Mae Oriel Myrddin angen eich cadeiriau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt!

Gall cadeiriau fod yn brydferth, yn ymarferol a hefyd yn wrthrychau sy’n llawn atgofion. Y gadair yr oedd eich tad-cu yn eistedd arni o flaen y tân, y gadair siglo lle yr oeddech wedi ceisio cael eich baban i gysgu, y gadair wrth y bwrdd yr oeddech wedi eistedd yng nghôl eich modryb i edrych ar lyfrau lluniau.

Ochr yn ochr â’n harddangosfa cadeiriau yn y brif oriel, byddwn yn arddangos hoff gadeiriau ein hymwelwyr – o gadeiriau breichiau i gadeiriau plygu – a’r storïau a’r atgofion sydd ynghlwm wrthynt. Caiff y cadeiriau eu harddangos ar blinth yng nghyntedd yr oriel, ac wrth ei hyml ceir stori ynghylch pam mai’r gadair hon yw eich ffefryn a’r atgofion a ddaw i’r meddwl. Caiff bob cadair ei harddangos am bythefnos. Os hoffech i’ch hoff gadair gael ei chynnwys yn yr arddangosfa, anfonwch e-bost atom erbyn 31 Mawrth, gyda llun o’r gadair a’ch stori/atgof –  emlaurens@sirgar.gov.uk

Cawsom ymateb gwych i’n cystadleuaeth bwrdd stori, sef Straeon y Pysgotwyr, a oedd yn cyd-fynd ag Wythnos Gymreig Caerfyrddin.

Fel rhan o Wythnos Gymreig a Blwyddyn y Môr yng Nghymru, mae llwybr cyryglau yng Nghaerfyrddin, ac mae cyryglau mewn sawl man drwy’r dref, gan gynnwys yn y llyfrgell a’r farchnad dan do.

 Roedd ein cystadleuaeth yn agored i bobl o bob oedran a gallu a chawsom dros 30 o gynigion, sydd i’w gweld bellach ar ein tudalen Facebook. Roeddem wedi gofyn i bobl am eu Straeon Mawr am anturiaethau dychmygol mewn cyryglau, ac roedd y cynigion yn sicr yn dangos llawer iawn o ddychymyg!

Cafwyd angenfilod y môr gan Nora Whitehead a Kwaku, o Ysgol Parc Waun-dew, a ddaeth yn agos at y brig. Cawsom chwedlau hyfryd am fôr-forynion gan Hannah Marie John a Nia Palmer, a ddaeth yn agos at y brig hefyd. Roedd chwedl Nia yn amserol iawn, sef stori am ferch mewn cwrwgl a oedd yn glanhau plastig o’r môr er mwyn i’r fôr-forwyn nofio mewn môr glân. Cawsom stori syml hyfryd am ferch yn dal pysgodyn i’w Mam-gu, gan Beti Whitehead, a ddaeth yn agos at y brig. A chafwyd chwedl ryfeddol a dystopaidd am deithio drwy amser, gan Alexander Fox-Robinson, sef person hŷn talentog iawn a ddaeth yn agos at y brig.

Adroddodd ein henillydd, Hannah Edwards, stori syml iawn ar ffurf lluniau prydferth, heb eiriau, am ddolffin yn achub merch sy’n cwympo allan o’i chwrwgl. Bydd Hannah yn derbyn tocyn rhodd gwerth £10 a llyfr drwy garedigrwydd Cymdeithas Cwryglwyr a Physgotwyr Rhwydi Caerfyrddin, yn ogystal â bag trugareddau gan Oriel Myrddin.

Bydd y cynnig buddugol a’r rhai a ddaeth yn agos at y brig yn cael eu harddangos ar hysbysfwrdd y Gymuned ac Addysg yng nghyntedd yr oriel. A bydd ein cwrwgl – rhan o lwybr cyryglau Caerfyrddin – yn y cyntedd tan 12 Mawrth.

Ganwyd Sarah Poland yn Inverness ym 1974 ac enillodd radd BA o Goleg Celf Caeredin cyn cyflawni MFA yn Ysgol Gelf Aberystwyth yn 2015. Yn hydref 2017, cychwynnodd Sarah Poland ar gyfnod fel artist preswyl yng ngofod arbrofi Oriel Elysium.

Mae Poland yn dweud bod a wnelo’i gwaith ‘yn fawr iawn â materoldeb peintio a’r weithred o beintio. Wrth beintio rydw i eisiau elfen o uniongyrchedd lluniadu: ei ffrwydroldeb, ei grynoder, ei gignoethni a hefyd math o greu marciau nad yw o dan gyfarwyddyd ymwybodol ac sy’n dylanwadu ar gamau cychwynnol a therfynol creu delwedd. Gall paentiadau fod yn rymus, ac ar yr un pryd fod yn ysgafn eu hysbryd – ac mae’r naill elfen a’r llall yn rhan annatod o natur. Rwy’n credu bod natur a’r dirwedd yn gallu bod yn fetaffor o brofiad dynol a bod hynny’n gallu helpu i greu dyfnder canfyddiad’.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Sarah:

“I fi, roedd dull Roger Cecil o fynd ati i greu paentiadau yn debyg i Joan Eardley yn yr Alban – cafodd hi ddylanwad ffurfiannol enfawr arnaf pan oeddwn yn blentyn ac mae ei dylanwad yn parhau. Roedd y ddau ohonynt yn peintio’r dirwedd naturiol ond hefyd yn dangos caledi bywyd dosbarth gweithiol yn ei amgylchedd. Gyda’r naill beintiwr a’r llall, gwelaf nad yw’r ffordd y maent yn croesi’r llinell niwlog honno rhwng haniaeth a pheintio ffigurol, eu defnydd o liw, eu stoiciaeth i beintio waeth beth fo’r tywydd a’u dycnwch o ran eu hymarfer eu hunain, yn newid waeth beth fo’r thema ar y pryd. Mae hynny’n gyson â’m dull a’m hymarfer creadigol i sy’n canolbwyntio ar natur a’m profiad i o fywyd.

Mae fy mhrosiect cyfredol, sydd ar ei 6ed flwyddyn erbyn hyn, yn ymdrin â phrofiad o fyw oddi ar y grid, mewn Stiwdio Nomadig, mewn coetir derw 80 erw yng ngorllewin Cymru.

Rwy’n peintio am fy mhrofiadau dynol i, ac rwy’n credu bod natur a’r dirwedd yn gallu bod yn fetaffor o hyn ac yn gallu helpu i greu dyfnder canfyddiad yn hytrach na rhithganfyddiad. Fel ffordd o weithio drwy syniadau, rwy’n creu cyfres o astudiaethau – byddwn yn mynd am dro drosodd a throsodd, yn cynhyrchu lluniadau, ffotograffau, arsylwadau, gwrandawiadau, teithiau nos gan greu lluniadau ffotograffig o’r lleuad, ymdrochi ym maddon y coed mewn dŵr afon gyda thân oddi tanof, casglu coed, gwneud tanau, gwneud siarcol, nofio yn yr afon, casglu afalau derw i arbrofi â gwneud inc a hynny tra’n cerdded o amgylch a thrwy’r coed. Gwelais osgeiddrwydd anwar panther du hyd yn oed yn symud yn ddistaw, o’m blaen, yn croesi fy llwybr. Er nad wyf yn gweithio’n uniongyrchol o’r astudiaethau hyn, maent yn rhan o ‘drochi mewn ymarfer’, chwarae byrfyfyr parhaus ag iaith weledol, gan weithio ‘yn yr ennyd’ lle mae’r weithred gorfforol o greu yn broses ontolegol, yn rhannol.

Rwy’n credu mai un o’r pethau sy’n gwneud paentiad yn arbennig yw’r ffordd y caiff y canfyddiad o amser ei gloriannu: gall ei hanes fod yn weladwy ond ar yr un pryd mae pob elfen yn gadarn yn y presennol. Wrth beintio rydw i eisiau elfen o uniongyrchedd lluniadu: ei ffrwydroldeb, ei grynoder, ei gignoethni a hefyd math o greu marciau nad yw o dan gyfarwyddyd ymwybodol ac sy’n dylanwadu ar gamau cychwynnol a therfynol creu delwedd.

Lawer gwaith nid oeddwn yn siŵr p’un a oedd y coed yn dawnsio, yn creu cerddoriaeth neu a oeddent yn galigraffeg; mae arsylwadau fel y rhain yn help i ddylanwadu ar fy ngwaith. Roedd yn brofiad llwyr ymdrochol o ran byw a chreu corff o waith – byw yn rhywbeth nes eich bod chi eich hun yn anghofiedig.”

Mwy o gwybodaeth Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.


Llun: Sarah Poland: Dazzling Light 2016, Olew ar lliain

Dyfarnwyd Gwobr Luniadu Peter Prendegast i Catrin Llwyd Evans yn ei blwyddyn sylfaen yng Ngholeg Menai yn 2008, cyn iddi ennill gradd mewn Celfyddyd Gain gan Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, yn 2010. Mae ei phaentiadau’n edrych ar y dirwedd ddiwydiannol a’r hyn na ellir ei weld, pethau bob dydd a chyffredin mewn modd arluniol, llac, sydd ar adegau’n tueddu tuag at yr haniaethol.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Catrin:

“Dim ond yn ddiweddar rydw i wedi dod ar draws gwaith Roger Cecil. Er hynny, rwy’n credu y bydd ei ddylanwad ar fy ngwaith yn para am byth. Cefais fy nenu at y gwaith ar unwaith, nid dim ond gan y lliwiau a’r ffurfiau ond hefyd yr hyder sydd i’w weld yn ei luniau, yn enwedig y gweithiau llai a greodd ar bapur. Mae’r ffordd y mae’n mynd ati i beintio yn f’ysbrydoli i fod yn feiddgar ac yn ddewr, i beidio â dilyn rheolau ac arferion traddodiadol ac i fwynhau’r broses ryfeddol o beintio.”

Mwy o gwybodaeth Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.


Llun: Catrin Llwyd Evans:  Fence 2017, Olew ar fwyrdd

 

Artist o Gymru yw Laura Edmunds, wedi’i geni yng Nghaerdydd ac yn gweithio yno ar hyn o bryd. Cwblhaodd Laura radd Meistr mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Curtin, Gorllewin Awstralia in 2014.

Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gyflyrau bodoli, pethau heb ffiniau a chyd-gythrwfl mewnol sy’n adlewyrchu profiad pobl. Gan ganolbwyntio ar amwyseddau, deuoliaeth teimlad ac amser, mae Laura yn ystyried y marciau a lunnir fel ffordd o chwilio am ystyr. Mae dwy elfen i’w gwaith; diddordeb mewn amser a’r felan, ond hefyd ymdriniaeth ehangach â lluniadu cyfoes. Yn adlewyrchu’r syniad mai dibara ydym, mae Laura yn crisialu’r hyn sy’n fregus ac yn perthyn i amser mewn perthynas â chyflyrau bodoli; y ffordd mae un funud yn newid i’r nesaf. Mae amser yn elfen annatod o’i gwaith, ond nid yw’n ymdrin â syniadau am ‘ddyfodol’ neu ‘orffennol’ diffiniedig, ond yn fwy ag enydau’n pylu a’r profiad di-stop o amser. Mae’r lluniau’n ymdrin â’r hyn na ellir ei weld na’i gyffwrdd, yr hyn sy’n anghanfyddadwy.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Laura:

“Roedd Roger Cecil yn treulio amser gyda’i waith. Mae’r arwynebau peintiedig wedi’u lliwio â haenau a ychwanegwyd, a dynnwyd ac a ychwanegwyd eto. Mae enydau a symudiadau cyfnewidiol yn tywynnu o dan haenau o sylwedd (yn aml paent, plaster, llenwad drws car). Dyna a gymerais i o waith Roger – ei ymroi i greu gwaith dros amser. Y wyrth o beidio â gadael i dôn eistedd yn llonydd ar yr wyneb, ond ei phryfocio’n binc meddal, na, yn llwyd – nawr yn wyrdd. Arsylwi a gwylio’r golau yn symud a newid dros ofodau a gwrthrychau. Myfyrdod tawel ar y gofod o’i amgylch, Cymoedd Cymru, y groesffordd lle mae prysurdeb diwydiannol yn cwrdd â grym cwbl wahanol: natur.

Mae a wnelo fy ngwaith i â’r awgrymiadol a’r amwys. Yn canolbwyntio ar balimpsest, arwyneb pethau ac ysbrydion, defnyddir lluniadu fel ffordd o amlinellu ystum symudiadau a chorfforoldeb. Mae fy ngwaith, sy’n ymdrin ag elfennau croes i’w gilydd, yn adlewyrchu sgyrsiau rhwng pethau sydd ar wahân a’r hyn sy’n unedig, y tu allan a’r tu mewn, y cywrain a’r beiddgar ac, yn fy na hynny, yr hyn sy’n digwydd pan fydd yr elfennau croes hyn yn cwrdd. Gan edrych ar y corff fel cynhwysydd, mae fy gwaith yn ceisio dychmygu gofodau lle gallech arllwys allan ohonoch eich hun, gan ddal eiddilwch y corff drwy’r marc a dynnir.”

Mwy o gwybodaeth Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.


Llun: Laura Edmunds:  An exercise in making all the wrong marks #2 2017, Haenen ddrafftio, pastel meddal ac paent olew

Graddiodd Helen Booth yn 1989 o Ysgol Gelf Wimbledon. Ei thiwtoriaid oedd Bernard Cohen a George Blacklock. Yn 2012 enillodd Helen Wobr Sefydliad Pollock Krasner am beintio. Mae’n byw ac yn gweithio yng ngorllewin Cymru.

Yn ei geiriau hi, ‘delweddau sy’n cynnig golwg bersonol ar natur anghymharol’ yw tirluniau haniaethol cynnil ond pwerus Booth, wedi’u hysbrydoli gan oleuni’r gaeaf yng Nghymru – arian, du, llwyd a gwyn. Mae Booth yn ymdrechu i ddangos ansawdd fflatio’r goleuni, y ffordd y mae’n troi popeth yn llinell, gan greu geometreg o dirweddau a ffurfiannau creigiau a distyllu popeth arall – coed ysgerbydol a thywydd pruddglwyfus – yn sgriffiadau, rhwbiadau a chreithiau.

Wrth siarad am waith Roger Cecil, dywed Helen:

“Des yn ymwybodol o baentiadau gwych Roger Cecil gyntaf pan symudais i Gymru yn 1996. Roeddwn yn ddigon lwcus i arddangos ochr yn ochr â’i waith yn Llantarnam Grange ac yna i fod yn Artist Preswyl yn gweithio wrth ei ymyl yn Oriel Myrddin yn ystod ei arddangosfa unigol yno yn 2006.

Roedd ei waith yn creu argraff ar unwaith. Ei reolaeth dros ei balet a’i ddefnydd o ddu a gwyn oedd yn denu i ddechrau. Mae yna symlrwydd i’w waith a rhyw sicrwydd diymhongar yn y ffordd y mae’n defnyddio paent. Mae’n llwyddo i greu gwir ymdeimlad o heddwch a harddwch, drwy waith myfyriol sy’n eich tynnu ato ac yn ehangu po hiraf y byddwch yn sefyll o’i flaen. Caf fy nenu’n arbennig gan ei luniau siarcol o bolion telegraff a llinellau ffôn a’i fapiau o’r awyr o’r dirwedd. Mae ei farciau byrbwyll, crafog yn hudo, fel y mae’i arwynebau cwyraidd hyfryd,

Rydw innau hefyd yn ymgyrraedd at yr harddwch a’r symlrwydd hwn yn fy ngwaith i. Gan ddefnyddio llinellau haniaethol syml a gofod fflat, rwy’n ceisio creu gwaith sy’n cipio ymateb emosiynol tebyg.”

Mwy o gwybodaeth am Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes


 

Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

 


 

Llun: Helen Booth:  Mustard and Custard are both f*** yellow 2016, Olew ar canfas

Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Helen Booth Laura Edmunds Catrin Llwyd Evans Sarah Poland

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Due to unforseen circumstances, we’re very sorry that this event has had to be cancelled

Dydd Iau 8 Mawrth 2018 11am

Sgwrs yn yr Oriel mewn cydweithrediad â Phrifysgol y Drydedd Oes.

Bywyd a gwaith Roger Cecil (1942-2015), sydd wedi’i ddisgrifio fel un o arlunwyr haniaethol mwyaf ei genhedlaeth, ond yn yn ystod ei oes prin oedd yn hysbys y tu allan i gylch bychan o gasglwyr a chyd-arlunwyr. Curadur annibynnol yw Dr Peter Wakelin, sydd wedi ysgrifennu bywgraffiad o Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Dydd Iau 1 Chwefror 2018 6-7:30pm

Ochr yn ochr ag arddangosfa Oriel Myrddin sef Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes, byddwn yn darllen Chroma: A Book of Colour – June ‘93; myfyrdod ar y defnydd o liw dros y canrifoedd, o’r Oesoedd Canol i baentio Modernaidd. Mae Derek Jarman, gwneuthurwr ffilmiau, artist ac ysgrifennwr o fri, hefyd yn trafod ystyron dyfnach lliw mewn gwyddoniaeth, crefydd, athroniaeth, seicoleg ac alcemeg yn y gwaith personol hwn sy’n atgofus iawn.

“…a highly personal reflection on colour, a keleidoscopic experience that throws out different facets like a prism in the light” New Statesman

“Jarman reminds us how much there is to be smelled, observed and listened to in the world if we do not walk past it” The Guardian

 

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight.

Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen .

 

Free entry, tea and cake provided.

Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel gan Jonathan Powell, arlunydd a Chyfarwyddwr Oriel Elysium yn Abertawe

Sgwrs am geisio creu llais a llwyfan ar gyfer arlunio cyfoes yng Nghymru.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Sgwrs yn yr Oriel…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf