gwobrau Busnes Caerfyrddin ym mis Tachwedd.

______________________________________________________________________________________________________

Gobeithio y cewch Nadolig heddychlon ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn 2019!

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf