Processions

Ddydd Sul, 10 Mehefin teithiodd deuddeg o dîm Oriel Myrddin oedd wedi creu baner o Gaerfyrddin i gyfeiriad Caerdydd a Processions, sef celfwaith gyda chyfranogiad gan lu o bobl i ddathlu 100 mlynedd ers rhoi’r bleidlais i fenywod.

Roedd Oriel Myrddin yn un o’r 100 o sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig a ddewiswyd i greu baner fawr ar gyfer y prosiect Processions, sef un o’r celfweithiau cyfranogol mwyaf erioed. Prosiect yw hwn sydd wedi’i gynhyrchu gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14-18 NOW, sef rhaglen gelf y DU sy’n coffáu canmlwyddiant ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd y daith ar y bws yn llawn chwerthin a straeon; cafodd farnis ewinedd a gliter eu paentio a chafodd losin eu bwyta! Wrth gyrraedd Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd ymunodd Rhiannon Williams â’r grŵp, sef y prif arlunydd yn y prosiect, a daeth maint y digwyddiad yn amlwg. Ymunodd oddeutu 10,000 o fenywod â’r orymdaith 2 filltir o hyd drwy Gaerdydd, a hynny o’r stadiwm i Barc Bute. Roedd y baneri oedd yn cael eu harddangos yn drawiadol. Roedd rhai wedi cael eu gwehyddu â llaw, rhai o frodwaith, a baneri oedd wedi cael eu creu gartref. Roedd y cyfranogwyr yr un mor hyfryd, ac roedd nifer o wisgoedd anhygoel, penwisgoedd ysblennydd a môr o wyrdd, gwyn a fioled (lliwiau mudiad y swffragetiaid) i’w gweld. Roedd yr awyrgylch yn wefreiddiol, yr haul yn gwenu a gwylwyr yn codi llaw ac yn bloeddio’u cefnogaeth o’r palmentydd, y ffenestri a’r pontydd ar hyd y daith.

Tynnodd baner Oriel Myrddin lawer o sylw, ac roedd pobl am gael hunluniau gyda hi yr holl ffordd ar hyd yr orymdaith. Roedd dyluniad y pili-pala rhyfelgar, oedd â secwinau’n fflachio ac yn sgleinio yng ngolau’r haul, wedi’i addurno â geiriau ac ymadroddion roedd y grŵp wedi eu creu yn y sesiwn gyntaf, sef Mae Merched yn Gryf, Cara dy Hun, ac Addysg yw ein Harfogaeth. Roedd y faner wedi’i haddurno hefyd ag enwau a symbolau wedi eu pwytho â llaw oedd yn berthnasol i bob unigolyn a weithiodd ar y faner.

Ar yr un pryd roedd Processions tebyg yn digwydd mewn prifddinasoedd eraill yn Belfast, Caeredin a Llundain ac roedd degau o filoedd o fenywod, merched a’r rheiny sy’n cael eu hadnabod yn fenywod wedi cymryd rhan.

Dylai Caerfyrddin fod yn falch iawn bod ein menywod a’n merched o’r dref yn cael eu cynrychioli yn ein prif ddinas gan y grŵp amrywiol hwn oedd yn amrywio mewn oedran o 13 i 71 oed. Roedd y grŵp yn cynnwys pobl ifanc yn eu harddegau o glwb ieuenctid Dr M’z a oedd wedi cynnal y sesiynau, artistiaid tecstiliau proffesiynol a myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerfyrddin.

Bydd y faner yn cael ei harddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn yr hydref.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf