Y Bwrdd – Adrift Pottery

Sut dechreuoch chi ar y llwybr hon? Oeddech chi’n gwybod yn wastad bod hwn oedd beth oeddech chi am wneud?

Mae gan y ddau ohonom gefndiroedd creadigol. (Roedd Andy yn saer/asiedydd yn wreiddiol ac mae gan Karen gefndir mewn cerflunio celfyddyd gain.) Mae gweithio a byw gyda’n gilydd 24/7 yn gallu bod yn heriol ond rydym yn rhannu angerdd am glai a datblygodd ein gwaith yn naturiol. Mae clai yn gyfrwng perffaith i ni – rydym o hyd yn dysgu ac wrth gwrs mae natur gwaith clai yn golygu ein bod bob amser yn ddiymhongar!

Mae gweithio a chreu gyda’n dwylo yn rhan annatod o bwy ydym ac ni all yr un ohonom ddychmygu unrhyw lwybr bywyd arall!

 

Sut mae’ch gwaith wedi datblygu ers dechrau ei wneud?

Pan ddechreuodd ein partneriaeth greadigol mewn clai dros 10 mlynedd yn ôl, fe wnaethom benderfynu ganolbwyntio ar weithio drwy gyfrwng traddodiadol crochenwaith slip gan ddefnyddio clai priddwaith coch. Rydym wedi datblygu yn ein rolau – Andy sy’n llunio’r llestr a Karen sy’n darlunio ar y gwaith gan ddefnyddio’r dechneg sgraffito, sef ffordd o arlunio hynod o foddhaol sy’n cymryd llawer iawn o amser. Mae’r gwaith wedi dod yn fwy anturus ac mae ein hagwedd ato yn fwy hyderus.

 

Sut ydych chi’n ymosod at amser stiwdio – yn paratoi’r agwedd meddwl ar gyfer creu/gwneud? Ydych chi’n gweithio’n well ar adegau penodedig o’r dydd?

I fod yn onest, rydym bob amser yn yr hwyl i weithio yn y stiwdio (obsesiynol). Rydym yn teimlo’n ffodus bod ein stiwdio yn ein gardd ac yn edrych dros ein hieir swnllyd hyfryd, sy’n golygu bod ein taith i’r gwaith yn bleserus iawn. Nid oes byth digon o oriau yn y dydd a gan nad oes gennym fynediad i’r rhyngrwyd yn y stiwdio, mae cyn lleied o bethau i dynnu’n sylw.

 

Sut ydych yn herio’ch hun o fewn eich gwaith? Ydych chi’n meddwl y byddwch yn gweithio yn y cyfrwng hwn am byth?

Mae gweithio drwy gyfrwng traddodiadol crochenwaith slip yn her gyson – gall cymaint o bethau fynd o’i le ar bob cam! Cawn deimlad o ryddhad, boddhad a rhyfeddod pan fydd y darn yn llwyddiannus! Nid ydym yn grochenwyr cynhyrchu mawr ond rydym yn ymdrechu i greu crochenwaith gwreiddiol, hardd ac ymarferol. Ni allwn ddychmygu gwneud unrhyw beth arall oni bai am weithio yn y broses glai…..mewn gwirionedd, rydym yn credu y byddwn ni’n gwneud hyn cyhyd ag y byddwn ni’n gallu yn gorfforol!

 

Beth a fyddai/sy wedi bod eich comisiwn delfrydol?

Cawsom ein comisiynu i greu pot mawr priodasol â chlawr tua 8 mlynedd yn ôl ac fe wnaethon ni 3…rhag ofn! Roedd yr holl brofiad yn her ac ar ôl methu dwywaith, yn y pen draw fe wnaethom greu darn yr oeddem yn hapus ag ef. Mae’n grochan manwl iawn gyda llawer o ddelweddau wedi’u darlunio/sgraffito arno sy’n berthnasol i’r cwpl. Fodd bynnag, mae bellach yn ein cwpwrdd arddangos oherwydd gwahanodd y cwpl yn fuan ar ôl iddynt briodi! Mae gan y pot stori i’w hadrodd!

 

Rydym yn gwybod bod sianelau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram yn chwarae rôl ganolog erbyn hyn yn rhoi llwyfan i artistiaid. I ba raddau ydych chi wedi elwa oherwydd?

Ydych chi’n credu y byddai’n bosibl y bydd yn wir gymryd lle oriel draddodiadol?

Byddem yn dweud bod Instagram wedi bod o fudd mawr i Adrift Pottery. Mae ein cynulleidfa wedi tyfu’n aruthrol ledled y byd drwy Instagram ac rydym yn anfon gwaith i bob cwr o’r byd. Mae’n ysbrydoliaeth a’n anogaeth fawr; mae’r gymuned grochenwaith ar Instagram yn arbennig o gefnogol ac mae hynny’n help mawr wrth fyw a gweithio yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Fodd bynnag, mae gennym berthynas o gariad a chasineb ag ef; gall fod yn llethol ar brydiau, sef y rheswm nad oes gennym fynediad i’r rhyngrwyd yn y stiwdio! O ran y cyfryngau cymdeithasol yn cymryd lle adeilad brics a morter traddodiadol…dim gobaith! Mae gwaith ceramig a chelf ar eu gorau pan fydd rhywun yn eu gweld neu’n eu cyffwrdd os oes modd. Yn wir, byddai’n fyd trist pe bai orielau yn diflannu.

 

Oes arddangosfa ddiweddar yr ydych wedi bod yn dwli arni hi a hoffech fod pawb yn mynd i’w gweld?

Cawsom y fraint o gael ein gwahodd i arddangos ein gwaith yn Art at the Hall, Llangathen, Sir Gaerfyrddin, ddwywaith eleni ac roedd y sioe wedi’i churadu’n dda iawn. Roedd gan y ddwy sioe themâu gwahanol ac roedd llawer o artistiaid sy’n gweithio drwy ddulliau gwahanol yn arddangos eu gwaith. Roedd yn gyffrous iawn i fod yn rhan o sioe mewn lle mor anhygoel. Roeddem yn falch o annog pawb i fynd i’w gweld; cafodd yr arddangosion eu grwpio gyda’i gilydd a’u symud o bryd i’w gilydd gan greu cyfosodiadau diddorol. Roedd cynifer o artistiaid talentog lleol, sydd fel arfer yn cuddio yng ngorllewin Cymru, yn arddangos eu gwaith gyda’i gilydd yn creu teimlad cyffrous ac arbennig.

 

Beth sydd yn y dyfodol i chi a’ch gwaith? Oes gennych gynlluniau cyffrous ar gyfer 2020?

Mae ein gwaith yn datblygu’n gyson, ac mae gennym lawer o syniadau newydd rydym yn awyddus i’w datblygu. Un cynllun arbennig o gyffrous ar gyfer 2020 yw hunan-adeiladu odyn tân coed y tu cefn i’n stiwdio. Credwn y bydd hyn yn datblygu ein gwaith mewn sawl cyfeiriad gwahanol ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ar y prosiect.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf