Rosita Bonita (Margate, Caint); Ann Catrin Evans (Caernarfon); Tilla Waters (Sir Gaerfyrddin); Anne Morgan (Caerdydd); Annabet Wyndham (Brighton); Lina Peterson (Llundain).

Loose Threads: Glimpse

Sidan, cotwm a Lurex wedi’u bwrw mewn resin acrylig

 

“Mae Laura Thomas yn artist a dylunydd o fri yn gweithio mewn tecstilau wedi’u gweu gan arbenigo mewn cynhyrchu gweithiau celf trawiadol mewn tecstilau ar gyfer gofodau cyfoes. Mae ehangder gwaith Laura a’i natur amlochrog yn golygu ei bod hi dipyn bach yn anarferol ym maes tecstilau wedi’u gweu. Pa un a yw’n gelf ar gyfer safle penodol, yn waith arddangosfa neu’n ddyluniad tecstil i’r cartref, yn sylfaen i holl waith Laura mae cywreinrwydd ymarferol cynhenid i ecsbloetio egwyddorion gwehyddu, dathlu harddwch edau a chreu estheteg drawiadol i’r grefft hynafol hon.

Mae Laura yn arbennig o adnabyddus am ei chorff o waith o’r enw ‘Resonate’, lle mae ffurfiadau tecstil cain wedi’u bwrw mewn resin acrylig gan greu cyfosodiad annisgwyl rhwng yr acrylig caled ei ymylon ag edau llac neu liain o wead agored.

Cafodd y gweithiau newydd ar gyfer ‘A Darker Thread’ ill dau eu creu mewn ymateb i’r hinsawdd wleidyddol gyfredol. Nod y cerfluniau ‘Loose Threads’ yw portreadu’r edafedd ystof heb eu gwehyddu sydd wedi’u tynnu’n dynn ar wŷdd – sy’n cyfleu amser yn sefyll yn llonydd gyda chipolwg chwim ar yr hyn y gallai’r dyfodol ei ddal. Mae pob un o’r tri cherflun yn cynnwys fflach gul o edau coch, glas neu felyn drwy edafedd sidan a chotwm du; nid yw’r lliwiau sylfaenol hanfodol wedi’u cuddio’n gyfan gwbl gan dywyllwch.”

 

Cafodd Laura Thomas ei geni a’i magu yn Sir Benfro a bu’n astudio tecstilau wedi’u gwehyddu ym Mhrifysgol Canolbarth Lloegr, y Coleg Celf Brenhinol, ac yna aeth ymlaen i ddod yn un o’r cymrodorion a fu’n gyfrifol am sefydlu The Ann Sutton Foundation, sef canolfan ymchwil i ddyluniadau gwehyddu yn Sussex.

Ers cwblhau ei Chymrodoriaeth yn 2003, sefydlodd Laura ei stiwdio celf a dylunio tecstilau yn Ne Cymru, ac mae wedi bod yn rhannu ei hamser rhwng comisiynau celf cyhoeddus a phreifat, gwaith arddangosfa, curadu, ymchwil technegol a gwasanaeth ymgynghori dylunio llawrydd.  Mae Laura hefyd yn darlithio ar y cwrs BA Tecstilau: gwau, gwehyddu a chyfryngau cymysg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr.

Mae profiad eang a dull gweithredu amlochrog Laura yn golygu ei bod rhywfaint yn anarferol yn y maes o wehyddu tecstilau. Bod yn gelf ar safle penodol, gwaith arddangosfa neu ddylunio tecstilau mewnol, yr hyn sy’n sail i holl waith Laura yw chwilfrydedd ymarferol cynhenid i fanteisio ar egwyddorion gwehyddu, dathlu harddwch edafedd a chreu estheteg drawiadol ar gyfer y grefft hynafol hon.

Mae Laura wedi derbyn nifer o wobrau nodedig am ei arfer, gan gynnwys gwobr Llysgennad Cymru Creadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn 2011 roedd Laura wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ysbrydoli Cymru mewn cydnabyddiaeth o’i harfer, ei gwaith addysg a’i chyfraniad at sefydliadau megis Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru er mwyn codi proffil gwaith crefft. Yn 2008 enillodd Laura y wobr y Celfyddydau Cymhwysol yng nghystadleuaeth Artist Cymreig y Flwyddyn am gerflun ‘Loose Threads’ a gwobr crefft Wesley Barrell am decstilau. Mae wedi gweithio mewn sawl casgliad cyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Victoria ac Albert, yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Amgueddfa’r Powerhouse yn Awstralia a’r Crafts Study Centre.

Mae comisiynau celf cyhoeddus diweddar yn cynnwys The Beaney House of Knowledge yng Nghaergaint, Ysbyty Cwm Cynon yn Aberpennar a gwesty newydd Fairmont ym Mecca.

Gan weithio ochr yn ochr ag Oriel Myrddin, bu Laura yn datblygu, dethol a churadu arddangosfa ‘warp+weft’ sef arddangosfa o wehyddu cyfoes rhyngwladol yn 2010 a fu ar daith i leoliadau eraill yng Nghymru a Lloegr. Mae’r prosiectau eraill y mae wedi’u curadu yn cynnwys: 2015 ‘Connecting Threads’ Amgueddfa Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro; 2013 ‘Utility’, Craft in the Bay, Caerdydd

2011 ‘Resonant Colour’ Llantarnam Grange, Cwmbrân, Cymru;  2010 ‘warp+weft’:from handloom to production, Amgueddfa Wlân Cymru; 2010 ‘ ‘Exposed: textiles in the open’ ‘, Fibre Art Wales yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae Laura wedi arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan gynnwys: 2017 Grassi Messe, Leipzig, yr Almaen; 2016 15th Tapestri Triennial, Lodz, Gwlad Pwyl; 2012 Restro / Prospective, Brown Grotta Arts, UDA; 2012-14  Beauty is the first test: Contemporary Craft & Mathematics, Pumphouse Gallery yn Llundain, yna ar daith i 7 lleoliad arall o amgylch y DU; 2010-2011  Inspired by Albers, Canolfan Grefft Rhuthun a Dovecot Studio Gallery; 2009 Sara Preisler Gallery, Custard Factory, Birmingham; 2009 ‘Better than Grey: a serious consideration of colour’ sioe grŵp, Bury St Edmunds Art Gallery

2009 ‘Fibre Voices’ Fibre Art Wales  sioe grŵp teithiol i ddathlu deng mlynedd, Llantarnam Grange, Cwmbrân ac Ucheldre, Caergybi; 2006  ‘Penelope’s Thread’ Victoria and Albert Museum, Llundain; Victoria and Albert Museum, 2006 ‘Inspired by Architecture’, arddangosfa grŵp, Lesley Craze Gallery, Llundain

Mae Laura yn rhan o gynllun artist preswyl sydd ar y gweill yn yr India, a fydd yn arwain at arddangosfa newydd a fydd yn cael ei dangos yn 2018 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, Amgueddfa Wlân Cymru ac yn yr India.

 

 

 

 

Wired, 2015 a Weave, 2015

Prosesau a defnyddiau mewn cyfryngau cymysg, yn cynnwys gwifrau metel, concrit, pren a thecstilau

 

“Mae ‘Wired’ a ‘Weave’ yn cyfleu naratif amlhaenog, sy’n ymgorffori atgofion personol a’r weithred gorfforol o ‘wneud’.

Mae’r cydbwysedd rhwng prosesau trawsnewid defnyddiau, ac ‘ystyr’, yn chwarae gyda’r wefr haniaethol ac emosiynol a brofir gan y sawl sy’n edrych ar y gwaith. Gan ddefnyddio cyfuniad o gyfryngau cymysg a gwrthrychau wedi’u hadfer, mae fy ngwaith yn arbrofi gyda’r cydbwysedd rhwng adeiladu a dinistrio; ailddyfeisio ac ailgyfosod; camu’n ôl mewn amser, dim ond i symud ymlaen wedyn ac ymateb yn reddfol gyda defnyddiau fel gwifrau, hoelion, tacs, pren, brethyn ac edau. Defnyddiau wedi’u gwneud gan ddyn ydy’r rhai yn sicr, ac maent yn atseinio a chyfeirnodi dodrefn meddal, gwaith coed, ailwampio a gwaith adeiladu.

Wedi’u clustogi’n rhannol â beindin a thacs, defnydd gweu o wead amwys ac wedi’u lapio â gwifrau, maent yn adlais o gartref wedi’i greu, o warchodaeth ac o bresenoldeb oddi mewn. Yn cyfleu presenoldeb awdurdodol, fel pe baent wedi’u rhewi mewn amser, maent ar unwaith yn gryf, yn llawn parch, yn ddistaw ac yn ddefodol lywodraethol; yn atsain o gofebion a henebion pensaernïol y gorffennol.

Defnyddir amrywiadau tonyddol cynnil o ddu i hoelio’r sylw ar y manylion yn y gwaith, gan eu gwneud yn ddiamser a chyffredinol yn eu hunigedd a’u hymdeimlad o ostyngeiddrwydd. Rwy’n ymdrechu i gyfleu ymdeimlad o ddistawrwydd, presenoldeb a’r ysbryd sy’n gynhenid oddi mewn; cerfluniau o harddwch tywyll, dwys.

Mae ‘Ymdeimlad o Le’, magwraeth, absenoldeb ac, wrth gwrs, farwoldeb yn rhan annatod o’r cysyniadau yn y corff hwn o waith.”

 

Cafodd Ruth Harries ei geni yng Nghymru ac mae’n dal i fyw yma. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys yn y Biennale Crefftau Cyfoes Rhyngwladol, Tsieina; Pfaff Art Embroidery, Llundain, Paris, yr Iseldiroedd a Sweden; Made London; ac mae wedi cynrychioli Cymru yn y Festival Interceltique de L’Orient.

Mae ei gwobrau yn cynnwys Gwobr y Tecstilau Gorau – Selvedge Magazine yn ‘Made by Hand’, y DU; Gwobr Hen Bethau’r Dyfodol – Homes & Antiques Magazine; Artist Cymreig y Flwyddyn (enillydd cyffredinol), a Gwobr y Cyfryngau Cymysg; Gwobr Crefft a Dylunio – Eisteddfod Genedlaethol Cymru, hefyd cafodd Ruth ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr yn y Texteil Festival, yr Iseldiroedd.

Comisiynwyd ei gwaith gan y Cyngor Prydeinig, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru, ymhlith eraill.

Mae Ruth yn un o’r aelodau a sefydlodd Fibre Art Wales (grŵp arddangos) ac mae’n aelod o Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru.

Ymhlith y cyhoeddiadau y mae: Contemporary Craft Magazine Tsieina (erthygl nodwedd 6 tudalen) 2015; Culture Colony Quarterly Magazine (erthygl nodwedd) 2015; ‘text in textile art’ gan Sara Impey, Batsford 2013; ‘Instinctive Quilt Art’ gan Bethan Ash 2011; ’10’- Fibre Art Wales – 10 Mlynedd  2009; Embroidery Magazine (erthygl nodwedd) 2006 a 2007, ac Art Embroidery-Still Life, Pfaff 2006.

Mae arddangosfeyd yn cynnwys: 2015 – Lle Celf – Eisteddfod Genedlaethol Cymru; 2015  –  Select – Gŵyl Tecstilau Ryngwladol Stroud; ‘Transience’ – Fibre Art Wales – Crefft yn y Bae, Cymru; 2014 –  Biennale Crefftau Cyfoes Rhyngwladol, Nantong, Tsieina; ‘Made’ – Arddangosfa yn Oriel Parc Cerfluniau Swydd Efrog; ‘Fourteen’ – arddangosfa i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf; 2013 –  MADE London – arddangosfa ddethol; 2010  – Texteil Festival, yr Iseldiroedd (ar y rhestr fer ar gyfer gwobr); Arddangosfa Pfaff Art Embroidery, Alexandra Palace, Llundain, Paris; ‘Homelands’ FAW yn Vermont, UDA; 2008 – Arddangosfa Pfaff Art Embroidery, Alexandra Palace, Llundain, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Sweden; 2007 – ‘Welsh Contemporaries’ yn Llundain; 2006 – Art Embroidery, Sweden, Ffrainc; 2005 – Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Cymru; Stuttgart, Arddangosfa Artistiaid Cymreig; Festival Interceltique de L’Orient, Ffrainc  – sioe unigol yn cynrychioli Cymru; Arddangosfa Pfaff Art Embroidery, Alexandra Palace, Llundain; 2005 – ‘Birthright’ Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange.

Yn y gyntedd oriel tan 21 Hydref.

Eleni ymunodd Oriel Myrddin â’r artist Laura Thomas ac Amgueddfa Wlân Cymru ar gyfer y Darlun Mawr 2017 – gan greu darn enfawr o gelfyddyd wedi’i wehyddu ar ffrâm ddeintur yr Amgueddfa.

Lleolir y ffrâm ddeintur ger glannau afon Bargod a chaiff ei defnyddio i sychu blancedi. Dyma darddiad yr ymadrodd Saesneg ‘on tenter hooks’.

Cafodd y gwaith o wehyddu, a wnaed gan dros 40 o gyfranogwyr, ei ffilmio a’i droi’n animeiddiad fesul cam gan Jacob Whittaker.

 

Penitence I: the garter of penance, 2006-07

Lledr, adfachau, edafedd

 

“Fe’i gwisgwyd am gyfnodau hir gan leianod mewn rhai urddau, o dan orchymyn Eglwys Rufain. Câi’r boen a achosid gan yr adfachau ei goddef fel cosb (yn ôl ewyllys yr unigolyn yn aml) oherwydd ‘meddyliau aflan y cnawd’.  Poen yn cael ei gynnig fel arwydd preifat o Ddefosiwn; artaith er mwyn Iesu Grist a’i Gariad.

Fel gyda llawer o ddarnau, ceir awgrym hunangofiannol, ond mae’r ffocws ar y prif resymu; y traha a’r camddefnyddio grym sy’n creu potensial ar gyfer rhyfel a gofid ac ing dwfn, cudd yn aml, y rhai sy’n ddi-rym.”

 

Ganwyd Rozanne Hawksley yn 1931 yn Portsmouth, Hampshire ac mae hi wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Sir Benfro ers 1987. Astudiodd yn y Southern College of Art, Canolfan Portsmouth rhwng 1947-1951 ac yn y Coleg Celf Brenhinol, yr Ysgol Ffasiwn rhwng 1951-1954.

Yn ystod ei gyrfa hir mae Rozanne wedi bod yn dysgu ac yn darlithio mewn colegau celf yn Guildford, Brighton a Portsmouth yn ogystal â’r American Centre of Needlework, Washington DC, Unol Daleithiau America; Coleg Addysg Battersea (Prifysgol South Bank a Roehampton); Goldsmiths, Prifysgol Llundain; The Slade a’r Coleg Celf Brenhinol.

Mae ei harddangosfeydd unigol wedi cynnwys rhai yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol, Greenwich, Llundain 2014; Amgueddfa’r Foundling Hospital, Llundain, 2011/12; Oriel Mission, Abertawe 1997 a 2010; Y Ganolfan Celfyddydau Cymhwysol, Rhuthun, 2009; yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol ar fwrdd yr HMS Belfast, Llundain 2006/2007.

Ymhlith nifer o arddangosfeydd grŵp cenedlaethol a rhyngwladol mae gwaith Rozanne wedi cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Kyoto, Japan 2013; Oriel Golden Thread, Belfast, 2012; Amgueddfa Decstilau Tilburg, 2003, yr Iseldiroedd; Academi Frenhinol yr Alban, Caeredin, 1993; yr Amgueddfa Decstilau Ganolog, Łódź, Gwlad Pwyl, 1992.

Yn hydref 2017 bydd gwaith Rozanne yn cael ei ddangos yn Amgueddfa Forwrol Battleship Cove yn Massachusetts am gyfnod o ddwy flynedd. Yn ddiweddar mae Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru hefyd wedi prynu dau o’i gweithiau ar gyfer yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd i goffáu 50 o flynyddoedd ers trychineb Aberfan.

Caiff gwaith Rozanne ei gadw mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys Urdd y Brodwyr; y Gymdeithas Hyrwyddo Gwyddoniaeth, Llundain; yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol; yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol; Esgob Llundain, y Gwir Barchedig a’r Gwir Anrhydeddus Richard Chartres; Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Pypedau’r Parêd…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf