Y Bwrdd – Karen Suzuki

Sut dechreuoch chi ar y llwybr hon? Oeddech chi’n gwybod yn wastad bod hwn oedd beth oeddech chi am wneud?

Doedd gen i ddim syniad mai artist fyddwn i, ac, yn yr ysgol, meteorolegydd oeddwn i am fod a dweud y gwir, er mai theori ieithyddol astudiais i yn y brifysgol. Doeddwn i ddim wedi astudio celf yn yr ysgol a dechreuais wneud celf am hwyl yn nosbarthiadau nos fy ngholeg lleol. Aeth pethau o’r fan honno.

Sut mae’ch gwaith wedi datblygu ers dechrau ei wneud?

Cerameg astudiais i (graddedig ac ôl-raddedig) yn yr ysgol gelf, felly rwyf wedi newid cryn dipyn! Ond mae hyd yn oed fy ngwaith tecstilau wedi newid yn sylweddol ers i mi ddechrau ei wneud tua 2006. Chwarae o gwmpas yn unig oeddwn i ar y dechrau, gan fy mod heb gael hyfforddiant mewn tecstilau. Mae’r datblygiad yn organig – does gen i ddim cynllun pendant.

Sut ydych chi’n ymosod at amser stiwdio – yn paratoi’r agwedd meddwl ar gyfer creu/gwneud? Ydych chi’n gweithio’n well ar adegau penodedig o’r dydd?

Does gen i ddim ffordd arbennig o wynebu’r diwrnod gwaith, heblaw am gael coffi. Alla i ddim canolbwyntio’n llawn ar waith oni bai bod yna fwg o goffi ar y ddesg! Ac nid yw amser y dydd fel petai’n gwneud dim gwahaniaeth.

Sut ydych yn herio’ch hun o fewn eich gwaith? Ydych chi’n meddwl y byddwch yn gweithio yn y cyfrwng hwn am byth?

Rwy’n teimlo bod ailadrodd yn ddiwerth (er fy mod yn mwynhau ail-greu llond llaw o gymeriadau megis gwenyn a chwningod drwg), ac mae’n well gen i newid. Dydw i ddim yn berson un-cyfrwng yn naturiol, er bod gweithio gyda thecstilau fel petai’n eithaf naturiol ac ysbrydoledig, oherwydd yr hyblygrwydd a’r potensial am amrywiaeth. Mae fy stiwdio, fodd bynnag, yn llawn deunyddiau eraill, a darnau o brosiectau nad ydynt yn gelfyddyd weledol a bod yn fanwl gywir. Amser yw’r cyfyngiad mwyaf arnaf – pe bai mwy o amser ar gael byddwn i’n gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau. Felly pwy a ŵyr beth fydd yn y dyfodol.

Beth a fyddai/sy wedi bod eich comisiwn delfrydol?

Dydw i ddim yn gwneud llawer o waith comisiwn, a dydw i ddim yn siŵr beth fyddai fy un delfrydol, ond mae’n rhaid i fi ddweud mai gwneud y cimwch ar gyfer ‘The Table’ yw’r gwaith comisiwn rwyf wedi cael y mwyaf o sbort wrtho fe hyd yn hyn!

Rydym yn gwybod bod sianelau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram yn chwarae rôl ganolog erbyn hyn yn rhoi llwyfan i artistiaid. I ba raddau ydych chi wedi elwa oherwydd? Ydych chi’n credu y byddai’n bosibl y bydd yn wir gymryd lle oriel draddodiadol?

Os yw artist yn mynd i lwyddo’r dyddiau hyn, rwy’n credu bod angen cymysgedd o wahanol ffyrdd o ddangos a gwerthu gwaith. Ond nid yw gweld gwaith ar-lein yn cymharu â gweld y peth go iawn – mae’n brofiad hollol wahanol, ac mae’n anodd edrych yn iawn ar ddarn o waith, neu ei ystyried yn llawn, mewn delwedd, yn union fel nad yw llun mewn llyfr gystal â’r peth go iawn. Felly dydw i ddim yn meddwl y gall unrhyw beth gymryd lle orielau. Mae angen i ni allu gweld gwaith celf â’n llygaid ein hunain i’w werthfawrogi’n llwyr.

Oes arddangosfa ddiweddar yr ydych wedi bod yn dwli arni hi a hoffech fod pawb yn mynd i’w gweld?

Roedd yr arddangosfa ddiweddar o gelfyddyd weledol David Lynch yn HOME ym Manceinion yn wych. Rwy’n dwlu ar ei ffilmiau a’i raglenni teledu ers amser maith, felly roedd gweld ei waith celf drosof fi fy hun yn ysbrydoliaeth aruthrol. Cefais wefr hefyd yn arddangosfa Alice Kettles yn y Whitworth y llynedd. Roedd yn gorff anhygoel o waith, ac yn deimladwy iawn.

Beth sydd yn y dyfodol i chi a’ch gwaith? Oes gennych gynlluniau cyffrous ar gyfer 2020?

Rwy’n cyfaddef mai prin yw’r amser rwyf wedi’i gael i feddwl am gynlluniau’r dyfodol, ond fe hoffwn geisio datblygu rhai o’r prosiectau niferus eraill (dim gwnïo yw pob un) rwyf wedi cychwyn arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf. Rwy’n credu y bydd y gwaith yn parhau i fynd ymlaen ac i esblygu mewn ffordd organig, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Rwy’n eithaf hoff o’r ffordd honno o weithio, pan nad wy’n gwybod sut fydd pethau’n troi mas. Serch hynny, un peth rwy’n bendant amdano yn 2020 yw fy mod yn mynd i’r ŵyl grefftau fendigedig yn Neuadd y Dref Cheltenham ym mis Mawrth, am y trydydd tro. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at hynny.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf