Oceans: Surface/below

Fel rhan o gyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau, cyflwynir gwaith yr artistiaid o’r Unol Daleithiau Pam Longobardi a Diana Heise.

Mae’r ddau artist yn defnyddio mapiau amgylcheddol i ystyried pa effaith a gaiff llygredd plastig, pysgota ar raddfa ddiwydiannol a dirywiad cynefinoedd ar gefnforoedd y byd.

Mae gwaith Pam Longobardi yn edrych ar hollbresenoldeb llygredd plastig yng nghefnforoedd y byd. Defnyddia Longobardi sesiynau glanhau cymunedol a theithiau rhyngwladol i ganfod a chasglu darnau plastig o’r moroedd sy’n cael eu harddangos ganddi wedyn mewn orielau. Yn yr arddangosfeydd mae hi’n trawsnewid y ffurfiau cyffredin hyn yn osodiadau sy’n cwestiynu effaith cyfalafiaeth fyd-eang, yn benodol y diwylliant o waredu a gwastraffu, ar fywyd y dyfroedd. Mae ei gwaith yn rhoi sylw i natur symudol gwenwyndra plastig ac yn atgoffa’r gwylwyr o’u perthynas â phlastig a bywyd y môr.

Mae gwaith ffilm a ffotograffau Diana Heise yn ystyried effaith gweithgaredd dynol ar gynefinoedd arfordirol ac ar gymunedau pysgota traddodiadol. Ym Mawrisiws roedd Heise wedi creu cyfres o astudiaethau, gan ddefnyddio lensys, sy’n edrych ar y berthynas rhwng cymunedau pysgota creolaidd ac arfordir sy’n cael ei lethu fwyfwy gan bysgota ar raddfa ddiwydiannol a chan lygredd, asideiddio cwrel a diflaniad y mangrofau, sy’n ecoleg hanfodol ar gyfer bywyd yr arfordir. Yn yr un modd â Longobardi, mae Heise yn defnyddio strategaethau ymgyrchwyr; yn ddiweddar, dechreuodd ymgyrch i ysgrifennu llythyrau at seneddwyr yr Unol Daleithiau er mwyn mynd i’r afael â dirywiad y cymunedau pysgota crefftwrol yn ei thalaith frodorol, Vermont.

Gyda’i gilydd, mae’r artistiaid hyn yn hoelio ein sylw ar ddyfroedd amgylcheddol drwy gyfrwng yr ymatebion moesegol a ddaw o fyd celf.

Rhaglen Ephemeral Coast: Ephemeral Coast programme

Mae www.ephemeralcoast.com, a guradwyd gan Celina Jeffery, yn cyflwyno cyfres o gydgysylltiadau rhwng ystyriaethau amgylcheddol, arferion creadigol a hunaniaeth ddaearyddol ranbarthol sy’n gyfnewidiol ei natur. Mae’n portreadu’r arfordir fel daearyddiaeth hybrid ac mae’n ysgogi cyfres o weithiau creadigol sy’n ystyried agweddau materol a moesegol ar fyw a chydfodoli gyda dŵr, ar fywyd y cefnforoedd a phwnc gwastraff.

 

logo

EC_MG_Logos

Save

Save

Edefyn Tywyllach

Mae gan Gymru draddodiad cydnabyddedig o greu tecstilau ymarferol ac addurnol sydd wedi’u dylunio mewn modd arbennig.  O flancedi wedi’u gwehyddu ar wyddiau pŵer i gwiltiau wedi’u pwytho â llaw, mae tecstilau yn rhan allweddol o ddiwylliant a hanes gweledol Cymru.  

Tra bod ‘Edefyn Tywyllach’ yn cymryd y dreftadaeth hon fel ei man cychwyn, gwahoddwyd deuddeg o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr cyfoes i arddangos gwaith sydd yn gwyrdroi’r disgwyliadau hyn.

Dewiswyd yr arddangoswyr oherwydd eu hymagwedd heriol, wrthdrawiadol neu annisgwyl at greu gwaith cwbl gyfoes sy’n croesi ffiniau celf, dylunio a chrefft yn hyderus.  Ceir yma amrywiaeth o brosesau creu, ond maent i gyd yn defnyddio edau mewn rhyw ffurf.

Mae’r gweithiau yn gywrain, yn bryfoclyd, yn ddwys ac yn fregus, ac yn archwilio themâu eang megis grymuso, colled, iaith, tirweddau mewnol, y cof a rhyw i enwi ond ychydig.  Efallai y bydd rhai o’r gweithiau yn dal i deimlo’n gysurus o gyfarwydd oherwydd y defnyddiau a ddefnyddir ynddynt neu’u paled lliw nodweddiadol ‘Gymreig’ o ddu, llwydfelyn a choch; y gobaith yw bydd llawer o’r gwaith yn teimlo’n anghyfarwydd.

Curadur: Laura Thomas

Arddangoswyr: Alana Tyson, Eleri Mills, Indre Dunn, Jayne Pierson ar y cyd â Neale Howells, Laura Thomas, Llio James, Philippa Lawrence, Rhiannon Williams, Rozanne Hawksley, Ruth Harries, Sally-Ann Parker a Spike Dennis.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Atgofion o’r Golchdy

Register for updates