Rosita Bonita (Margate, Caint); Ann Catrin Evans (Caernarfon); Tilla Waters (Sir Gaerfyrddin); Anne Morgan (Caerdydd); Annabet Wyndham (Brighton); Lina Peterson (Llundain).

Loose Threads: Glimpse

Sidan, cotwm a Lurex wedi’u bwrw mewn resin acrylig

 

“Mae Laura Thomas yn artist a dylunydd o fri yn gweithio mewn tecstilau wedi’u gweu gan arbenigo mewn cynhyrchu gweithiau celf trawiadol mewn tecstilau ar gyfer gofodau cyfoes. Mae ehangder gwaith Laura a’i natur amlochrog yn golygu ei bod hi dipyn bach yn anarferol ym maes tecstilau wedi’u gweu. Pa un a yw’n gelf ar gyfer safle penodol, yn waith arddangosfa neu’n ddyluniad tecstil i’r cartref, yn sylfaen i holl waith Laura mae cywreinrwydd ymarferol cynhenid i ecsbloetio egwyddorion gwehyddu, dathlu harddwch edau a chreu estheteg drawiadol i’r grefft hynafol hon.

Mae Laura yn arbennig o adnabyddus am ei chorff o waith o’r enw ‘Resonate’, lle mae ffurfiadau tecstil cain wedi’u bwrw mewn resin acrylig gan greu cyfosodiad annisgwyl rhwng yr acrylig caled ei ymylon ag edau llac neu liain o wead agored.

Cafodd y gweithiau newydd ar gyfer ‘A Darker Thread’ ill dau eu creu mewn ymateb i’r hinsawdd wleidyddol gyfredol. Nod y cerfluniau ‘Loose Threads’ yw portreadu’r edafedd ystof heb eu gwehyddu sydd wedi’u tynnu’n dynn ar wŷdd – sy’n cyfleu amser yn sefyll yn llonydd gyda chipolwg chwim ar yr hyn y gallai’r dyfodol ei ddal. Mae pob un o’r tri cherflun yn cynnwys fflach gul o edau coch, glas neu felyn drwy edafedd sidan a chotwm du; nid yw’r lliwiau sylfaenol hanfodol wedi’u cuddio’n gyfan gwbl gan dywyllwch.”

 

Cafodd Laura Thomas ei geni a’i magu yn Sir Benfro a bu’n astudio tecstilau wedi’u gwehyddu ym Mhrifysgol Canolbarth Lloegr, y Coleg Celf Brenhinol, ac yna aeth ymlaen i ddod yn un o’r cymrodorion a fu’n gyfrifol am sefydlu The Ann Sutton Foundation, sef canolfan ymchwil i ddyluniadau gwehyddu yn Sussex.

Ers cwblhau ei Chymrodoriaeth yn 2003, sefydlodd Laura ei stiwdio celf a dylunio tecstilau yn Ne Cymru, ac mae wedi bod yn rhannu ei hamser rhwng comisiynau celf cyhoeddus a phreifat, gwaith arddangosfa, curadu, ymchwil technegol a gwasanaeth ymgynghori dylunio llawrydd.  Mae Laura hefyd yn darlithio ar y cwrs BA Tecstilau: gwau, gwehyddu a chyfryngau cymysg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr.

Mae profiad eang a dull gweithredu amlochrog Laura yn golygu ei bod rhywfaint yn anarferol yn y maes o wehyddu tecstilau. Bod yn gelf ar safle penodol, gwaith arddangosfa neu ddylunio tecstilau mewnol, yr hyn sy’n sail i holl waith Laura yw chwilfrydedd ymarferol cynhenid i fanteisio ar egwyddorion gwehyddu, dathlu harddwch edafedd a chreu estheteg drawiadol ar gyfer y grefft hynafol hon.

Mae Laura wedi derbyn nifer o wobrau nodedig am ei arfer, gan gynnwys gwobr Llysgennad Cymru Creadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn 2011 roedd Laura wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ysbrydoli Cymru mewn cydnabyddiaeth o’i harfer, ei gwaith addysg a’i chyfraniad at sefydliadau megis Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru er mwyn codi proffil gwaith crefft. Yn 2008 enillodd Laura y wobr y Celfyddydau Cymhwysol yng nghystadleuaeth Artist Cymreig y Flwyddyn am gerflun ‘Loose Threads’ a gwobr crefft Wesley Barrell am decstilau. Mae wedi gweithio mewn sawl casgliad cyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Victoria ac Albert, yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Amgueddfa’r Powerhouse yn Awstralia a’r Crafts Study Centre.

Mae comisiynau celf cyhoeddus diweddar yn cynnwys The Beaney House of Knowledge yng Nghaergaint, Ysbyty Cwm Cynon yn Aberpennar a gwesty newydd Fairmont ym Mecca.

Gan weithio ochr yn ochr ag Oriel Myrddin, bu Laura yn datblygu, dethol a churadu arddangosfa ‘warp+weft’ sef arddangosfa o wehyddu cyfoes rhyngwladol yn 2010 a fu ar daith i leoliadau eraill yng Nghymru a Lloegr. Mae’r prosiectau eraill y mae wedi’u curadu yn cynnwys: 2015 ‘Connecting Threads’ Amgueddfa Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro; 2013 ‘Utility’, Craft in the Bay, Caerdydd

2011 ‘Resonant Colour’ Llantarnam Grange, Cwmbrân, Cymru;  2010 ‘warp+weft’:from handloom to production, Amgueddfa Wlân Cymru; 2010 ‘ ‘Exposed: textiles in the open’ ‘, Fibre Art Wales yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae Laura wedi arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan gynnwys: 2017 Grassi Messe, Leipzig, yr Almaen; 2016 15th Tapestri Triennial, Lodz, Gwlad Pwyl; 2012 Restro / Prospective, Brown Grotta Arts, UDA; 2012-14  Beauty is the first test: Contemporary Craft & Mathematics, Pumphouse Gallery yn Llundain, yna ar daith i 7 lleoliad arall o amgylch y DU; 2010-2011  Inspired by Albers, Canolfan Grefft Rhuthun a Dovecot Studio Gallery; 2009 Sara Preisler Gallery, Custard Factory, Birmingham; 2009 ‘Better than Grey: a serious consideration of colour’ sioe grŵp, Bury St Edmunds Art Gallery

2009 ‘Fibre Voices’ Fibre Art Wales  sioe grŵp teithiol i ddathlu deng mlynedd, Llantarnam Grange, Cwmbrân ac Ucheldre, Caergybi; 2006  ‘Penelope’s Thread’ Victoria and Albert Museum, Llundain; Victoria and Albert Museum, 2006 ‘Inspired by Architecture’, arddangosfa grŵp, Lesley Craze Gallery, Llundain

Mae Laura yn rhan o gynllun artist preswyl sydd ar y gweill yn yr India, a fydd yn arwain at arddangosfa newydd a fydd yn cael ei dangos yn 2018 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, Amgueddfa Wlân Cymru ac yn yr India.

 

 

 

 

Wired, 2015 a Weave, 2015

Prosesau a defnyddiau mewn cyfryngau cymysg, yn cynnwys gwifrau metel, concrit, pren a thecstilau

 

“Mae ‘Wired’ a ‘Weave’ yn cyfleu naratif amlhaenog, sy’n ymgorffori atgofion personol a’r weithred gorfforol o ‘wneud’.

Mae’r cydbwysedd rhwng prosesau trawsnewid defnyddiau, ac ‘ystyr’, yn chwarae gyda’r wefr haniaethol ac emosiynol a brofir gan y sawl sy’n edrych ar y gwaith. Gan ddefnyddio cyfuniad o gyfryngau cymysg a gwrthrychau wedi’u hadfer, mae fy ngwaith yn arbrofi gyda’r cydbwysedd rhwng adeiladu a dinistrio; ailddyfeisio ac ailgyfosod; camu’n ôl mewn amser, dim ond i symud ymlaen wedyn ac ymateb yn reddfol gyda defnyddiau fel gwifrau, hoelion, tacs, pren, brethyn ac edau. Defnyddiau wedi’u gwneud gan ddyn ydy’r rhai yn sicr, ac maent yn atseinio a chyfeirnodi dodrefn meddal, gwaith coed, ailwampio a gwaith adeiladu.

Wedi’u clustogi’n rhannol â beindin a thacs, defnydd gweu o wead amwys ac wedi’u lapio â gwifrau, maent yn adlais o gartref wedi’i greu, o warchodaeth ac o bresenoldeb oddi mewn. Yn cyfleu presenoldeb awdurdodol, fel pe baent wedi’u rhewi mewn amser, maent ar unwaith yn gryf, yn llawn parch, yn ddistaw ac yn ddefodol lywodraethol; yn atsain o gofebion a henebion pensaernïol y gorffennol.

Defnyddir amrywiadau tonyddol cynnil o ddu i hoelio’r sylw ar y manylion yn y gwaith, gan eu gwneud yn ddiamser a chyffredinol yn eu hunigedd a’u hymdeimlad o ostyngeiddrwydd. Rwy’n ymdrechu i gyfleu ymdeimlad o ddistawrwydd, presenoldeb a’r ysbryd sy’n gynhenid oddi mewn; cerfluniau o harddwch tywyll, dwys.

Mae ‘Ymdeimlad o Le’, magwraeth, absenoldeb ac, wrth gwrs, farwoldeb yn rhan annatod o’r cysyniadau yn y corff hwn o waith.”

 

Cafodd Ruth Harries ei geni yng Nghymru ac mae’n dal i fyw yma. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys yn y Biennale Crefftau Cyfoes Rhyngwladol, Tsieina; Pfaff Art Embroidery, Llundain, Paris, yr Iseldiroedd a Sweden; Made London; ac mae wedi cynrychioli Cymru yn y Festival Interceltique de L’Orient.

Mae ei gwobrau yn cynnwys Gwobr y Tecstilau Gorau – Selvedge Magazine yn ‘Made by Hand’, y DU; Gwobr Hen Bethau’r Dyfodol – Homes & Antiques Magazine; Artist Cymreig y Flwyddyn (enillydd cyffredinol), a Gwobr y Cyfryngau Cymysg; Gwobr Crefft a Dylunio – Eisteddfod Genedlaethol Cymru, hefyd cafodd Ruth ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr yn y Texteil Festival, yr Iseldiroedd.

Comisiynwyd ei gwaith gan y Cyngor Prydeinig, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru, ymhlith eraill.

Mae Ruth yn un o’r aelodau a sefydlodd Fibre Art Wales (grŵp arddangos) ac mae’n aelod o Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru.

Ymhlith y cyhoeddiadau y mae: Contemporary Craft Magazine Tsieina (erthygl nodwedd 6 tudalen) 2015; Culture Colony Quarterly Magazine (erthygl nodwedd) 2015; ‘text in textile art’ gan Sara Impey, Batsford 2013; ‘Instinctive Quilt Art’ gan Bethan Ash 2011; ’10’- Fibre Art Wales – 10 Mlynedd  2009; Embroidery Magazine (erthygl nodwedd) 2006 a 2007, ac Art Embroidery-Still Life, Pfaff 2006.

Mae arddangosfeyd yn cynnwys: 2015 – Lle Celf – Eisteddfod Genedlaethol Cymru; 2015  –  Select – Gŵyl Tecstilau Ryngwladol Stroud; ‘Transience’ – Fibre Art Wales – Crefft yn y Bae, Cymru; 2014 –  Biennale Crefftau Cyfoes Rhyngwladol, Nantong, Tsieina; ‘Made’ – Arddangosfa yn Oriel Parc Cerfluniau Swydd Efrog; ‘Fourteen’ – arddangosfa i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf; 2013 –  MADE London – arddangosfa ddethol; 2010  – Texteil Festival, yr Iseldiroedd (ar y rhestr fer ar gyfer gwobr); Arddangosfa Pfaff Art Embroidery, Alexandra Palace, Llundain, Paris; ‘Homelands’ FAW yn Vermont, UDA; 2008 – Arddangosfa Pfaff Art Embroidery, Alexandra Palace, Llundain, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Sweden; 2007 – ‘Welsh Contemporaries’ yn Llundain; 2006 – Art Embroidery, Sweden, Ffrainc; 2005 – Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Cymru; Stuttgart, Arddangosfa Artistiaid Cymreig; Festival Interceltique de L’Orient, Ffrainc  – sioe unigol yn cynrychioli Cymru; Arddangosfa Pfaff Art Embroidery, Alexandra Palace, Llundain; 2005 – ‘Birthright’ Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange.

Yn y gyntedd oriel tan 21 Hydref.

Eleni ymunodd Oriel Myrddin â’r artist Laura Thomas ac Amgueddfa Wlân Cymru ar gyfer y Darlun Mawr 2017 – gan greu darn enfawr o gelfyddyd wedi’i wehyddu ar ffrâm ddeintur yr Amgueddfa.

Lleolir y ffrâm ddeintur ger glannau afon Bargod a chaiff ei defnyddio i sychu blancedi. Dyma darddiad yr ymadrodd Saesneg ‘on tenter hooks’.

Cafodd y gwaith o wehyddu, a wnaed gan dros 40 o gyfranogwyr, ei ffilmio a’i droi’n animeiddiad fesul cam gan Jacob Whittaker.

 

Penitence I: the garter of penance, 2006-07

Lledr, adfachau, edafedd

 

“Fe’i gwisgwyd am gyfnodau hir gan leianod mewn rhai urddau, o dan orchymyn Eglwys Rufain. Câi’r boen a achosid gan yr adfachau ei goddef fel cosb (yn ôl ewyllys yr unigolyn yn aml) oherwydd ‘meddyliau aflan y cnawd’.  Poen yn cael ei gynnig fel arwydd preifat o Ddefosiwn; artaith er mwyn Iesu Grist a’i Gariad.

Fel gyda llawer o ddarnau, ceir awgrym hunangofiannol, ond mae’r ffocws ar y prif resymu; y traha a’r camddefnyddio grym sy’n creu potensial ar gyfer rhyfel a gofid ac ing dwfn, cudd yn aml, y rhai sy’n ddi-rym.”

 

Ganwyd Rozanne Hawksley yn 1931 yn Portsmouth, Hampshire ac mae hi wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Sir Benfro ers 1987. Astudiodd yn y Southern College of Art, Canolfan Portsmouth rhwng 1947-1951 ac yn y Coleg Celf Brenhinol, yr Ysgol Ffasiwn rhwng 1951-1954.

Yn ystod ei gyrfa hir mae Rozanne wedi bod yn dysgu ac yn darlithio mewn colegau celf yn Guildford, Brighton a Portsmouth yn ogystal â’r American Centre of Needlework, Washington DC, Unol Daleithiau America; Coleg Addysg Battersea (Prifysgol South Bank a Roehampton); Goldsmiths, Prifysgol Llundain; The Slade a’r Coleg Celf Brenhinol.

Mae ei harddangosfeydd unigol wedi cynnwys rhai yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol, Greenwich, Llundain 2014; Amgueddfa’r Foundling Hospital, Llundain, 2011/12; Oriel Mission, Abertawe 1997 a 2010; Y Ganolfan Celfyddydau Cymhwysol, Rhuthun, 2009; yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol ar fwrdd yr HMS Belfast, Llundain 2006/2007.

Ymhlith nifer o arddangosfeydd grŵp cenedlaethol a rhyngwladol mae gwaith Rozanne wedi cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Kyoto, Japan 2013; Oriel Golden Thread, Belfast, 2012; Amgueddfa Decstilau Tilburg, 2003, yr Iseldiroedd; Academi Frenhinol yr Alban, Caeredin, 1993; yr Amgueddfa Decstilau Ganolog, Łódź, Gwlad Pwyl, 1992.

Yn hydref 2017 bydd gwaith Rozanne yn cael ei ddangos yn Amgueddfa Forwrol Battleship Cove yn Massachusetts am gyfnod o ddwy flynedd. Yn ddiweddar mae Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru hefyd wedi prynu dau o’i gweithiau ar gyfer yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd i goffáu 50 o flynyddoedd ers trychineb Aberfan.

Caiff gwaith Rozanne ei gadw mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys Urdd y Brodwyr; y Gymdeithas Hyrwyddo Gwyddoniaeth, Llundain; yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol; yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol; Esgob Llundain, y Gwir Barchedig a’r Gwir Anrhydeddus Richard Chartres; Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Ruptures, 2017

Ffrâm dur gwrthstaen, addurno â pheiriant a brodwaith llaw ar liain

“Rwy’n rhoi heibio’r angen i fod yn gyflawn. Mae pwythau fy ngwneuthuriad yn llacio. Mae’r ymledu’n ffrwydro’n rhwygiadau diddiwedd o bilennau. Ac mae fy màs yn arllwys allan ohonof fel haenau o afael a thynnu. Mae’r llanw’n isel. Pa siapiau fydd yn fy mhoeni nawr?”

Wrth greu ‘Ruptures’ rwy wedi dychwelyd at themâu sydd wedi codi dro ar ôl tro yn fy ngwaith – deuoliaeth, lle, iaith a gwrthdaro. Yn fy ngwaith rwy’n defnyddio pwythau a marciau sylfaenol i greu canlyniad gweledol. Ailadrodd a rhythm yw’r hyn sy’n fy nenu i. A man lle mae’r tirweddau mewnol ac allanol yn cyfuno, lle mae modd dod â’r cyffredin a’r anghyffredin yn nes at ei gilydd.

Wedi’i geni yn Lithuania, mae Indre Eugenija Dunn bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghymru. Enillodd Indre ei gradd BA (Anrhydedd) mewn Ymarfer Tecstilau Cyfoes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2011 ac oddi ar hynny mae hi wedi arddangos ei gwaith yn ne a gorllewin Cymru.

 

Wedi’i geni yn Lithuania, mae Indre Eugenija Dunn bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghymru. Enillodd Indre ei gradd BA (Anrhydedd) mewn Ymarfer Tecstilau Cyfoes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2011 ac oddi ar hynny mae hi wedi arddangos ei gwaith yn ne a gorllewin Cymru.

PERTHYN, 2017

Gwlân oen a chotwm wedi’u gwehyddu â llaw

 

“Mae’r ymdeimlad o berthyn yn anodd ei ddisgrifio. Teimlad isymwybodol o fod yn gartrefol; teimlo’n gyfforddus yn eich cynefin naturiol.

Dechreuodd fy niddordeb mewn tecstilau yn gynnar iawn pan oeddwn yn cael fy magu mewn pentref bach yng ngorllewin Cymru oedd â dwy felin wehyddu. Mae creu’r darn hwn wedi gwneud imi sylweddol gymaint o ddylanwad y mae’r patrymau Cymreig traddodiadol wedi’i gael ar fy ngwaith.

Rwyf wastad wedi cael fy nenu at liwiau cyfoethog ac wedi mwynhau chwarae gyda chyfuniadau o liwiau.

Mae’r garthen wedi’i gwehyddu yn ymgorffori awyrgylch a hanfod y patrymau traddodiadol rydyn ni wedi’u gweld gan ddiwydiant gwlân Cymru.

Mae’r garthen yn syml ond eto’n soffistigedig, gan ganiatáu i’r lle a’r manylion sy’n rhan annatod o’m hamgylchedd i fod yr un mor amlwg yn y defnydd.

Cafodd y darn hwn ei wehyddu â law ar wŷdd draddodiadol.”

 

Dylunydd tecstilau ym maes gwehyddu yw Llio James, a hithau wedi ennill ei sgiliau cychwynnol o Ysgol Gelf Manceinion cyn cwblhau MA Astudiaethau Dylunio mewn Ffasiwn a Thecstilau ym Mhrifysgol Caerfaddon. Ers hynny mae wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant gwehyddu yn UDA a’r Alban, gan ddychwelyd yn fwy diweddar i Gymru, lle mae’n awyddus i ddatblygu’r berthynas rhwng gwehyddu â llaw a’r diwydiant gwlân yng Nghymru.

A hithau’n gweithio ar hyn o bryd fel arweinydd cwrs rhan-amser a thiwtor gwehyddu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, mae Llio hefyd yn gweithio ar gomisiynau a phrosiectau ar y cyd yn ogystal â datblygu ei chrefft gwehyddu â llaw.

Mae Llio wedi dangos ei gwaith mewn arddangosfeydd ledled Cymru ac wedi cael gwobrau gan gynnwys swydd dan y ‘Cynllun Mynediad i Waith’ gyda Grŵp Tecstilau Macnaughton yn Perth, yr Alban gan The Worshipful Company of Weavers; ysgoloriaeth gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2011.

Mae cyfleoedd eraill wedi cynnwys gweithio fel technegydd gwehyddu i Wersyll Celfyddydau Perfformio a Chreadigol Buck’s Rock, Connecticut yn 2008; interniaeth gyda KOVA Textiles, Dinas Efrog Newydd, yn 2009 – 2010 a lleoliadau gwehyddu gyda Melin Tregwynt yn Sir Benfro a Chanolfan Dreftadaeth Gŵyr yn 2010.

A Phoenix Yet in Flames, 2016

Brodwaith ar ddefnydd cymysg

Mae Rhiannon yn creu naratifau gweledol drwy frodwaith, gan archwilio’r berthynas rhwng pobl a’i gilydd, a theimladau o gariad, ofn, perthyn, brad a thrasiedi. Fe’i hysbrydolir gan chwedlau Celtaidd ei gwreiddiau Cymreig, yn arbennig y casgliad chwedlau yn ‘Y Mabinogion’. Câi’r chwedlau canoloesol hyn eu trosglwyddo drwy draddodiad llafar, ac maent yn cynnwys storïau swynol lle caiff pobl eu troi’n anifeiliaid, a lle mae cariad yn troedio’n agos at farwolaeth a thrasiedi.

Caiff agweddau ar symlrwydd a bywyd cartref eu cyfleu drwy frodwaith a thecstilau, ac mae iddynt briodweddau emosiynol yn deillio o atgofion am bobl a chysur. Yn ei gwaith mae Rhiannon yn sianelu storïau o’i bywyd hi i naratifau tecstil, gan chwarae ar themâu ac arddulliau’r cyfarwydd canoloesol. Mae ganddi ddiddordeb yn y cyswllt rhwng pobl ac anifeiliaid, a’r ffordd y cawn ni gysur yn eu cwmni. Yn aml, mae’n defnyddio anifeiliaid fel trosiadau ac fel ffordd o gynrychioli emosiynau. Gan ddefnyddio technegau brodwaith, mae Rhiannon yn pwytho storïau ei bywyd hi ei hun ynghyd, gan bortreadu llonyddwch emosiwn mewn ennyd mewn amser.

Mae Rhiannon yn brodio â pheiriant gwnïo Gwyddelig llaw rydd, techneg arbenigol gyda pheiriant y rhoddwyd y gorau i’w gynhyrchu yn y 1950au; aeth ati i ddatblygu’r sgìl hon yn ystod ei MA yn y Coleg Celf Brenhinol lle graddiodd yn 2014.

 

Ganwyd Rhiannon yng Nghaerdydd, a mynychodd ysgol Gymraeg yn Llantrisant lle cafodd ei throchi yn niwylliant Cymru, gan ganu yn y côr lleol a chystadlu yn yr Eisteddfod flynyddol. Mae hi’n cofio’r cyffro o glywed straeon am yr arwres o’r un enw â hi, Rhiannon, duwies y ceffylau, yn chwedlau’r Mabinogi. Collodd yr iaith Gymraeg pan symudodd ei theulu i swydd Henffordd, lle mae hi’n byw ar hyn o bryd.

Graddiodd Rhiannon o Goleg Prifysgol Falmouth yn 2011 gyda gradd BA (Anrhydedd) dosbarth cyntaf mewn Tecstilau ac yn 2014 gyda gradd MA mewn Tecstilau o’r Coleg Celf Brenhinol. Yn 2011 derbyniodd wobr Texprint a roddir i’r 24 myfyriwr graddedig gorau mewn tecstilau yn y DU, ac arddangosodd ei gwaith ym Mharis fel rhan o Première Vision. Ers hynny bu’n gweithio mewn stiwdios ffasiwn yn Llundain, Efrog Newydd a Stockholm fel dylunydd tecstilau, lle datblygodd ei hoffter o batrwm ac addurniadau. Yn 2014 dyfarnwyd Ysgoloriaeth y ‘Worshipful Company of Needlemakers’ i Rhiannon.

Yn 2015 cafodd ei chomisiynu gan Gyngor Hampshire i lunio brodwaith ar raddfa fawr i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf, a gaiff ei arddangos yn barhaol yn Neuadd y Dref, Whitchurch. Mae’r arddangosiadau diweddar eraill yn cynnwys Made By Hand, Neuadd y Ddinas Caerdydd 2016, Act Up World Aids Day, Hackney Picturehouse (ar y cyd â Faye Oakenfull) 2014, Portal, Llantarnam Grange, 2014,

Show, RCA Battersea 2014, New Visuality, According to McGee, Efrog 2011

Soft Target, 2009

Edau sidan cid Haze

Un mewn cyfres o 13 targed pom pom wedi’u saernïo â llaw.

“Mae chwarae ar eiriau ac iaith wedi dylanwadu ar waith a’i ysbrydoli’n aml, fel y mae’r dewis o ddefnyddiau, sut i’w trawsnewid a’u lleoli er mwyn tynnu ystyr ohonynt. Chwarae ar eiriau yw ‘Soft Target’ sy’n cydnabod cerfluniau meddal Claus Oldenburg. Mae’r pompom yn un o’r gwrthrychau crefft isel cyntaf  y mae plant yn dysgu’u gwneud. Mae ‘Soft Target’ yn cynnig sylw ar bobl fregus, plant yn arbennig, yn ystod ymosodiad milwrol neu derfysgol.”

 

In Another Light

Memrwn croen dafad, aur gwyn, monoffilament

“Gwaith yn ymwneud â chof, amser a newid diarwybod ond diatal yw hwn. Mae’r tyllau wedi’u serio ar femrwn croen dafad euraid cyn cael eu torri allan a’u rhoi ar fonoffilament i greu màs cain o sylwedd sydd bron iawn yn anghyffwrdd. Ni all twll fodoli heb y defnydd sy’n ei fframio, ac mae a wnelo’r gwaith gymaint ag absenoldeb â phresenoldeb. Mae amser yn allweddol, wrth greu’r gwaith, ond hefyd, bydd yr aur gwyn yn llychwino a newid yn araf a chynnil dros amser. Dyma’r ail mewn cyfres o weithiau, sydd gyda’i gilydd yn dwyn y teitl ‘Nothing is Something’. Mae’r gweithiau’n fynegiant o ddarnio ac o funudau gwahanol unedig sy’n adlewyrchu’r cyflwr dynol i raddau, yn ogystal â chonsyrn yr artist â’r ffaith ei bod ‘yn amhosibl i bethau aros yr un fath.”

 

Ganwyd Philippa Lawrence yn Louth, Swydd Lincoln. Graddiodd o Ysgol Gelf Norwich gyda Gradd Dosbarth Cyntaf (anrhydedd) mewn Celfyddyd Gain yn 1990. Ar ôl graddio treuliodd gyfnod preswyl yn Ysgol Gresham’s, Holt i ariannu ei gradd MA mewn Gwneud Printiau yn y Coleg Celf Brenhinol (1991-1993). Mae hi’n Brif Ddarlithydd ym maes ‘Artist, Dylunydd: Gwneuthurwr’ yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi’n byw ac yn gweithio ym Mryste ac mae ganddi stiwdio yn Spike Island.

Mae ei gwaith yn amrywiol ac yn cwmpasu celfyddyd y tir a’r amgylchedd, defnyddio tecstilau yng nghyd-destun celfyddyd gain, a’r berthynas rhwng celf, crefft a dylunio.  Ers 2003 mae ei gwaith wedi bod yn ymateb i safleoedd yn bennaf, gan ymdrin â materion yn ymwneud â pherthynas pobl â thir, natur a lle. Mae’r materion yn ymwneud â’r canlynol: ffiniau, defnydd tir, perchenogaeth tir, pryder cynyddol dros gyfyngiadau a osodir, a thresmasu ar fannau agored y ddynoliaeth – y cyhoeddus a’r daearyddol, a’r preifat a’r seicolegol. Mae deunyddiau a phroses yr un mor bwysig iddi ag ystyriaeth o’r safleoedd lluosog yr ydym yn eu meddiannu.

Mae ei gwaith yn troi o amgylch archwilio deunyddiau, gan dynnu ar allu deunydd i fod yn drosiadol ac i siarad am brofiad dynol, a gosod elfennau mewn modd sydd o gymorth i gael dealltwriaeth o safle ac ail-ysgogi gofod. Cafodd Philippa ei hyfforddi mewn Gwneud Printiau Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Norwich ac yn y Coleg Celf Brenhinol ac mae hi’n parhau i ymddiddori yn yr iaith o wneud, yn y lluosog ac mewn proses.

Mae Philippa yn gweithio ar brosiectau penodol i safle, gwaith comisiwn ac arddangosfeydd. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn eang yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys yr Amerig, Japan, Y Weriniaeth Tsiec, Canada, Gwlad yr Iâ ac Awstralia. Ymhlith ei harddangosfeydd arwyddocaol y mae ‘Angles of Incidence’ drwy AiRx a’r British Council, yng Ngerddi Botaneg Singapore ac yn yr Inner Temple, Llundain (2014), ‘Encounters at the Edge of the Forest’, (2014) Chicago, Unol Daleithiau America, ‘Cloth & Memory {2} (2013) Salts Mill, Saltaire, ‘Bite-Size’ yn yr Daiwa Anglo Foundation a thaith wedi hynny i Japan (2012) a chomisiynau ar gyfer Waddesdon Manor (2013-4), ‘Darning the Land: Seam’ yn Church Gresley, Swydd Derby (2011) ar gyfer re:place, ‘Bound V-57’ ar gyfer ‘Nature Unframed’ ym Morton Arboretum, Lisle, Unol Daleithiau America (2011) ac ar gyfer Meadow Art Gallery ‘Barcode FB:814’, (2011) a ‘Tell it to the Trees’ yng Nghastell Croft, Swydd Henffordd (2009-10).

Mae’r gwobrau diweddar a roddwyd i’r artist yn cynnwys Cyllid Sbarduno Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2015) i archwilio crefftau dan fygythiad a chyllid Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol CCAUC (2011) i weithio gyda Waddesdon Manor.

Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar gyfres o brosiectau ar gyfer Hestercombe House, Taunton.

 

Dydd Sadwrn 7 Hydref 2017, 1 -4pm

Ymunwch â’r darlithydd, ymchwilydd a gwneuthurwr Angela Maddock am weithdy ymarferol a ysbrydolwyd gan brosesau a darganfyddiadau ei chyfnod preswyl yng Nghyfadran Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale yng Ngholeg y Brenin, Llundain.

Anogir cyfranogwyr i ddod â rhywbeth wedi gwau neu gwehyddu sydd wedi tyllu neu’n dreuliedig ar gyfer atgyweirio. Byddwch yn dysgu dau ddull o drwsio gweladwy – gwehyddiad a creithio o’r Swistir a thrwy drafodaeth a gwneud, yn archwilio gweithredoedd o adfywio ac atgyweirio, o wneud yn dda, ond nid bob amser yn berffaith.

Cost: £ 25 yn cynnwys deunyddiau a dewch â rhywbeth i drwsio

Addas ar gyfer oed16+

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Pypedau’r Parêd…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf