Edefyn Tywyllach

Mae gan Gymru draddodiad cydnabyddedig o greu tecstilau ymarferol ac addurnol sydd wedi’u dylunio mewn modd arbennig.  O flancedi wedi’u gwehyddu ar wyddiau pŵer i gwiltiau wedi’u pwytho â llaw, mae tecstilau yn rhan allweddol o ddiwylliant a hanes gweledol Cymru.  

Tra bod ‘Edefyn Tywyllach’ yn cymryd y dreftadaeth hon fel ei man cychwyn, gwahoddwyd deuddeg o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr cyfoes i arddangos gwaith sydd yn gwyrdroi’r disgwyliadau hyn.

Dewiswyd yr arddangoswyr oherwydd eu hymagwedd heriol, wrthdrawiadol neu annisgwyl at greu gwaith cwbl gyfoes sy’n croesi ffiniau celf, dylunio a chrefft yn hyderus.  Ceir yma amrywiaeth o brosesau creu, ond maent i gyd yn defnyddio edau mewn rhyw ffurf.

Mae’r gweithiau yn gywrain, yn bryfoclyd, yn ddwys ac yn fregus, ac yn archwilio themâu eang megis grymuso, colled, iaith, tirweddau mewnol, y cof a rhyw i enwi ond ychydig.  Efallai y bydd rhai o’r gweithiau yn dal i deimlo’n gysurus o gyfarwydd oherwydd y defnyddiau a ddefnyddir ynddynt neu’u paled lliw nodweddiadol ‘Gymreig’ o ddu, llwydfelyn a choch; y gobaith yw bydd llawer o’r gwaith yn teimlo’n anghyfarwydd.

Curadur: Laura Thomas

Arddangoswyr: Alana Tyson, Eleri Mills, Indre  Eugenija Dunn, Jayne Pierson ar y cyd â Neale Howells, Laura Thomas, Llio James, Philippa Lawrence, Rhiannon Williams, Rozanne Hawksley, Ruth Harries, Sally-Ann Parker a Spike Dennis.

Lawrlwytho y rhaglen o ddigwyddiadau: Cym_RhaglenDigwyddiadau

 

Oceans: Surface/Below

Fel rhan o gyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau, cyflwynir gwaith yr artistiaid o’r Unol Daleithiau Pam Longobardi a Diana Heise.

Mae’r ddau artist yn defnyddio mapiau amgylcheddol i ystyried pa effaith a gaiff llygredd plastig, pysgota ar raddfa ddiwydiannol a dirywiad cynefinoedd ar gefnforoedd y byd.

Mae gwaith Pam Longobardi yn edrych ar hollbresenoldeb llygredd plastig yng nghefnforoedd y byd. Defnyddia Longobardi sesiynau glanhau cymunedol a theithiau rhyngwladol i ganfod a chasglu darnau plastig o’r moroedd sy’n cael eu harddangos ganddi wedyn mewn orielau. Yn yr arddangosfeydd mae hi’n trawsnewid y ffurfiau cyffredin hyn yn osodiadau sy’n cwestiynu effaith cyfalafiaeth fyd-eang, yn benodol y diwylliant o waredu a gwastraffu, ar fywyd y dyfroedd. Mae ei gwaith yn rhoi sylw i natur symudol gwenwyndra plastig ac yn atgoffa’r gwylwyr o’u perthynas â phlastig a bywyd y môr.

Mae gwaith ffilm a ffotograffau Diana Heise yn ystyried effaith gweithgaredd dynol ar gynefinoedd arfordirol ac ar gymunedau pysgota traddodiadol. Ym Mawrisiws roedd Heise wedi creu cyfres o astudiaethau, gan ddefnyddio lensys, sy’n edrych ar y berthynas rhwng cymunedau pysgota creolaidd ac arfordir sy’n cael ei lethu fwyfwy gan bysgota ar raddfa ddiwydiannol a chan lygredd, asideiddio cwrel a diflaniad y mangrofau, sy’n ecoleg hanfodol ar gyfer bywyd yr arfordir. Yn yr un modd â Longobardi, mae Heise yn defnyddio strategaethau ymgyrchwyr; yn ddiweddar, dechreuodd ymgyrch i ysgrifennu llythyrau at seneddwyr yr Unol Daleithiau er mwyn mynd i’r afael â dirywiad y cymunedau pysgota crefftwrol yn ei thalaith frodorol, Vermont.

Gyda’i gilydd, mae’r artistiaid hyn yn hoelio ein sylw ar ddyfroedd amgylcheddol drwy gyfrwng yr ymatebion moesegol a ddaw o fyd celf.

Rhaglen Ephemeral Coast_Cymraeg

Mae www.ephemeralcoast.com, a guradwyd gan Celina Jeffery, yn cyflwyno cyfres o gydgysylltiadau rhwng ystyriaethau amgylcheddol, arferion creadigol a hunaniaeth ddaearyddol ranbarthol sy’n gyfnewidiol ei natur. Mae’n portreadu’r arfordir fel daearyddiaeth hybrid ac mae’n ysgogi cyfres o weithiau creadigol sy’n ystyried agweddau materol a moesegol ar fyw a chydfodoli gyda dŵr, ar fywyd y cefnforoedd a phwnc gwastraff.

 

logo

EC_MG_Logos

Save

Save

Save

Save

Save

David Jones: Angels on Washing Lines

Mae byd chwareus David Jones o gerfluniau, gosodweithiau a phrintiau leino lliwgar wedi’u dylunio i’ch difyrru a’ch diddanu.

Mae David, sydd wedi’i ysbrydoli gan gelf werin, celf y cyrion, darluniadau a chelf fasnachol – ac sy’n defnyddio oes o arsylwi a thrysorfa o atgofion plentyndod – yn cyflwyno trysorau bywyd pob dydd ochr yn ochr â chipolwg ar yr hynod a’r rhyfeddol.

Mae John Abell yn cyflwyno printiau torlun pren ar raddfa fawr ochr yn ochr â chyfres o waith dyfrlliw newydd ar bapur.

Mae doniau cynhyrchiol a meistrolgar Abell yn cael eu harddangos drwy fyd dychmygus o goncwerwyr teithiol, cymeriadau mytholegol a bywyd cyfoes pob dydd.

 

Marchnad Gwneuthurwyr 2016

Croeso i’r Nadolig yn Oriel Myrddin!

Rydym wedi dewis gwaith cerameg, tecstilau, dillad, gwaith coed, gwaith lledr a llawer mwy ar gyfer Marchnad Gwneuthurwyr 2016. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith celfydd a ddewiswyd yn ofalus gan ddylunwyr, gwneuthurwyr unigol ac artistiaid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a Chymru.

 

 • Dewch i weld serameg eithriadol gan Peter Bodenham, Lowri Davies, Caitlin Jenkins, Vicky Lindo, James a Tilla Waters.
 • Rydym wrth ein bodd yn dangos cyfres newydd sbon o ddillad awyr agored clyfar a steilus gan Ali a Marnie o Filthy Weather.
 • Smociau lliain hyfryd a chyfwisgoedd a liwiwyd â llaw gan Polly Lyster o Dyeworks yn Stroud – rhai o ffefrynnau gaeafol ein siopwyr.
 • Mae’r cyfwisgoedd gwlân eleni gan Oubas Knitwear yn Cumbria ac ABOÛT, cwmni o’r Almaen sydd wedi bod ynghlwm â’r diwydiant hetiau ers yr 1950au.
 • Rydym wrth ein bodd yn gweithio eto gyda Corgi Hosiery o Sir Gâr i ddod â chyfwisgoedd cashmir meddal atoch.
 • Mae carthenni patrwm igam-ogam Gillian Osband yn defnyddio gwlân o ddefaid ei fferm yn Sir Benfro.
 • Bydd bagiau lledr celfydd ar gael gan Bonner Leather Studio o Swydd Gaerloyw, gan gynnwys amrywiaeth o fagiau hynod steilus ar gyfer cyfrwy’r beic. Mae Will Suiter o Sir Benfro yn dangos ffedogau gwaith, tenynnau cŵn a waledi, ar cyd ag amrywiaeth o ddarnau arbennig eraill o ledr a chynfas.
 • Gwaith pren o Sir Gâr – ffyn cerdded Simon Gaiger a grëwyd â llaw, a sbatwlâu pren gan Sam Knight.
 • Mae gennym emwaith pren gan Lina Peterson o Lundain o’i chyfres ragorol ‘Carved in Colour’, a gemwaith arian gan y dylunydd a’r wneuthurwraig Barbara Spence.
 • Mae basgedi coed tân sylweddol Michelle Cain yn defnyddio pren helyg a dyfwyd ganddi yng ngorllewin Cymru – Michelle a wnaeth y mochyn daear enwog yng nghanolfan bywyd gwyllt Cilgerran sy’n gymaint o ffefryn gan drigolion gorllewin Cymru!
 • Rydym wrth ein bodd yn dangos cerflunwaith tecstil hynod chwaethus gan Karen Suzuki o Glasgow, sydd wedi seilio’i gwaith ar grochenwaith Swydd Stafford.
 • Mae’r fforiwr o orllewin Cymru, Jade Mellor o Wild Pickings, unwaith eto’n cynnig danteithion hyfryd, poteli saws a sbeis a phleserau eraill – y rhodd lleol perffaith.
 • Mae’r dylunwyr o Abertawe, BYJI yn cynnig addurniadau steilus ar gyfer eich coeden.
 • Croeso mawr ichi ddod i chwilota am anrhegion Nadolig yn awyrgylch hyfryd ein horiel – gwaith megis paentiadau Cathy Cullis, paneli tecstil gwniedig Ruth Harries a darnau o gelf cydosod Rachel Larkins.

 

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Pypedau’r Parêd…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf