Telerau ac Amodau

Mae’r hysbysiad hwn yn nodi’r wybodaeth a gesglir amdanoch chi drwy ddefnyddio Gwefan Oriel Myrddin ac unrhyw rwydweithiau cyfathrebu electronig arall gan Oriel Myrddin.

1. Gwybodaeth a gesglir

Pan fyddwch chi’n defnyddio gwefan Oriel Myrddin, mae’n bosibl y byddwn ni’n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi pan fyddwch chi’n gwneud cais am wasanaeth penodol gan ddefnyddio ffurflenni ar–lein a phob tro y byddwch chi’n e-bostio eich manylion atom.  Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer:

  • Cysylltu â chi er mwyn ymateb i’ch ymholiadau (er enghraifft os ydych yn e-bostio cwestiwn atom)
  • Darparu gwasanaethau ar eich cyfer (e.e. anfon ein llythyr newyddion atoch)

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi wrth ichi greu cyfrif defnyddiwr a mewngofnodi i’r gwasanaethau canlynol ar y wefan:

  • Tanysgrifiadau i’r llythyr newyddion ar e-bost.

2. Defnyddio cwcis

Darnau o ddata yw cwcis y gall gwefan eu trosglwyddo i yriant caled cyfrifiadur unigolyn ar gyfer cadw cofnod.  Gall cwcis wneud gwefannau yn haws eu defnyddio drwy storio gwybodaeth ynghylch eich dewisiadau ar wefan benodol.  Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth yn parhau ar eich cyfrifiadur ar ôl i’r sesiwn ar y rhyngrwyd ddod i ben ac ar ôl ichi adael y wefan ond gallwch eu dileu nhw drwy ddefnyddio rhai porwyr, un ai â llaw neu drwy ddefnyddio gwasanaethau’r system.  Mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd wedi cael eu rhagosod er mwyn derbyn cwcis.

Os oes well gennych chi beidio â derbyn cwcis, gallwch addasu eich porwr rhyngrwyd i wrthod cwcis neu i’ch rhybuddio pan fo cwcis yn cael eu defnyddio.  Bydd y wefan hon yn gweithio’n fwy effeithiol os ydych yn galluogi cwcis ond bydd yn dal i weithio’n gywir os ydych chi’n eu hanalluogi nhw.
I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cwcis a’u defnydd, ewch i All About Cookies.

2.1 Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio ac yn gwe-lywio’r wefan hon.  Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i adrodd i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a’n cyllidwyr megis Cyngor Celfyddydau Cymru ac i ddadansoddi’r defnydd o’r wefan er mwyn inni allu parhau i weithio i ychwanegu nodweddion newydd a gwella’ch profiad o ddefnyddio’r wefan.

Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth megis y nifer sy’n ymweld â’r safle, pa dudalennau gwnaethant ymweld â nhw ac o ble y daethant i’r safle.  Mae’r wybodaeth hon yn ddienw ac ni ellir ei defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

2.2 Cwcis Trydydd Parti

Yn ystod eich ymweliadau â gwefan Oriel Myrddin, mae’n bosibl y dosberthir cwcis gan wefannau trydydd parti.  Pan fyddwch chi’n ymweld â thudalen sy’n cynnwys deunydd o, er enghraifft, Facebook, Twitter, YouTube neu Flickr, mae’n bosibl y cyflwynir cwcis o’r gwefannau hyn.  Nid yw Oriel Myrddin yn rheoli lledaeniad y cwcis hyn.  Dylech wirio’r gwefannau trydydd parti i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhain.

3. Gwefannau Eraill

Mae’n bosibl bod ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd y tu hwnt i’n rheolaeth ni a heb fod yn cael eu cynnwys yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.  Os byddwch chi’n mynd i safleoedd eraill gan ddefnyddio’r dolenni a ddarperir, mae’n bosibl y bydd gweithredwyr y safleoedd hyn yn casglu gwybodaeth gennych chi a fydd yn cael ei defnyddio ganddynt yn unol â’u polisi preifatrwydd nhw, a allai fod yn wahanol i’n polisi ni.

4. Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn

O dro i dro, mae’n bosibl y bydd Oriel Myrddin yn newid yr hysbysiad preifatrwydd hwn.  Felly, mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno gwirio’r dudalen hon bob tro rydych chi’n cyflwyno gwybodaeth bersonol i Oriel Myrddin.  Bydd yr hysbysiad preifatrwydd diweddaraf o hyd yn ymddangos ar y dudalen hon.

5. Hawlfraint y Wefan

Mae cynnwys y safle hwn gan gynnwys pob delwedd a thestun wedi eu gwarchod gan hawlfraint.  Darperir yr holl ddeunydd at ddibenion pori ac edrych yn unig.  Ni ellir gwneud unrhyw gopïau o’r delweddau neu’r testun digidol heblaw at ddefnydd personol.  Ystyr ‘defnydd personol’ yw defnydd domestig, anfasnachol gan unigolyn sy’n cynnwys gwneud copïau sengl yn unig o bob delwedd ddigidol.

6. Sylwadau ac Awgrymiadau

Rydym yn croesawu sylwadau gan ymwelwyr.  A fyddech cystal ag e-bostio kcampbell@sirgar.gov.uk  – caiff pob neges ei gwerthfawrogi a’i hystyried yn unigol. Diolch yn fawr.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Sgwrs yn yr Oriel…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf