Armitage, S (2013) Walking Home (London: Faber & Faber)

Gros, F (2014) A Philosophy of Walking (London: Verso)

Herzog, W (2014) Of Walking in Ice (London: Vintage)

Hunter, C (2019) Threads of Life (London: Sceptre)

Jamie, K (2012) Sightlines (London: Sort of Books)

Macfarlane, R (2013) The Old Ways (London: Penguin)

Morrison Bell, C et al (2013) Walk On: from Richard Long to Janet Cardiff – 40 Years of Art Walking (Sunderland: Art Editions North)

Shepherd, N (2011 [1977]) The Living Mountain (London: Canongate)

Solnit, R (2006) A Field Guide to Getting Lost (Edinburgh: Canongate)

Solnit, R (2002) Wanderlust: A History of Walking (London: Verso)

Solnit, R (2013) The Faraway Nearby (London: Granta)

Thoreau, H D (2017) Walking (Los Angeles, CA: Enhanced Media Publishing)

Iain Sinclair (2006) Edge of the Orison: In the Traces of John Clare’s ‘Journey Out of Essex (London: Penguin)

 Digwyddiad Arbennig Dydd Sul!

Dilyn ôl ei thraed

Dydd Sul, 31 Mawrth 2019, 11am – 1pm

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda’r artist, Angela Maddock a’i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy’n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol ‘In Conversation’ i agor ein harddangosfa newydd:

 

Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk

31 Mawrth – 11 Mai 2019

 

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad ‘In Conversation’ hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig – ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a’r hyn a allai ei olygu i ‘ddilyn ôl ei thraed’.

Digwyddiad am ddim, does dim angen archebu, mae croeso i bawb (mamau a merched yn ddewisol!)

Roedd chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa Prosiect Adeiladu.

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Ein harddangosfa nesaf yn Oriel Myrddin yw Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk; ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gofynnom i Angela ddweud wrthym am rai o’r menywod yn y celfyddydau sy’n ei hysbrydoli hi.

“Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn mynegi empathi, gofal, tosturi a galluogi. Gweithio a meddwl drwy arferion a phrosesau tecstilau. Gweithio i ddod â’r distawrwydd, yr iaith gudd sy’n gysylltiedig ag ymarfer tecstilau, i amlygrwydd… ac ymchwilio i’r pleser sy’n perthyn i wneud a gwisgo tecstilau a’i arferion.

O, mae cynifer o fenywod ym myd y celfyddydau i gymryd ysbrydoliaeth ohonynt! Heb betruso rwy’n cynnwys yn y rhestr hon Judith Scott, Louise Bourgeois, Annette Messager, Erin Riley, ac Annie Mae Young a menywod Gee’s Bend.

Mae gan bob un synnwyr anhygoel o’r hyn sy’n ein clymu ac ystyr ‘stwff meddal’ a’r hyn y gallent fod. Gwelaf eu gwaith ac rwy’n teimlo uwchben fy nigon, wedi fy mrawychu, yn ofidus ac wedi fy ysbrydoli ar yr un pryd. Mae hynny mor dda. Maent oll yn gwneud imi eisiau gwneud, dyna sy’n allweddol. Dylech adael gwaith rhywun yn teimlo eich bod eisiau mynd ati i wneud rhywbeth eich hun. Ac mae cwiltiau Gee’s bend yn rhai gwirioneddol hardd wedi’u gwneud o’r hyn sydd wedi’i daflu’n aml. Trawiadol yn wir.

Byddwn hefyd yn cynnwys llawer o fenywod ‘tu ôl i’r llenni’, rhai sydd â gweledigaeth benodol nad ydynt o reidrwydd yn enwog ac sy’n gwneud cymaint i newid pethau, datblygu eraill. Yn rhy aml cânt eu hanghofio – athrawon gwych, hwyluswyr, gweinyddwyr. Byddwn yn cynnwys fy ffrind Kate Dunton, sy’n gweithio yn yr Athrofa Ddiwylliannol yn King’s, yn eu mysg, a’m merch sy’n fy atgoffa mor aml nad oes yn rhaid i fentora da ddod gan y rheiny ymhellach i lawr y ffordd. Hoffwn i fod fel yr holl fenywod hyn, tipyn o gamp!”

 

Dr Angela Maddock, Darlithydd annibynnol, arlunydd/gwneuthurwr, sydd ar hyn o bryd yn gweithio fel ‘Gwneuthurwr Preswyl’ gyda Chyfadran Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Lliniarol Florence Nightingale yng Ngholeg King’s, Llundain. Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus yng Ngholeg Celf Abertawe.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk

30 Mawrth – 11 Mai 2019

 

Digwyddiad agoriad: Dydd Sadwrn 31 Mawrth 2019 11am – 1pm

Dilyn ôl ei Thraed

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad ‘In Conversation’ hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig – ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a’r hyn a allai ei olygu i ‘ddilyn ôl ei thraed’.

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda’r artist, Angela Maddock a’i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy’n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol ‘In Conversation’ i agor ein harddangosfa newydd.

 

Digwyddiad am ddim, nid oes angen i archebu eich lle, croeso i bawb (mamau a merched yn ddewisol!)

 

 

 

 

 

 

Wythnos o osodiadau fideo a sain cydweithredol yn rhan o’r Prosiect Adeiladu yn Oriel Myrddin.

Ar gyfer finale’r Prosiect Adeiladu bydd Freshwest yn ymateb i’w osodiad ei hun yn ystod wythnos gyffrous o osodiadau sain a fideos byr. Gan ddechrau ddydd Gwener 15 Mawrth, bydd y Prosiect Adeiladu yn atseinio wrth i’r gwahanol seinweddau a ffilmiau byr darddu o’r tu mewn i’r tai plastr sydd wedi’u gosod ledled yr arddangosfa.

Mae Freshwest ac Oriel Myrddin hefyd yn awyddus i wahodd aelodau o’r cyhoeddi ddod yn rhan o’r arddangosfa hon drwy roi cyfle i chi i wneud a chyflwyno eich ‘ffilm fer’ eich hun’.

 

A oes diddordeb gennych? Gwyliwch y ffilm fer hon am ysbrydoliaeth a darllenwch isod……

 

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Freshwest yn gosod sgriniau bach yn nifer o’r tai plastr yma ac acw yn y gosodiad. Bydd y tai plastr hyn yn arddangos ffilmiau byr a seinweddau gan Freshwest, myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerfyrddin a CHI – y cyhoedd.

Dychmygwch!

Pan fydd ymwelwyr yn cerdded i mewn i Oriel Myrddin byddant yn clywed sain yn deillio o’r tai plastr. Wrth gerdded o amgylch y gosodiad byddant yn edrych i mewn drwy’r drysau a’r ffenestri i gael cipolwg ar y bydoedd bach y tu mewn. Pa olygfa y byddech chi’n ei chreu?

Y Brîff

Creu ffilm/golygfa heb fod yn hirach na 1 munud. Gallai fod mor syml â ffilm ohonoch chi’n coginio pryd o fwyd yn eich cegin neu’ch ci yn cyfarth ar y postmon; neu mor gymhleth â ffilm gyffrous fach y tu ôl i ddrysau caeedig neu ffilm haniaethol megis atgof o ystafell.

 Manylion penodol

 • Nid oes angen i chi fod yn wneuthurwr ffilm i gymryd rhan.
 • Er mwyn gwneud pethau’n haws, rydym yn hapus i chi ddefnyddio’ch ffôn i ffilmio.
 • Rydym yn annog sain, ond nid yw’n hanfodol, ond cofiwch dim cerddoriaeth!
 • Dylech ffilmio eich ffilm ar fformat tirlun (gyda’ch ffôn ar ei ochr).
 • Cofiwch gadw eich ffôn mor llonydd â phosibl a defnyddiwch stand drithroed os oes un gennych.
 • Mae’n rhaid i chi gael caniatâd unrhyw un sy’n ymddangos yn eich ffilm.
 • Ni ddylech gynnwys unrhyw ddelweddau na sain nad oes gennych ganiatâd i’w defnyddio.
 • Mae’n rhaid i’ch ffilm fod yn addas ar gyfer cynulleidfa deuluol.
 • Os nad ydych yn defnyddio eich ffôn i greu’r ffilm, cadwch y ffeil ar fformat MP4
 • Gallwch greu cylch ffilm o hyd at 1 munud, neu gallwn wneud hyn ar eich rhan.
 • Gallwch lwytho eich ffilm drwy glicio ar y ddolen  hon.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth technegol, cysylltwch â marcus@freshwest.co.uk
 • Mae Freshwest ac Oriel Myrddin yn cadw’r hawl i beidio â dangos ffilmiau anaddas.
 • Peidiwch ag anfon eich ffilm hyd nes y byddwch wedi darllen y cytundeb hwn: Rwy’n cytuno bod gennyf ganiatâd llawn i ddangos y ffilm fer a gyflwynwyd ar gyfer y gosodiad ‘Tu ôl i Ddrysau Agored’ yn Oriel Myrddin 15/03/19 – 23/03/19. Rwy’n rhoi sicrwydd nad yw’n cynnwys deunydd sy’n tramgwyddo, mae’n addas ar gyfer cynulleidfa deuluol ac nid yw’n torri unrhyw hawlfraint drwy ei sgrinio mewn man cyhoeddus.

Diolch i chi ac edrychwn ymlaen at gael eich ffilmiau.

Invisible Cities gan Italo Calvino

Dydd Iau 7 Mawrth 2019 6 – 7:30 pm

Mynediad am ddim, nid oes angen archebu lle, darperir te a chacen

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Prosiect Adeiladu byddwn ni’n darllen Invisible Cities gan Italo Calvino, a ddewiswyd yn arbennig i ni gan bractis pensaernïol yng Nghaerfyrddin, Rural Office for Architecture.

Ymunwch â ni ar gyfer trafodaeth anffurfiol a chyfeillgar yng nghwmni Kirsten Hinks-Knight.

” (Invisible Cities)The most beautiful of his books throws up ideas, allusions, and breathtaking imaginative insights on almost every page. Each time he returns from his travels, Marco Polo is invited by Kublai Khan to describe the cities he has visited. Although he makes Marco Polo summon up many cities for the Khan’s imagination to feed on, Calvino is describing only one city in this book. Venice, that decaying heap of incomparable splendour, still stands as substantial evidence of man’s ability to create something perfect out of chaos.” Paul Bailey – Times Literary Supplement

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Niall Maxwell / Dydd Llun 11 Mawrth 2019  10am – 4pm

Niall Maxwell yw sylfaenydd a phennaeth Rural Office for Architecture, sef practis pensaernïol siartredig RIBA sydd wedi ennill gwobrau ac a leolir yng Nghaerfyrddin, Cymru.

Mae’r practis wedi ennill nifer o wobrau ers cael ei sefydlu yn 2008.  Yn fwyaf diweddar, enillodd wobr Tŷ y Flwyddyn RIBA 2017 a derbyniodd Wobr Genedlaethol RIBA am ei Ystâd Carbon Niwtral, Caring Wood yng Nghaint – datblygiad sydd wedi torri tir newydd. Roedd Niall yn aelod o banel beirniadol 2018 ar gyfer Tŷ y Flwyddyn, fel y dangoswyd ar Grand Designs.

Yn ddiweddar cafodd Rural Office for Architecture ei ddewis gan y Sefydliad Pensaernïaeth fel un o’r practisau datblygol gorau yn y DU a chafodd ei gynnwys gan Rowan Moore yn yr Observer fel un o’r practisau bach gorau yn y DU.

Yn 2015, gwnaeth y cwmni ennill cystadleuaeth “Self Build on a Shoestring” Grand Designs ac mae’n parhau i ennill cystadlaethau a’r un ddiweddaraf i’r cwmni ei hennill yw Hafanau Epig Croeso Cymru a gafodd ei dangos ar Sianel 4 yn 2017.

I gyd-daro â’r Prosiect Adeiladu, mae Niall wedi dewis llyfr y Clwb Llyfrau ar gyfer y mis hwn – ‘Invisible Cities’ gan Italo Calvino. Mae’r llyfr ar ffurf sgwrs rhwng dau gymeriad sy’n disgrifio profiadau o deithiau i ddinasoedd dychmygol. Caiff y rhain eu disgrifio mewn cerddi prôs byr, 55 dinas ffuglennol i gyd, sy’n mynd â’r darllenwr ar daith wrth ddadadeiladu ffurf glasurol nofel deithio.“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.” 

Bydd Niall a stiwdio’r Rural Office for Architecture yn defnyddio eu diwrnod yn yr oriel i gyfrannu at yr arddangosfa gyfunol, ac ail-gyflunio ei ffurf i adlewyrchu un o’r ‘dinasoedd’ a ddisgrifir yng ngherddi prôs Calvino. I gyd-fynd â hyn cyflwynir rhyddiaith byr tebyg yn disgrifio lleoedd a mannau trwy eiriau yn hytrach na darluniau. Rhyddiaith ar ddehongli’r haniaethol neu’r ffuglennol.

 

Gyda diolch i Will Judge a’r Rural Office for Architecture am gael defnyddio eu delweddau.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Ivan Black / Dydd Mercher 6 Mawrth 2019  10am – 4pm

Mae Ivan Black yn gerflunydd arobryn o Brydain.

Mae cerfluniau Ivan yn defnyddio ei fethodoleg unigryw ei hun i greu ffurfiau sy’n newid yn sgil egni. Mae ailadrodd elfennau unfath yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn ei waith a thrwy hyn, mae’n adeiladu strwythurau llyfn cymhleth. Mae pob darn yn rhan o gyfres barhaus bosibl, a grëir drwy gymhwyso rheolau systematig i’w geometreg.

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer dyluniadau Ivan o geometreg naturiol eiconig, gan gyfuno cysyniadau mathemategol ac ysbryd arloesol peirianneg Brydeinig i greu synergedd rhwng Gwyddoniaeth, Celf a Thechnoleg. Mae ei fecanweithiau integredig di-dor sydd wedi’u creu’n gywrain yn ganolbwynt i ymarweddiad ac apêl ei waith. Mae ei ddyluniadau’n syml tu hwnt er mwyn canolbwyntio ar y symudiad.

Mae Ivan wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol gan gynnwys Llundain, Moscow, Fenis a Gorllewin Awstralia. Mae ganddo waith mewn parciau cerfluniau yn y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Sbaen. Yn 2018, aeth ati i wneud cerflun wedi’i gomisiynu yn Salt Lake City, yr Unol Daleithiau.

Gan ddefnyddio sbot-weldiwr a weiar ddur, bydd Ivan yn adeiladu ychwanegiadau ac yn cysylltu elfennau â’r adeiladau yn y fan a’r lle yn yr oriel: “Y bwriad yw cyfeirio at yr isadeiledd sy’n rhan gynhenid a hanfodol o’r amgylchedd adeiledig. Gobeithiaf y bydd hyn yn peri i ni feddwl a gofyn cwestiynau ynghylch y cysylltiadau cymdeithasol a mecanyddol sy’n gweithredu fel systemau nerfol y trefi a’r dinasoedd yr ydym yn byw ynddynt.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Tim Stokes / Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Tim yn gweithio fel technegydd creadigol ac yn cefnogi ystod o brosiectau amrywiol gan gydweithio’n aml ag artistiaid a dylunwyr eraill.

Mae ei waith celf wedi cael ei ddangos ledled y DU yn ogystal ag yn Fenis, Rhufain, yr Almaen a Brasil. Yn aml, mae ei waith yn seiliedig ar amser, drwy ffurfiau animeiddio, fideo a pherfformiad. Yn ei waith diweddaraf, mae Tim wedi bod yn ymchwilio ac yn arbrofi â syniadau a deunyddiau sy’n archwilio’r corff mewn perthynas â’i amgylchedd

gan roi ystyriaeth i oroesi, chwarae a rhyngweithio.

Mae Tim yn dysgu ar y cwrs Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe (PCDDS) ac mae hefyd yn darlithio ar sawl cwrs gradd arall. Yn ogystal, mae Tim hefyd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau Cymunedol a Threftadaeth ac yn cefnogi Oriel Mission yn Abertawe.

Mae Tim yn dweud: ‘I was thinking about what makes a home and talking about losing our sense of home and place (like so many displaced communities/refugees) – making improvised shelters and structures out of recycled materials’.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Mae chwech o bobl greadigol ac artistiaid gwahanol iawn wedi cael eu dewis i dreulio un diwrnod yr un yn Oriel Myrddin er mwyn ystyried ac ymateb i syniadau ac estheteg ein harddangosfa bresennol Y Prosiect Adeiladu. Dewch i’r oriel i weld beth mae pob artist yn ei wneud yno.

Millie Marotta / Dydd Sadwrn 16 Chwefror 2019  10am – 4pm

Mae Millie Marotta yn ddarlunydd llawrydd sy’n gweithio o’i stiwdio ger y môr mewn cornel fechan o Orllewin Cymru. Cafodd ei magu ar dyddyn ym mryniau cefn gwlad Cymru ac yn ystod ei phlentyndod, roedd natur yn ei holl ogoniant o’i chwmpas ym mhob man. Yn ystod y dyddiau cynnar hyn y datblygodd ei hobsesiwn â fflora a ffawna ac yn nes ymlaen, aeth ati i astudio Darlunio Bywyd Gwyllt.Mae’r diddordeb mawr hwn yn y byd naturiol ynghyd â gwerthfawrogiad o ddylunio addurniadol a llygad craff am fanylder yn ganolbwynt i waith Millie.

Mae gwaith masnachol Millie wedi cwmpasu amrywiaeth o blatfformau gan gynnwys gwaith golygyddol, pecynnu, ffasiwn, manwerthu, brandio, tecstilau, nwyddau cartref a dylunio mewnol. Yn 2014, rhyddhaodd Millie Animal Kingdom – A Colouring Book Adventure, a aeth ymlaen i fod yn un o werthwyr gorau’r Sunday Times a’r New York Times. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Millie wedi bod yn ymchwilio i greu rhagor o lyfrau gan edrych ar amrywiol agweddau ar y byd naturiol. Uwchlaw popeth arall, ei bwriad yn syml yw creu gwaith hardd sy’n hudo ac yn swyno.

Mae Millie yn ymddiddori yn y syniad o fyd natur yn cymryd drosodd ac yn adfeddiannu’r dref, yr adeiladau a’r aneddiadau yn yr oriel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amanda Blake – Dydd Sadwrn 2 Chwefror
David Jones – Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Millie Marotta – Dydd Sadwrn 16 Chwefor
Tim Stokes – Dydd Sadwrn 23 Chwefror
Ivan Black – Dydd Mercher 6 Mawrth
Niall Maxwell (Rural Office for Architecture) – Dydd Llun 11 Mawrth

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf