Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2pm

Fe’ch gwahoddir chi a’ch ffrindiau i agoriad

Haptic Tacit: In Search of the Vernacular

 

Sgwrs yn yr Oriel – Rhanbarthiaeth Cymru: tirwedd, cyd-destun a lle gan Niall Maxwell, Rural Office for Architecture rhwng 2 a 3pm.  

Yn Yr Hen Feddygfa, Stryd y Brenin, Caerfyrddin (yn y lôn rhwng y siop grefftau a’r Llyfrgell)

 

Ac yna cynhelir rhagarddangosfa am 3pm yn yr oriel i’w hagor gan Niall Maxwell.

Dydd Gwener 12 Hydref 6 – 7:30 pm

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular byddwn ni’n darllen On the Black Hill gan Bruce Chatwin, a ddewiswyd yn arbennig i ni gan y grŵp Haptic/Tacit.

Dyma stori sy’n cyfleu bywydau’r efeilliaid unfath Lewis a Benjamin Jones, ar eu fferm ucheldir anghysbell o’r enw The Vision ar y ffin rhwng Sir Faesyfed a Swydd Henffordd (“…said to run right through the middle of the staircase.”). Mae’r brodyr yn byw yn y ffermdy lle cawsant eu geni, yn trin y pridd ac yn cysgu yn yr un gwely, ac ond weithiau’n dod i gyswllt â hynt yr 20fed ganrif.

‘(Chatwin) knows intimately the comedies, the tragedies and above all the passions and deceits of toil on the land…This is a very moving yet also often funny book.’  V.S. Pritchard, SundayTimes

(Chatwin) belongs, like Lawrence and Hardy before him, to that line of novelists, poets, diarists and amateur naturalists who have made the rural life of Great Britain more intimately known to generations of readers than that of any other country in Europe or America’ New York Times Book Review

‘Merits the accolade of ‘masterpiece’” The Daily Mail

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan artist o’r grŵp Haptic/Tacit, Jane Cairns.

Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen.

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018, 6-7.30

Yr haf hwn, byddwn ni’n darllen Moon Palace gan Paul Auster.

Dyma stori a leolir ym Manhattan a Gorllewin America sy’n sôn am gyd-ddigwyddiadau annhebygol a chymeriadau hynod tair cenhedlaeth o deulu Marco Stanley Fogg, o ddechrau’r 20fed Ganrif hyd at yr adeg pan laniodd rhywun ar y lleuad am y tro cyntaf.

‘Clever:  very.  Surprising:  always – Auster is a master.’  The Times

 

The moon as a poetic and planetary influence over earthly affairs runs as a theme…throughout this elegant fiction.’” Publishers Weekly

 

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight. Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen .

25 Mehefin – 7 Gorffennaf 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

Cafodd y gadair hon ei chreu gan dri o fyfyrwyr Coleg Plas Dwbl sef coleg ar gyfer oedolion ifanc ag anghenion dysgu cymhleth.

 

“Rwyf wir wedi mwynhau gwneud y gadair. Rwy’n edrych o gwmpas i weld pa fath o gadair y gallaf ei gwneud nesaf.”  Tommy Lewis

“Roeddwn yn teimlo fy mod yn rhan o bethau ac yn canolbwyntio wrth weithio gydag eraill. Rwy’n falch iawn i fod yn rhan o’r tîm creu cadeiriau.”  Owen Richards

“Dros ychydig o wythnosau, roeddwn i a dau ffrind coleg wedi gwneud cadair hardd gyda help y staff. Roedd pawb wedi helpu ei gilydd ac roedd hyn wedi helpu i ddatblygu ein hyder.” Zac Strangman

 

Ddydd Sul, 10 Mehefin teithiodd deuddeg o dîm Oriel Myrddin oedd wedi creu baner o Gaerfyrddin i gyfeiriad Caerdydd a Processions, sef celfwaith gyda chyfranogiad gan lu o bobl i ddathlu 100 mlynedd ers rhoi’r bleidlais i fenywod.

Roedd Oriel Myrddin yn un o’r 100 o sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig a ddewiswyd i greu baner fawr ar gyfer y prosiect Processions, sef un o’r celfweithiau cyfranogol mwyaf erioed. Prosiect yw hwn sydd wedi’i gynhyrchu gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, sef rhaglen gelf y DU sy’n coffáu canmlwyddiant ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd y daith ar y bws yn llawn chwerthin a straeon; cafodd farnis ewinedd a gliter eu paentio a chafodd losin eu bwyta! Wrth gyrraedd Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd ymunodd Rhiannon Williams â’r grŵp, sef y prif arlunydd yn y prosiect, a daeth maint y digwyddiad yn amlwg. Ymunodd oddeutu 10,000 o fenywod â’r orymdaith 2 filltir o hyd drwy Gaerdydd, a hynny o’r stadiwm i Barc Bute. Roedd y baneri oedd yn cael eu harddangos yn drawiadol. Roedd rhai wedi cael eu gwehyddu â llaw, rhai o frodwaith, a baneri oedd wedi cael eu creu gartref. Roedd y cyfranogwyr yr un mor hyfryd, ac roedd nifer o wisgoedd anhygoel, penwisgoedd ysblennydd a môr o wyrdd, gwyn a fioled (lliwiau mudiad y swffragetiaid) i’w gweld. Roedd yr awyrgylch yn wefreiddiol, yr haul yn gwenu a gwylwyr yn codi llaw ac yn bloeddio’u cefnogaeth o’r palmentydd, y ffenestri a’r pontydd ar hyd y daith.

Tynnodd baner Oriel Myrddin lawer o sylw, ac roedd pobl am gael hunluniau gyda hi yr holl ffordd ar hyd yr orymdaith. Roedd dyluniad y pili-pala rhyfelgar, oedd â secwinau’n fflachio ac yn sgleinio yng ngolau’r haul, wedi’i addurno â geiriau ac ymadroddion roedd y grŵp wedi eu creu yn y sesiwn gyntaf, sef Mae Merched yn Gryf, Cara dy Hun, ac Addysg yw ein Harfogaeth. Roedd y faner wedi’i haddurno hefyd ag enwau a symbolau wedi eu pwytho â llaw oedd yn berthnasol i bob unigolyn a weithiodd ar y faner.

Ar yr un pryd roedd Processions tebyg yn digwydd mewn prifddinasoedd eraill yn Belfast, Caeredin a Llundain ac roedd degau o filoedd o fenywod, merched a’r rheiny sy’n cael eu hadnabod yn fenywod wedi cymryd rhan.

Dylai Caerfyrddin fod yn falch iawn bod ein menywod a’n merched o’r dref yn cael eu cynrychioli yn ein prif ddinas gan y grŵp amrywiol hwn oedd yn amrywio mewn oedran o 13 i 71 oed. Roedd y grŵp yn cynnwys pobl ifanc yn eu harddegau o glwb ieuenctid Dr M’z a oedd wedi cynnal y sesiynau, artistiaid tecstiliau proffesiynol a myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerfyrddin.

Bydd y faner yn cael ei harddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn yr hydref.

13 – 25 Mehefin 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Gwelais y cadeiriau hyn mewn sgip y tu allan i Ganolfan Blant Fwslimaidd yn Hackney yn 2010. Ni allwn oddef eu gweld yn mynd i safle tirlenwi felly gofynnais a allwn eu cael. Roedd y rheolwr yn gyfeillgar iawn, gan gynnig bwrdd oedd yn cyd-fynd â nhw a’u cadw wrth i mi drefnu eu casglu.

Ar yr adeg hon roedd Islamoffobia yn gyffredin iawn – roedd cymunedau Mwslimaidd yn cael eu difrïo am beidio integreiddio. Cefais i brofiad gwahanol – cymdogion Mwslimaidd yn weithgar yn y gymuned, ein plant yn chwarae gyda’i gilydd.

Mae’n gadair blaen; rwyf wrth fy modd â’r ffaith ei bod wedi’i threulio gymaint gan blant di-rif  a’m plant innau.”

 

Roeddem yn falch iawn o gynnal gweithdy gydag Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin a myfyrwyr Dylunio Cynnyrch o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyda Dr Peter Spring.

 

Darparodd y coleg celf beiriannau argraffu 3D ar gyfer y diwrnod a chyfunwyd cydrannau printiedig â deunyddiau wedi eu hailgylchu ac eitemau y daethpwyd o hyd iddynt i wneud casgliad o gadeiriau bychain.

 

Cafodd y gweithdy ei ysbrydoli gan ein harddangosfa Cadair sy’n dangos dyluniadau cadeiriau clasurol o Amgueddfa Ddylunio Llundain, yn ogystal ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a chasgliadau lleol.

 

6 – 13 Mehefin 2018

Ochr yn ochr â’n harddangosfa ‘Chair/Cadair’ yn y brif oriel, rydwm yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt yn y cyntedd oriel.

“Doedd neb eisiau’r gadair hon a chafodd ei gadael, heb ei thrwsio, yn atig fy ffrind am flynyddoedd lawer. Dorothy oedd mam-gu fy nghariad ac roeddwn i’n arfer byw gyda hi yn ystod yr wythnos, a oedd yn drefniant ychydig yn anarferol, o edrych yn ôl.  Roeddwn i’n gweithio ar archif Celf a Chrefft newydd a phan fu farw Dorothy, etifeddais y gadair. Arhosodd y gadair yn fy atig i am ddegawdau, wrth i mi symud o gwmpas y Deyrnas Unedig, heb byth fod â digon o arian i’w thrwsio. Ar ôl ymgartrefu yn Sir Benfro aeth ffrind i mi – sef Astrid de Groot, cerfiwr pren – ati i osod gwerthyd oedd ar goll a gosod gwellt newydd ar y sedd. Penderfynom beidio â staenio’r werthyd newydd a’i gadael yn amlwg, er mwyn tynnu sylw at orffennol y gadair. Fe’i gwnaed gan William Morris and Co. Rwy’n hapus iawn gweld y gadair wedi’i hadfer.”

Save

Mae Oriel Myrddin yn falch iawn o gael ei gwahodd i fod yn rhan o PROCESSIONS – celfwaith gyda chyfranogiad gan lu o bobl i ddathlu 100 mlynedd ers rhoi’r bleidlais i fenywod.

Ar ddydd Sul 10 Mehefin, bydd menywod a merched yn Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain yn cyd-gerdded gan wisgo naill ai gwyrdd, gwyn neu fioled, sef lliwiau’r mudiad swffragét, er mwyn llunio afon liwgar a fydd yn llifo drwy strydoedd y dinasoedd.

Mae cant o artistiaid sy’n fenywod wedi’u comisiynu i weithio gyda sefydliadau a chymunedau ar draws y DU er mwyn creu baneri dathlu canmlwyddiant ar gyfer PROCESSIONS. Yn Oriel Myrddin, byddwn yn gweithio gydag artist tecstilau Rhiannon Williams a grŵp o fenywod sy’n rhychwantu’r cenedlaethau, gan gynnwys pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Dr M’z yng Nghaerfyrddin.

Daeth 13 o fenywod a merched rhwng 13 a 71 oed i’n sesiwn gyntaf. Siaradom am beth mae’n ei olygu i fod yn fenyw, yr ymgyrch dros gydraddoldeb a sut mae menywod yn cael eu portreadu yn y cyfryngau. Roeddem yn defnyddio cylchgronau i lunio byrddau naws a oedd yn ateb y cwestiwn – beth yw nodweddion menyw gref? Wedyn aeth pawb ati i greu symbolau unigryw er mwyn cynrychioli’r nodweddion sydd eu hangen i fod yn fenyw gref a rhydd.

Roedd y sgwrs yn amrywiol – roedd rhai o’r menywod hŷn wedi’u syfrdanu gan y portread diddiwedd o fenywod rhannol noeth gyda gwallt, croen a dannedd perffaith yn y cylchgronau. Roeddwn yn synnu nad oedd y merched iau wedi clywed am ymgyrch #MeToo. Cytunai pawb fod y cydsyniad o chwaeroliaeth yn un pwerus.

Gwahoddir pawb gymryd rhan yn PROCESSIONS – un o’r celfweithiau cyfranogol mwyaf erioed.

Wedi’i gynhyrchu gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, rhaglen gelf y DU sy’n coffáu canmlwyddiant ers y Rhyfel Byd Cyntaf, mae PROCESSIONS yn nodi 100 mlynedd ers i’r menywod cyntaf ennill y bleidlais yn y DU. Roedd yn gam mawr ac mae’n rhaid ei ddathlu mewn ffordd fawr iawn!

Ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018, fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn ein pedair gorymdaith ym mhedair prif ddinas wleidyddol y DU. Gwahoddir menywod a merched, gan gynnwys y rheini sy’n eu diffinio’u hunain yn fenywod ac yn anneuaidd o bob oedran, rhywioldeb, hil, diwylliant, gallu, barn wleidyddol a chefndir i greu portread byw o fenywod heddiw a cherdded gyda baneri a fflagiau y maent wedi’u creu i fynegi bywydau, syniadau a gobeithion menywod yr 21ain Ganrif.

Ewch i www.processions.co.uk er mwyn cofrestru.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Gwneud baged…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf